reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Nr 3/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z wydawaniem odbiorcom upoważnień do zakupu określonej ilości paliw w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa zawarte w dniu 11 czerwca 2015 r. w Szczecinie, pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Gminą Trzebiatów

zawarte w dniu 11 czerwca 2015 r. w Szczecinie, pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim,

a Gminą Trzebiatów, zwaną w treści porozumienia "Gminą", reprezentowaną przez Burmistrza Zdzisława Matusewicza.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) strony postanawiają, co następuje:

§ 1. 1. Wojewoda powierza, a Gmina przyjmuje na zasadach określonych w niniejszym Porozumieniu do wykonania zadanie z zakresu administracji rządowej, polegające na wydawaniu upoważnień do zakupu paliw, o których mowa w art. 44 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1695 z późn. zm.), zgodnie z trybem określonym w Planie wprowadzania ograniczeń w zakresie obrotu paliwami i zmniejszenia zużycia paliw w województwie zachodniopomorskim.

2. Zadanie będzie wykonywane w przypadku wystąpienia sytuacji, o których mowa w art. 32 ust. 1 oraz w art. 41 ust. 1 ustawy wymienionej w ust. 1.

3. W ramach realizacji porozumienia Gmina zobowiązuje się w szczególności do:

1) wydawania w imieniu Wojewody upoważnień do zakupu określonej ilości paliw podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą lub społecznie użyteczną oraz odbiorcom zameldowanym na terenie Gminy;

2) wydawania w sytuacjach losowych upoważnień osobom niezameldowanym na terenie Gminy czy w województwie zachodniopomorskim po złożeniu przez nie uzasadnionego wniosku;

3) zapewnienia właściwej liczby pomieszczeń do wydawania upoważnień oraz liczby stanowisk do obsługi interesantów w zależności od ilości faktycznego zapotrzebowania na paliwa służące do napędu pojazdów samochodowych, maszyn oraz zapotrzebowania na paliwa grzewcze;

4) odbioru blankietów upoważnień w siedzibie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, według odrębnych ustaleń zawartych w Planie wprowadzania ograniczeń w zakresie obrotu paliwami i zmniejszenia zużycia paliw w województwie zachodniopomorskim;

5) prowadzenia ewidencji wydanych upoważnień podczas dystrybucji upoważnień z zastosowaniem zasad tożsamych do dystrybucji druków ścisłego zarachowania;

6) dokonywania comiesięcznych podsumowań wydanych upoważnień i przekazywania ich Wojewodzie w terminie do 5 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego podsumowanie dotyczy;

7) występowania do Wojewody o wydanie dodatkowych blankietów upoważnień, gdy ich liczba jest niewystarczająca, a w przypadku nie wydania wszystkich upoważnień, zwrócenia niewykorzystanych blankietów do Wojewody.

§ 2. Zadania, o których mowa w § 1 są wykonywane z upoważnienia Wojewody przez Burmistrza, który używa okrągłej pieczęci urzędowej.

§ 3. 1. Wojewoda udziela dotacji celem rekompensaty kosztów wiążących się z realizacją zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1. Wysokość dotacji zostanie określona aneksem do niniejszego porozumienia, w sytuacji wdrożenia planu, o którym mowa w art. 44 wymienionej w § 1 ustawy.

2. Przekazanie dotacji nastąpi w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia przez Wojewodę informacji o liczbie wydanych przez Gminę upoważnień w każdym z okresów rozliczeniowych, przy czym za okres rozliczeniowy rozumie się miesiąc kalendarzowy, chyba że rozporządzenie wydane przez Radę Ministrów na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy wskazanej w § 1 określi inny okres obowiązywania ograniczeń.

§ 4. 1. Środki finansowe na realizację powierzonego zadania przyznane Gminie w ramach dotacji celowej budżetu państwa wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają niezwłocznemu zwrotowi wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych na rachunek bankowy Wojewody Zachodniopomorskiego.

2. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlega zwrotowi do budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia ww. okoliczności, na ww. rachunek bankowy, z adnotacją "zwrot z tytułu …".

3. Odsetki od dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu państwa będą naliczane począwszy od dnia:

- przekazania z budżetu państwa dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,

- stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia lub nienależnego pobrania dotacji.

4. Zwrotowi do budżetu państwa podlega ta część dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokości.

5. W przypadku niedokonania zwrotu dotacji, o którym mowa w ust. 2, Wojewoda wydaje decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki.

§ 5. 1. Wojewoda ma prawo kontroli poprawności wydawania upoważnień odbiorcom w każdym czasie w siedzibie jednostki samorządu terytorialnego.

2. Na żądanie Wojewody, Gmina jest zobowiązana do udzielenia niezwłocznie w formie ustnej lub pisemnej, wyjaśnień i informacji dotyczących realizacji zleconego zadania.

§ 6. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony i może być rozwiązane przez każdą ze stron z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

§ 7. Zmiana lub rozwiązanie porozumienia wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 8. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - jeden egzemplarz dla Gminy, dwa dla Wojewody.

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie po podpisaniu i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Gmina

Wojewoda Zachodniopomorski

Z up. Burmistrza

wz. Wojewody Zachodniopomorskiego

Stefan Warcholak

Ryszard Mićko

Z-ca Burmistrza

Wicewojewoda

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama