| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.3.4131.218.2015.AS Wojewody Zachodniopomorskiego

z dnia 30 lipca 2015 r.

stwierdzające nieważność uchwały Nr VIII/47/15 Miejskiej w Moryniu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu siłowni wiatrowych w obrębach Klępicz, Nowe Objezierze, Skotnica, Moryń Dwór gm. Moryń

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r., poz. 379, poz. 1072)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr VIII/47/15 Miejskiej w Moryniu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu siłowni wiatrowych w obrębach Klępicz, Nowe Objezierze, Skotnica, Moryń Dwór gm. Moryń.

Uzasadnienie

W dniu 25 czerwca 2015 r. Rada Miejska w Moryniu podjęła uchwałę Nr VIII/47/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu siłowni wiatrowych w obrębach Klępicz, Nowe Objezierze, Skotnica, Moryń Dwór gm. Moryń.

Materialnoprawną podstawą podjęcia ww. uchwały jest m.in. art. 20 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym[1]), który w ust. 1 stanowi, iż plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych(…).

Powyższy przepis niewątpliwie przyznaje organowi stanowiącemu gminy kompetencję do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie musi się jednak odbywać z uwzględnieniem określonych przez ustawodawcę norm dotyczących zarówno procedury poprzedzającej wydanie aktu, jak i jego treści. Uchybienie tym normom, skutkuje - w myśl art. 28 ust. 1 ww. ustawy - nieważnością wadliwie uchwalonego planu.

Zgodnie z treścią przywołanej regulacji przesłanką do stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest naruszenie zasad jego sporządzania, istotne naruszenie trybu jego sporządzania, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie. Zasady sporządzania planu miejscowego to standardy odnoszące się do merytorycznych ustaleń planu, które związane są z jego treścią oraz parametrami technicznymi i wymaganiami dotyczącymi dokumentacji planu. Dla normatywnego wyznaczenia tych standardów znaczenie mają zwłaszcza przepisy art. 14, art. 17 i art. 20 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W odniesieniu zaś do dokumentacji planistycznej kryteria jej poprawności wskazują przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego[2]).

W ocenie organu nadzoru Gmina Moryń nie przestrzegała procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawartej w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Tryb procedury uchwalania planu odnosi się do kolejno podejmowanych czynności planistycznych, określonych przepisami ustawy, gwarantujących możliwość kontroli legalności przyjmowanych rozwiązań w granicach i sposobie dokonywanych rozstrzygnięć organu sporządzającego plan miejscowy, jak i uzyskiwanych wymaganych prawem opinii i uzgodnień. Niewłaściwe lub niepełne wykonanie danej czynności proceduralnej jest naruszeniem zasad sporządzania planu miejscowego.

Analiza załączonej do akt dokumentacji planistycznej wykazała uchybienia we wspomnianej procedurze wskazujące na istotne naruszenie trybu sporządzania planu oraz naruszenie zasad sporządzania planu. Dotyczyły one niewykonania w sposób prawidłowy obowiązku uzgodnienia projektu planu z dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej, który wynika z przepisu art. 17 pkt 6 lit. b tiret 2 ustawy planistycznej. Regulacja ta stanowi, że projekt planu powinien zostać uzgodniony z innym organami (poza wymienionymi wprost w art. 17 pkt 6 lit. b), jeżeli obligują do tego odrębne przepisy. Zgodnie zaś z treścią art. 4a pkt 2 ustawy Prawo wodne[3]) w celu zapewnienia prawidłowego gospodarowania wodami, w tym w szczególności ochrony zasobów wodnych oraz ochrony ludzi i mienia przed powodzią, uzgodnienia z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej wymaga miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i plan zagospodarowania przestrzennego województwa w zakresie zagospodarowania stref ochronnych ujęć wody, obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych i obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. Z istoty uzgodnienia wynika natomiast, iż organ występujący o dokonanie uzgodnienia jest związany jego treścią. Tylko pozytywne uzgodnienie bowiem może stanowić podstawę kontynuowania procedury w zakresie uchwalania planu, skoro ustawodawca w art. 17 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nałożył na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) obowiązek wprowadzenia do projektu zmian wynikających z uzyskanych uzgodnień.

Tymczasem, w dokumentacji planistycznej dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu siłowni wiatrowych w obrębach: Klępicz, Nowe Objezierze, Skotnica i Moryń Dwór w gminie Moryń znajduje się pismo Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 31 marca 2014 r. znak: OKI-491-54-2/14/IR (będącym odpowiedzią na wniosek o uzgodnienie z dnia 11 marca 2014 r., znak ISR.6721.3.2014), w którym organ ten przedstawił swoje uwagi w odniesieniu do projektu planu. Postulował zmianę treści jednego z przepisów (§ 11 projektu planu) oraz oznaczenia w legendzie załącznika graficznego nr 1 w ten sposób, aby błędnie nazwane i oznaczone "obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi" zastąpić sformułowaniem "obszar szczególnego zagrożenia powodzią". Konieczność powyższej zmiany wynika z faktu, iż obszar szczególnego zagrożenia powodzią na terenie objętym uzgadnianym planem został wyznaczony w obowiązującym studium ochrony przeciwpowodziowej sporządzonym przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, przekazanym Gminie Moryń do wykorzystania pismem z dnia 12 grudnia 2011 r., znak: OKI-5076/1/2-53/11. Dodatkowo, organ uznał za niezbędne zawarcie w planie miejscowym dla przedmiotowego obszaru norm dopuszczających możliwość wycinki drzew lub krzewów z uwagi na działania wynikające z wymogów ochrony przeciwpowodziowej. Jednocześnie organ poinformował, że uzgodnienie projektu planu i wydanie postanowienia w tej sprawie nastąpi po uwzględnieniu przez Gminę zgłoszonych zastrzeżeń oraz uzupełnieniu przesłanych dokumentów. Akta sprawy nie poświadczają kontynuacji tego procesu uzgadniania. W "Wykazie uzgodnień projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego" pod pozycją 10 (wiersz 12, kolumna 5) widnieje tylko zapis daty negatywnego uzgodnienia - "03.04.2014", zaś rubryka dotycząca ewentualnego ponownego uzgodnienia jest pusta.

Z uwagi na powyższe, w obliczu omówionego naruszenia trybu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tj. naruszenia art. 17 pkt 6 lit. b tiret 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 4a pkt 2 ustawy Prawo wodne, czyli braku uzgodnienia planu z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej, stwierdzenie nieważności uchwały Nr VIII/47/15 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu siłowni wiatrowych w obrębach Klępicz, Nowe Objezierze, Skotnica, Moryń Dwór gm. Moryń jest w pełni uzasadnione i konieczne.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. Skargę wnosi się do Sądu za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przedmiotowego rozstrzygnięcia.

Wojewoda Zachodniopomorski


Marek Tałasiewicz


[1]) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.).

[2]) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587).

[3]) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agencja Zatrudnienia KS Service

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »