reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr IX/56/2015 Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 27 lipca 2015 r.

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze zmianami)uchwala co następuje :

§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie gminy Tuczno uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania ,zwanego dalej "zespołem".

§ 2. Burmistrz Tuczna odwołuje członka zespołu na wniosek :

1. członka zespołu,

2. podmiotu, którego jest przedstawicielem ,

3. przewodniczącego zespołu w uzasadnionych przypadkach.

§ 3. 1. Pierwsze posiedzenie zespołu zwołuje Burmistrz Tuczna lub osoba przez Niego upoważniona w terminie 30 dni od daty powołania zespołu.

2. Przewodniczący zespołu jest wybierany na pierwszym posiedzeniu zespołu spośród jego członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów .

3. Na wniosek Przewodniczącego zespołu , zespół dokonuje wyboru Zastępcy Przewodniczącego pośród pozostałych jego członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§ 4. 1. Posiedzenia zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

2. Przewodniczący zespołu inicjuje, organizuje i kieruje pracami zespołu , w szczególności:

1) ustala przedmiot , terminy i miejsce posiedzeń zespołu,

2) zwołuje posiedzenia zespołu ( pisemne , telefoniczne, bądź e-mail ), z własnej inicjatywy lub na wniosek członków zespołu,

3) reprezentuje zespól w stosunku do innych organów i instytucji.

3. W razie nieobecności Przewodniczącego zespołu zastępstwo pełni Zastępca przewodniczącego, bądź wyznaczony przez niego członek zespołu.

4. Posiedzenia zespołu odbywają się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tucznie. Dopuszcza się możliwość organizacji posiedzeń na terenie innych instytucji lub organizacji zaangażowanych w pracę zespołu.

5. Z posiedzeń zespołu sporządza się protokoły zawierające przebieg spotkania , tematykę omawianych spraw , ustalenia końcowe oraz listę obecności.

§ 5. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, członkowie zespołu oraz grup roboczych składają Burmistrzowi Tuczna oświadczenie o następującej treści : "Oświadczam, że zachowam poufność informacji i danych , które uzyskałem przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz, że znane są mi przepisy o odpowiedzialności karnej za udostepnienie danych osobowych lub umożliwienie do nich dostępu osobom nieuprawnionym".

§ 6. Zespół podejmuje decyzje zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu , w drodze jawnego głosowania .

§ 7. Członkowie zespołu oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

§ 8. 1. Zespół może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

2. Prace w ramach grup roboczych w zależności od potrzeb zgłaszanych przez zespół interdyscyplinarny wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

3. Skład grupy roboczej ustalany jest przez Przewodniczącego zespołu w uzgodnieniu z członkami Zespołu.

4. Posiedzenia grup roboczych odbywają się w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie. Dopuszcza się możliwość organizacji posiedzeń na terenie innych instytucji lub organizacji zaangażowanych w pracę grup roboczych.

5. Z posiedzeń grup roboczych sporządza się protokoły zawierające: przebieg spotkania , tematykę omawianych spraw, ustalenia końcowe oraz listę obecności.

§ 9. Przewodniczący zespołu prowadzi dokumentację zespołu i jest za nią odpowiedzialny.

§ 10. Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu zapewnia Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie.

§ 11. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/242/2010 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 października 2010 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Tucznie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Tucznie


mgr inż. Dorota Rogala

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Przybysz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama