reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr X/70/2015 Rady Miejskiej w Lipianach

z dnia 28 września 2015 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. nr 379, poz. 1072) w związku z art. 17 ust.1 pkt 11, art. 50 ust. 6 i art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, poz. 693) ,Rada Miejska w Lipianach uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania, które stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/267/2002 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu opłat.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipian.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Artur Lipski


Załącznik do Uchwały Nr X/70/2015
Rady Miejskiej w Lipianach
z dnia 28 września 2015 r.

Szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.

§ 1. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze organizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipianach.

2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy.

3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są formą pomocy, do której uprawnione są osoby samotne, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a nie są w stanie samodzielnie zaspokoić codziennych potrzeb.

4. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznawane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

5. Wymiar i zakres przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych uzależniony jest od stanu zdrowia świadczeniobiorcy, jego sytuacji rodzinnej oraz sytuacji materialnej jego rodziny, ustalonej przez pracownika socjalnego w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.

6. Pracownik socjalny przeprowadzający wywiad może domagać się od osób zobowiązanych do alimentacji w stosunku do osoby korzystającej z pomocy, złożenia oświadczenia o dochodach oraz deklaracje pomocy finansowej na jej rzecz.

7. Usługi przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, innej osoby, a także z urzędu, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

8. Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipiany przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

9. Usługi opiekuńcze przyznawane są przez 5 dni w tygodniu w zależności od potrzeb.

§ 2. 1. Odpłatność za usługi ustalana jest miesięcznie na podstawie obowiązującej ceny za jedną godzinę świadczenia usług (roboczogodzinę).

2. Kwotę miesięcznej odpłatności za wykonane usługi stanowi iloczyn ceny, o której mowa w ust. 1, wskaźnika odpłatności określonego w procentach, o którym mowa w tabeli oraz liczby godzin usług świadczonych w ciągu miesiąca.

3. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustala się na kwotę 15,40 zł, (słownie: piętnaście złotych, czterdzieści groszy).

4. Odpłatność za usługi opiekuńcze ustala się według zasad określonych w poniższej tabeli:

%

Dochód netto (zł) na osobę według kryterium dochodowym ustalony zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności w % ustalona od ceny usługi
Przy stawce 15,40 zł za 1 godzinę dla:

Osoby samotne i samotnie gospodarujące

Osoby w rodzinie

do 100

634 zł

bezpłatnie

bezpłatnie

100-125

powyżej 643,00 do 792,50

10% (1,54 zł)

15% (2,31 zł)

125-150

powyżej 792,50 do 951,00

15% (2,31 zł)

20% (3,08 zł)

150-200

powyżej 951,00 do 1268,00

25% (3,85 zł)

30% (4,62 zł)

200-250

powyżej 1268,00 do 1585,00

35% (5,39 zł)

50% (7,70 zł)

250-300

powyżej 1585,00 do 1902,00

45% (6,93 zł)

65% (10,01 zł)

300-350

powyżej 1902,00 do 2219,00

55% (8,47 zł)

70% (10,78 zł)

350-400

powyżej 2219,00 do 2536,00

60% (9,24 zł)

75% (11,55 zł)

400-450

powyżej 2536,00 do 2853,00

70% (10,78 zł)

80% (12,32 zł)

450-500

powyżej 2853,00 do 3170,00

80% (12,32 zł)

90% (13,86 zł)

Powyżej 500

Powyżej 3170,00

100% (15,40 zł)

100% (15,40 zl)

§ 3. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności członka rodziny tej osoby lub na wniosek pracownika socjalnego, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej może całkowicie lub częściowo zwolnić z ponoszenia odpłatności za usługi, zwłaszcza ze względu na:

1) korzystanie co najmniej z dwóch rodzajów usług,

2) konieczności ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub w ośrodku wsparcia i wszelkiego typu placówkach opiekuńczo - wychowawczych i leczniczo - rehabilitacyjnych - po przedstawieniu dowodu wpłaty,

3) udokumentowane wydatki na leki i leczenie stanowiące ponad 50% dochodu netto osoby korzystającej z usług,

4) klęski żywiołowej lub ekologicznej,

5) zdarzenie losowe i inne uzasadnione okoliczności.

2. Decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z odpłatności wydaje się na okres sześciu miesięcy.

§ 4. 1. Należności za świadczone usługi opiekuńcze, wpłaca się w kasie Urzędu Miejskiego w Lipianach lub na konto Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach w rozliczeniach miesięcznych do 10 dnia następnego miesiąca, po wykonaniu usługi.

2. Należności za usługi nalicza się na podstawie karty pracy opiekunki, potwierdzonej podpisem świadczeniobiorcy, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

3. Decyzja administracyjna w szczególności określa rodzaj usług, liczbę godzin przyznanych usług, kwotę odpłatności za jedną godzinę ustaloną na podstawie wskaźnika odpłatności i ceny jednej godziny usług, numer rachunku bankowego na który należy dokonać wpłaty oraz termin zapłaty.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Weronika Sierant

HR Manager w firmie Smart MBC

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama