reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XI/78/2015 Rady Gminy Malechowo

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645, 1318, z 2014r., poz. 379, 1072) i art. 6r ust. 3, 3a-3d ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2013, poz. 1399, 1593, z 2015 r., poz.87, 122), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sławnie Rada Gminy Malechowo uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

§ 2. 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odbierane są:

1) odpady komunalne zmieszane,

2) odpady ze szkła, zebrane w sposób selektywny,

3) odpady z papieru i tektury ( w tym opakowania), zebrane w sposób selektywny,

4) odpady z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, zebrane w sposób selektywny,

5) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny elektroniczny oraz zużyte opony zebrane w sposób selektywny,

6) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone, zebrane w sposób selektywny,

7) odpady niebezpieczne: resztki farb, lakierów, rozpuszczalniki, środki czyszczące, zbiorniki po aerozolach, pozostałości pod domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji, lampy fluorescencyjne, świetlówki, termometry, baterie akumulatory, zużyte kartridże i tonery, przepracowane oleje, przeterminowane leki, zebrane w sposób selektywny,

8) odpady budowlane i rozbiórkowe.

2. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierana będzie każda ilość odpadów komunalnych z wyjątkiem:

1) zużytych opon, gdzie ustala się limit przyjęć w ilości 4 sztuk opon w ciągu jednego roku od właściciela nieruchomości;

2) odpady budowlane i rozbiórkowe , stanowiące odpady komunalne pochodzące z samodzielnych remontów w ilości nie większej niż 0,5 Mg na rok od właściciela nieruchomości. Każdą ilość powyżej 0,5 Mg odpadów budowlanych i rozbiórkowych należy przekazać przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych wpisanemu do rejestru działalności regulowanej na warunkach określonych w odrębnej umowie z przedsiębiorcą.

§ 3. 1. Odbieranie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych w sposób selektywny prowadzone jest zgodnie z następującą częstotliwością:

1) komunalne odpady zmieszane odbierane są od właścicieli nieruchomości: raz na dwa tygodnie w okresie od czerwca do sierpnia oraz raz w miesiącu w pozostałych miesiącach,

2) odpady ze szkła odbierane są od właścicieli nieruchomości : raz w miesiącu,

3) odpady z papieru i tektury ( w tym opakowania) odbierane są od właścicieli nieruchomości: 1 raz na dwa miesiące,

4) odpady z tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych odbierane są 1 raz na miesiąc,

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe, oraz zużyte opony odbierane są 3 razy w roku,

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest 3 razy w roku,

7) odpady niebezpieczne: resztki farb, lakierów, rozpuszczalniki, środki czyszczące, zbiorniki po aerozolach, pozostałości pod domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji, lampy fluorescencyjne, świetlówki, termometry, baterie akumulatory, zużyte kartridże i tonery, przepracowane oleje, przeterminowane leki odbierane są 3 razy w roku,

8) odpady ulegające biodegradacji w tym zielone odbierane są w okresie od 1 kwietnia do 31 października raz na dwa tygodnie, oraz raz w miesiącu w pozostałych miesiącach,

9) odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane są 2 razy w roku.

2. Dodatkowo przyjmowane są w specjalnych pojemnikach w każdej ilości: przeterminowane leki w aptekach, ośrodkach zdrowia oraz baterie w szkołach, budynku Urzędu Gminy.

3. Odbieranie odpadów o których mowa w ust. 1 odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę, z którym Gmina Malechowo zawarła umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

4. Odbiór odpadów, o których mowa w ust. 1 nie może następować w niedzielę oraz w dniu ustawowo wolnym od pracy.

5. W przypadku, gdy dzień odbioru odpadów przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru odpadów jest pierwszy dzień niebędący dniem ustawowo wolnym od pracy następujący po dniu wolnym.

§ 4. 1. Odbiorowi podlegają odpady, które zostały wystawione w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej w miejscu służącym do zbierania odpadów, przed nieruchomością lub miejscu wskazanym przez przedsiębiorcę.

2. Odpady wystawione w innych miejscach niż określone w ust. 1 lub w miejscach, do których nie jest zapewniony dojazd pojazdem odbierającym te odpady, nie podlegają odbiorowi.

§ 5. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, nieposegregowane zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Malechowo odbierane będą jako odpady komunalne zmieszane i po uzyskaniu takiej informacji od przedsiębiorcy odbierającego odpady, właściciele nieruchomości obciążeni będą wyższą opłatą za zbieranie i odbieranie odpadów niesegregowanych

§ 6. 1. Na terenie Gminy Malechowo dopuszcza się utworzenie mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów tzw. gratowozu, który będzie odbierał odpady bezpośrednio od właścicieli nieruchomości bądź poprzez ich doniesienie przez właścicieli nieruchomości w określonych godzinach zgodnie z harmonogramem odbioru we wskazane miejsce na ternie miejscowości, gdzie będzie stacjonował przedmiotowy pojazd.

2. Punkt selektywnego zbioru odpadów komunalnych wymieniony w ust.1 przyjmuje wyłącznie selektywnie zebrane odpady dostarczone przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określone w § 3 ust.1 pkt 5,6,7,9.

3. Punkt selektywnego zbioru odpadów komunalnych nie przyjmuje odpadów, jeżeli ich rodzaj i ilość będzie wskazywać na to, że nie powstały one na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

§ 7. 1. Na terenie Gminy Malechowo dopuszcza się utworzenie stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów, który będzie odbierał odpady, o których mowa w §3 ust.1.

2. Dostarczenie odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

3. Informacje o lokalizacji, godzinach otwarcia oraz regulamin punktu selektywnej zbiórki odpadów gmina udostępni do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Malechowo oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach.

§ 8. 1. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne właściciel nieruchomości przesyła informację o tym, w formie pisemnej lub elektronicznej do Urzędu Gminy Malechowo tel. 943140576; mail: odpady@malechowo.pl. Informacja taka może być również przekazana ustnie lub telefonicznie poprzez wpisanie do stosownego protokołu. Zgłoszenie obejmuje wskazanie adresu nieruchomości, danych osobowych właściciela nieruchomości, rodzaju odpadów komunalnych, a w przypadku nieruchomości wielolokalowych także numeru lokalu.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XXIII/246/2012 Rady Gminy Malechowo z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 28 stycznia 2013r., poz.398) zmieniona Uchwałą Nr XXXVIII/389/2014 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 sierpnia 2014 r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 8 października2014r., poz.3804)

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malechowo.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

Przewodnicząca Rady Gminy


Jolanta Kieres


Uzasadnienie

W dniu 1 lutego 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w której m.in. zmieniono zapisy w art. 6r ust. 3, 3a-d wprowadzające konieczność określenia, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Ustawa wprowadziła m.in. w artykule 6 r ust. 3b zapis dopuszczający zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów w szczególności w zależności od ilości wytwarzanych odpadów i ich rodzajów.

Dodatkowo nowe przepisy dopuszczają możliwość wprowadzenia limitu na odbiór niektórych frakcji odpadów w tym np. zużyte opony, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz odpady zielone zbieranych od właścicieli nieruchomości.

Ponadto wprowadzono obowiązek określenia trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Określenie terminu obowiązywania uchwały od dnia 1.01.2016 roku wynika
z konieczności zachowania obowiązujących zapisów uchwały do dnia 31.12.2015 roku tj. zakończenia umowy z obecnym przedsiębiorcą i skorelowania ich z uchwalonymi zmianami Regulaminu utrzymania czystości porządku w gminie Malechowo.

Mając powyższe na uwadze należy podjąć nową uchwałę zgodną z przepisami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama