reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VI.35.2015 Rady Miejskiej w Pełczycach

z dnia 3 września 2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok oraz zwolnień w tym podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072 ) ; art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849; Dz. U. z 2015 r. poz. 528 ) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (MP z 2015 r., poz.735) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości w wysokości:

1. Od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,89 zł, od 1 m2 powierzchni,

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,58 zł, od 1 ha powierzchni,

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,47 zł od 1 m2 powierzchni,

2. Od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych - 0,75 zł, od 1 m2 powierzchni użytkowej,

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,86 zł, od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,68zł, od 1 m2 powierzchni użytkowej,

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

5) pozostałych,

a) od domków letniskowych - 7,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3. Od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 3 i ust. 3-7.

1) związanych z prowadzeniem działalności w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzanie ścieków i dostarczanie ciepła - 0,2 % ich wartości.

§ 2. Wprowadza się następujące zwolnienia w podatku od nieruchomości :

1) nieruchomości wykorzystywane na potrzeby czynnej działalności kulturalnej (z wyłączeniem zajętych na działalność gospodarczą).

2) nieruchomości zajęte na zieleńce komunalne, cmentarze, ulice i kanalizację burzową (z wyłączeniem zajętych na działalność gospodarczą).

3) budynki gospodarcze o charakterze rolniczym ( stajnia, obora, chlew, stodoła) zlokalizowane na gruncie byłych gospodarstw rolnych ( z wyłączeniem zajętych na działalność gospodarczą).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pełczyc.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXI.149.2013 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 24 października 2013 r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok oraz zwolnień w tym podatku (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 3515) oraz uchwała Nr II.4.2014 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 08 grudnia 2014 rok w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 4922).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Marek Szczepanik


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama