reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Nr 3/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z wydawaniem odbiorcom upoważnień do zakupu określonej ilości paliw w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa zawarte w dniu 11 czerwca 2015 r. w Szczecinie, pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Gminą Stepnica

zawarte w dniu 11 czerwca 2015 r. w Szczecinie, pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim,

a Gminą Stepnica, zwaną w treści porozumienia "Gminą", reprezentowaną przez Burmistrza Andrzeja Wyganowskiego.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) strony postanawiają, co następuje:

§ 1. 1. Wojewoda powierza, a Gmina przyjmuje na zasadach określonych w niniejszym Porozumieniu do wykonania zadanie z zakresu administracji rządowej, polegające na wydawaniu upoważnień do zakupu paliw, o których mowa w art. 44 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1695 z późn. zm.), zgodnie z trybem określonym w Planie wprowadzania ograniczeń w zakresie obrotu paliwami i zmniejszenia zużycia paliw w województwie zachodniopomorskim.

2. Zadanie będzie wykonywane w przypadku wystąpienia sytuacji, o których mowa w art. 32 ust. 1 oraz w art. 41 ust. 1 ustawy wymienionej w ust. 1.

3. W ramach realizacji porozumienia Gmina zobowiązuje się w szczególności do:

1) wydawania w imieniu Wojewody upoważnień do zakupu określonej ilości paliw podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą lub społecznie użyteczną oraz odbiorcom zameldowanym na terenie Gminy;

2) wydawania w sytuacjach losowych upoważnień osobom niezameldowanym na terenie Gminy czy w województwie zachodniopomorskim po złożeniu przez nie uzasadnionego wniosku;

3) zapewnienia właściwej liczby pomieszczeń do wydawania upoważnień oraz liczby stanowisk do obsługi interesantów w zależności od ilości faktycznego zapotrzebowania na paliwa służące do napędu pojazdów samochodowych, maszyn oraz zapotrzebowania na paliwa grzewcze;

4) odbioru blankietów upoważnień w siedzibie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, według odrębnych ustaleń zawartych w Planie wprowadzania ograniczeń w zakresie obrotu paliwami i zmniejszenia zużycia paliw w województwie zachodniopomorskim;

5) prowadzenia ewidencji wydanych upoważnień podczas dystrybucji upoważnień z zastosowaniem zasad tożsamych do dystrybucji druków ścisłego zarachowania;

6) dokonywania comiesięcznych podsumowań wydanych upoważnień i przekazywania ich Wojewodzie w terminie do 5 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego podsumowanie dotyczy;

7) występowania do Wojewody o wydanie dodatkowych blankietów upoważnień, gdy ich liczba jest niewystarczająca, a w przypadku nie wydania wszystkich upoważnień, zwrócenia niewykorzystanych blankietów do Wojewody.

§ 2. Zadania, o których mowa w § 1 są wykonywane z upoważnienia Wojewody przez Burmistrza, który używa okrągłej pieczęci urzędowej.

§ 3. 1. Wojewoda udziela dotacji celem rekompensaty kosztów wiążących się z realizacją zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1. Wysokość dotacji zostanie określona aneksem do niniejszego porozumienia, w sytuacji wdrożenia planu, o którym mowa w art. 44 wymienionej w § 1 ustawy.

2. Przekazanie dotacji nastąpi w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia przez Wojewodę informacji o liczbie wydanych przez Gminę upoważnień w każdym z okresów rozliczeniowych, przy czym za okres rozliczeniowy rozumie się miesiąc kalendarzowy, chyba że rozporządzenie wydane przez Radę Ministrów na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy wskazanej w § 1 określi inny okres obowiązywania ograniczeń.

§ 4. 1. Środki finansowe na realizację powierzonego zadania przyznane Gminie w ramach dotacji celowej budżetu państwa wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają niezwłocznemu zwrotowi wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych na rachunek bankowy Wojewody Zachodniopomorskiego.

2. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlega zwrotowi do budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia ww. okoliczności, na ww. rachunek bankowy, z adnotacją "zwrot z tytułu …".

3. Odsetki od dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu państwa będą naliczane począwszy od dnia:

- przekazania z budżetu państwa dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,

- stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia lub nienależnego pobrania dotacji.

4. Zwrotowi do budżetu państwa podlega ta część dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokości.

5. W przypadku niedokonania zwrotu dotacji, o którym mowa w ust. 2, Wojewoda wydaje decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki.

§ 5. 1. Wojewoda ma prawo kontroli poprawności wydawania upoważnień odbiorcom w każdym czasie w siedzibie jednostki samorządu terytorialnego.

2. Na żądanie Wojewody, Gmina jest zobowiązana do udzielenia niezwłocznie w formie ustnej lub pisemnej, wyjaśnień i informacji dotyczących realizacji zleconego zadania.

§ 6. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony i może być rozwiązane przez każdą ze stron z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

§ 7. Zmiana lub rozwiązanie porozumienia wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 8. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - jeden egzemplarz dla Gminy, dwa dla Wojewody.

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie po podpisaniu i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Gmina

Wojewoda Zachodniopomorski

Burmistrz

wz. Wojewody Zachodniopomorskiego

Andrzej Wyganowski

Ryszard Mićko

Wicewojewoda

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Wisławski

Adwokat, Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama