reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr IX/76/2015 Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. Zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o łączną kwotę 57.690,00 złotych w:

1) w dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 23.785,00 złotych,

2) w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 11.860,00 złotych,

3) w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 17.845,00 złotych,

4) w dz. 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 4.200,00 złotych

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetowe o łączną kwotę 47.074,00 złotych w:

1) w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne § 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę 25.144,00 złotych,

2) w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 11.860,00 złotych,

3) w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 10.070,00 złotych,

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetowe o łączną 73.731,35 złotych w:

1) w dz. 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 2.500,00 w tym: w pozycji wydatki bieżące o kwotę 2.500,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 2.500,00 zł,

2) w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe, rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 7.000,00 zł, w tym: w pozycji wydatki majątkowe o kwotę 7.000,00 zł,

3) w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 25.144,00 zł, w tym: w pozycji wydatki majątkowe o kwotę 25.144,00 zł,

4) w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 2.985,30 zł, w tym na: w pozycji wydatki bieżące o kwotę 2.985,30 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 2.985,30 zł,

5) w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 16.163,00 zł, w tym na: w pozycji wydatki bieżące o kwotę 16.163,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 16.163,00 zł,

6) w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 7.051,00 zł, w tym na: w pozycji wydatki bieżące o kwotę 7.051,00 zł, w tym;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 7.051,00 zł,

7) w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 12.888,05 zł, w tym na: w pozycji wydatki bieżące o kwotę 12.888,05 zł, w tym;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 6.000,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 6.888,05 zł,

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetowe o łączną 84.347,35 złotych w:

1) w dz. 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 7.835,30 w tym: w pozycji wydatki bieżące o kwotę 7.835,30 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 7.835,30 zł,

2) w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 3.032,00 zł, w tym: w pozycji wydatki bieżące o kwotę 3.032,00 zł, w tym;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 3.032,00 zł,

3) w dz.851 Ochrona zdrowia, rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii o kwotę 2.000,00 zł, w tym: w pozycji wydatki bieżące o kwotę 2.000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 2.000,00 zł,

4) w dz.851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 21.785,00 zł, w tym: w pozycji wydatki bieżące o kwotę 21.785,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 6.000,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 15.785,00 zł,

5) w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 8.118,00 zł, w tym na: w pozycji wydatki majątkowe o kwotę 8.118,00 zł,

6) w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 1.468,05 zł, w tym na: w pozycji wydatki bieżące o kwotę 1.468,05 zł, w tym;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 1.468,05 zł,

7) w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 15.351,00 zł, w tym na:

a) w pozycji wydatki bieżące o kwotę 700,00 zł, w tym;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 700,00 zł,

b) w pozycji wydatki majątkowe o kwotę 14.651,00 zł,

8) w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 24.458,00 zł, w tym na:

a) w pozycji wydatki bieżące o kwotę 24.458,00 zł, w tym;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 24.458,00 zł,

9) w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 300,00 zł, w tym na: w pozycji wydatki bieżące o kwotę 300,00 zł, w tym;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 300,00 zł,

§ 5. 1. Dochody budżetowe na 2015 rok po zmianach w wysokości - 25.265.385,71 złotych z tego:

a) dochody bieżące - 21.945.918,71 złotych

b) dochody majątkowe - 3.319.467,00 złotych

2. Wydatki budżetowe na 2015 rok po zmianach w wysokości - 27.288.207,80 złotych z tego:

a) wydatki bieżące - 20.745.710,80 złotych.

b) wydatki majątkowe - 6.542.497,00 złotych

3. Deficyt budżetowy 2.022.822,09 zł, który zostanie pokryty z:

a) kredytu w kwocie 1.766.850,00 zł, w tym: na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE -1.766.850,00 zł,

b) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 255.972,09 zł,

4. Sfinansowanie rat zobowiązań długoterminowych budżetu Gminy w wysokości 3.061.475,75 złotych

5. Udzielone pożyczki - 80.000,00 zł.

6. Niedobór budżetowy w kwocie 5.164.297,84 złotych zostanie sfinansowany z:

a) kredytu w kwocie 1.766.850,00 zł

b) pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - 1.669.090,48 zł,

c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.648.357,36 złotych. Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

d) spłata udzielonych pożyczek - 80.000,00 zł

§ 6. W uchwale Nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2015 § 9 i § 10 otrzymują brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 500.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 2.022.822,09 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 1.090.579,56 zł,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty - 1.970.896,19 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 9 do wysokości kwot w nich określonych".

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jan Mazuro


Załącznik do Uchwały Nr IX/76/2015
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Patrick Wilhelmsen

Adwokat specjalizujący się w prawie gospodarczym i prawie karnym gospodarczym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama