reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr X/87/2015 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Połczyn-Zdrój w 2015 roku

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 211 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2015 po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.389.729,00 zł.

§ 2. Zwiększenie dochodów oraz przeniesienia w planie dochodów przedstawia Załącznik Nr 1, natomiast zwiększenie wydatków oraz przeniesienia w planie wydatków przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany przychodów i rozchodów budżetu, co prezentuje Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Po dokonanej zmianie, budżet gminy wynosi:

a) po stronie dochodów kwotę ogółem - 57.953.292,92 zł, w tym:

- dochody bieżące - 52.393.057,92 zł,

- dochody majątkowe - 5.560.235,00 zł;

b) po stronie wydatków kwotę ogółem - 57.132.566,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 50.001.033,41 zł,

- wydatki majątkowe - 7.131.533,51 zł.

§ 5. Plan finansowy zadań zleconych wynosi: 7.053.703,63 zł.

§ 6. Wyżej przedstawione zmiany nie mają wpływu na wynik budżetu określony Uchwałą Nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Połczyn-Zdrój na 2015 rok.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

Przewodniczący Rady


Janusz Podpora


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/87/2015
Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Zwiększenie dochodów oraz przeniesienia w planie dochodów w budżecie gminy w 2015 roku

w [zł]

Lp.

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

(+)

(-)

Zwiększenie

Zmniejszenie

1.

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

990 455,00

22 800,00

75020

Starostwa Powiatowe

50 000,00

-

6620

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Połczyn-Zdrój)

50 000,00

-

75023

Urzędy Gmin

-

22 800,00

0970

- wpływy z różnych dochodów

-

22 800,00

(dofinansowanie z PUP prac interwencyjnych i publicznych)

75095

Pozostała działalność

940 455,00

-

0970

- wpływy z różnych dochodów

121 000,00

-

(dofinansowanie z PUP prac interwencyjnych i publicznych)

8510

-wpływy z różnych rozliczeń

819 455,00

-

(zwrot VAT z Urzędu Skarbowego z rozbudowy kina "Goplana")

2.

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

100 000,00

-

75412

Ochotnicze Straże Pożarne

100 000,00

-

6260

-dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwestycyji

100 000,00

-

(WFOŚiGW na zakup samochodu pożarniczego)

3.

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

70 000,00

-

75801

Subwencja ogólna w cześci oświatowej

70 000,00

-

2920

- subwencje ogólne z budżetu państwa

70 000,00

-

4.

852

POMOC SPOŁECZNA

234 487,00

-

85214

Zasiłki i pomoc w naturze

113 115,00

-

2030

-dotacje celowe na zadania własne bieżące

113 115,00

-

85212

Swiadczenia rodzinne alimentacyjne oraz składki na ubezpieczania rentowe i emerytalne z ubezpieczenia społecznego

19 000,00

-

0970

- wpływy z różnych dochodów

4 000,00

-

0980

- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

15 000,00

-

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

21 600,00

-

0830

- wpływy z usług

21 600,00

-

85295

Pozostała działalność

80 772,00

-

0970

- wpływy z różnych dochodów

80 772,00

-

(dofinansowanie przez PUP prac społecznie-użytecznych)

5.

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

17 587,00

-

85415

Pomoc materialna dla uczniów

17 587,00

-

2040

- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące gmin z zakresu edukac. opiek. wychow.

17 587,00

-

Ogółem zmiany w dochodach

1 412 529,00

22 800,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/87/2015
Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Zwiększenie wydatków w budżecie 2015 roku

w [zł]

Lp.

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zwiększenie

(+)

1.

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

150 000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

150 000,00

6230

- dotacje celowe z budzetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do s.f.p. (sam. pożarniczy dla OSP)

150 000,00

2.

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

70 000,00

80101

Szkoły podstawowe

70 000,00

4210

- zakup materiałów i wyposażenia

70 000,00

3.

852

POMOC SPOŁECZNA

234 487,00

85212

Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki…

19 000,00

4010

- wynagrodzenia osobowe

15 800,00

4110

- składki na US

2 813,00

4120

- składki na FP

387,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze

113 115,00

3110

- świadczenia społeczne

113 115,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

21 600,00

4300

- zakup usług pozostałych

21 600,00

85295

Pozostała działalność

80 772,00

3110

-świadczenia społeczne ( społ-użyt.)

80 772,00

4.

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

17 587,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

17 587,00

4240

- zakup środków dydaktycznych i książek

17 587,00

5.

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

98 200,00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach

98 200,00

4010

- wynagrodzenia osobowe

82 080,00

4110

- składki na US

14 110,00

4120

- składki na FP

2 010,00

6.

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

819 455,00

92114

Pozostała instytucje kultury

819 455,00

6050

- wydatki inwestycyjne (kino "GOPLANA")

819 455,00

Ogólem zwiększenie

1 389 729,00

Przeniesienia w planie wydatków w 2015 roku

w [zł]

Lp

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczgólnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

(-)

(+)

1.

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

295 200,00

295 200,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

295 200,00

295 200,00

6060

- wydatki inwestycyjne

295 200,00

-

6230

-dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do s.f.p.

-

295 200,00

2.

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

84 060,51

84 060,51

90095

Pozostała działalność

84 060,51

84 060,51

4300

- zakup usług pozostałych

73 800,01

-

4610

-zwrot kosztów postępowania zasądzonego przez Sąd (postępoowanie w UZP w sprawie przetargu na sieć CO)

-

10 260,50

6050

-wydatki inwestycyjne ( sieć CO)

10 260,50

-

6057

-wydatki inwestycyjne ( rekultywacja wysyp. w Kołaczu)

-

62 730,01

6059

- wydatki inwestycyjne (rekultywacja wysyp. w Kołaczu)

-

11 070,00

Ogólem przeniesienia

379 260,51

379 260,51


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/87/2015
Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy Połczyn-Zdrój w 2015 roku

w [zł]

Lp.

Treść

Klasyfikacja

Kwota

2015 r.

1

2

3

4

PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:

-

3 211 436,68

1.

Kredyty (obligacje komunalne PKO BP S.A.)

§ 952

1 200 000,00

2.

Pożyczki

-

-

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

§ 903

2 011 436,68

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

-

-

5.

Prywatyzacja majatku j.s.t.

-

-

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

-

-

7.

Inne rozliczenia krajowe

-

-

8.

Wolne środki

-

-

ROZCHODY OGÓŁEM z tego:

-

3 388 996,99

1.

Spłaty kredytów

§ 992

733 332,00

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

66 432,00

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 962

1 989 232,99

4.

Udzielone pożyczki

-

-

5.

Lokaty

-

-

6.

Wykup papierów wartościowych (CATALYST)

§ 982

600 000,00

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

-

-

Legenda

Przychody:

ad.3. Pożyczka w ramach Funduszu "Inicjatywa Jessica" na modernizację i rozbudowę kina "GOPLANA" c.d. z roku 2014 - BOŚ 2 011 436,68 zł

ad.7. Przychody z emisji obligacji PKO BP S.A. - 1 200 000,00 zł

Rozchody:

ad.1.-Kredyt zaciągniety w BOŚ na budowę budynku socjalnego - ul. Polna 133 332,00

- Wykup obligacji komunalnych PKO BP S.A. - 600 000,00

ad.2. Pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w ul. 5-go Marca, Targowa - 66 432,00 zł

ad.3. -Pożyczka na wyprzedzające finansowanie kanalizacji w Gawrońcu I etap - BGK 1 643 249,99 zł

- Pożyczka na udział własny budowy kanalizacji w Gawrońcu I etap- WFOŚiGW - 212 400,00 zł

- Pożyczka z Funduszu EBI na projekty - BGK 133 583,00 zł

ad.6. Wykup papierów wartościowych znajdujących się na CATALYST 600 000,00 zł


[1]) Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

EIB SA

Broker ubezpieczeniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama