reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XII/88/2015 Rady Gminy Malechowo

z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym

Na podstawie art. 31 art.35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r., poz. 715 ) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Malechowo przyznaje nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym dla zawodników:

1) zamieszkałych na terenie Gminy Malechowo, będących czynnymi zawodnikami klubów i stowarzyszeń sportowych, których siedziby znajdują się na terenie Gminy Malechowo oraz zawodników niezrzeszonych, zamieszkałych na terenie Gminy Malechowo,

2) zamieszkałych na terenie Gminy Malechowo, będących czynnymi zawodnikami klubów i stowarzyszeń sportowych, które nie znajdują się na terenie Gminy Malechowo,

3) uprawiających jedną z dyscyplin sportu, która znajduje się w wykazie polskich związków sportowych prowadzonym przez Ministra Sportu i Turystyki.

2. Nagrody i wyróżnienia mogą być również przyznawane trenerom i działaczom sportowym zasłużonym w osiąganiu wysokich wyników sportowych przez zawodników, o których mowa w ust.1.

§ 2. 1. Za wysoki wynik sportowy we:

1) współzawodnictwie krajowym należy rozumieć zajęcie co najmniej V miejsca w Mistrzostwach Polski,

2) współzawodnictwie międzynarodowym należy rozumieć:

a) udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Igrzyskach Paraolimpijskich,

b) zajęcie co najmniej VII miejsca W Mistrzostwach Europy, Akademickich Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata, Uniwersjadach i Pucharach Europy,

c) zajęcie co najmniej X miejsca w Mistrzostwach Świata.

2. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane za wybitne osiągnięcia sportowe indywidualne lub drużynowe.

3. Przyznanie nagrody lub wyróżnienia trenerowi lub działaczowi sportowemu nie jest uzależnione od uprzedniego, bądź równoczesnego przyznania nagrody/wyróżnienia zawodnikowi.

§ 3. 1. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Wójt Gminy Malechowo z własnej inicjatywy lub na wniosek podmiotów, o których mowa w §4 ust.1 pkt 1-3, po zasięgnięciu opinii komisji ds. nagród sportowych.

2. Komisję ds. nagród sportowych powołuje Wójt Gminy Malechowo w składzie:

a) dwóch przedstawicieli Komisji Rady Gminy właściwej ds. sportu,

b) dwóch przedstawicieli klubów i stowarzyszeń sportowych Gminy Malechowo,

c) pracownik właściwy ds. sportu Urzędu Gminy Malechowo.

3. Wójt Gminy Malechowo może przyznać wyróżnienie lub nagrodę z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek podmiotu uprawnionego, za osiągnięcie wysokich wyników sportowych innych niż wymienione w §2 ust. 1, w szczególności, gdy zawodnik:

1) w dyscyplinach zespołowych zajął co najmniej III miejsce w Mistrzostwach Województwa,

2) uczestniczył w zawodach lub turniejach międzynarodowych jako reprezentant Polski.

§ 4. 1. Uprawnionymi do składania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień są:

1) klub, związek lub stowarzyszenie kultury fizycznej, w którym zawodnik jest zrzeszony,

2) Komisja Społeczno - Oświatowa Rady Gminy Malechowo,

3) rodzice w przypadku niepełnoletniego zawodnika niezrzeszonego.

2. Wniosek o przyznanie nagrody winien zostać przygotowany wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

3. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcie wysokiego wyniku we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.

4. Wnioski należy składać w biurze podawczym Urzędu Gminy Malechowo w roku, w którym wynik sportowy został uzyskany a w przypadku gdy wynik sportowy został uzyskany w miesiącu grudniu, wniosek może być złożony do końca stycznia przyszłego roku.

§ 5. Nagrody i wyróżnienia przyznawane i wręczane są przez Wójta Gminy Malechowo do 30 czerwca każdego roku za wyniki uzyskane w roku poprzednim.

§ 6. 1 Nagroda może być rzeczowa lub finansowa.

2. Jednorazowa indywidualna nagroda finansowa dla zawodnika, trenera lub działacza nie może przekroczyć 2000 zł brutto.

3. Wartość indywidualnej nagrody rzeczowej nie może przekroczyć 2000 zł brutto.

4. Wysokość nagrody różnicuje się w zależności od rangi zawodów, kategorii wiekowej, uzyskanych wyników sportowych, a także wysokości środków finansowych przeznaczonych na nagrody i zabezpieczonych w uchwale budżetowej.

5. W jednym roku zawodnik, trener lub działacz sportowy może otrzymać tylko jedną nagrodę rzeczową lub jedną nagrodę finansową.

6. W przypadku osiągnięć grupowych wysokość nagrody rzeczowej lub finansowej dla poszczególnych zawodników nie może przekroczyć 50% kwoty określonej w ust. 2 i 3.

7. Przyznane nagrody finansowe zostaną wypłacone na rachunek bankowy nagrodzonego zawodnika, trenera lub działacza sportowego.

8. W przypadku wypłaty nagród dla zawodników niepełnoletnich, uprawnieni do ich odbioru są rodzice lub prawni opiekunowie.

§ 7. 1 Wyróżnienie może mieć formę medalu, statuetki, pucharu, dyplomu okolicznościowego oraz pisemnego podziękowania.

2. W jednym roku kalendarzowym zawodnik, trener, działacz sportowy może otrzymać kilka wyróżnień.

§ 8. Za jedno osiągnięcie sportowe może być przyznana tylko jedna nagroda lub wyróżnienie.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malechowo.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Jolanta Kieres


Załącznik do uchwały Nr XII/88/2015
Rady Gminy Malechowo
z dnia 30 września 2015 r.

O przyznanie nagrody/wyróżnienia Wójta Gminy Malechowo

za wysokie wyniki sportowe w roku …………

WNIOSKODAWCA:

1. Nazwa wnioskodawcy:

…………………………………………………………………………………………………

2. Adres, telefon, fax:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA DO NAGRODY WÓJTA GMINY MALECHOWO

1. Imię i nazwisko/ nazwa związku, klubu sportowego*:

…………………………………………………………………………………………………

2. Data i miejsce urodzenia:

…………………………………………………………………………………………………

3. NIP zawodnika/trenera*:

…………………………………………………………………………………………………

4. Adres zamieszkania/siedziby, nr telefonu/adres e-mail*:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

5. Informacja o zrzeszeniu / nie zrzeszeniu kandydata:

…………………………………………………………………………………………………

6. Nazwa i adres klubu, sekcji, związku sportowego itd., którego członkiem jest kandydat:

…………………………………………………………………………………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia niniejszego wniosku

……………………………………………………………………………………………………………

(data, imię i nazwisko i podpis osoby typowanej do przyznania nagrody)

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE KANDYDATA, UZASADNIAJĄCE KANDYDOWANIE DO NAGRODY WÓJTA GMINY MALECHOWO:

Osiągnięty wynik - miejsce

Rodzaj zawodów

(nazwa)

Data i miejsce przeprowadzenia zawodów

W przypadku nagrody dla trenera wskazać nazwisko zawodnika osiągającego dany wynik

UZASADNIENIE WNIOSKU:

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

W załączeniu:

- potwierdzenie uzyskanych wyników sportowych/ zasług wniesionych w ich osiągniecie (kserokopie dyplomów, potwierdzenia wystawione przez właściwy związek sportowy)

- zestawienie zawodników (drużyn) biorących udział w zawodach w danej kategorii

……………………………..
Podpis wnioskodawcy

*niepotrzebne skreślić


Uzasadnienie

Do uchwały Nr XII/88/2015 Rady Gminy Malechowo w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.

Obowiązek podjęcia niniejszej uchwały wynika z ustawy z dnia 25 czerwca 2011 roku o sporcie ( z 2014 r.,poz.715).

Projekt uchwały zawiera tryb i zasady ustanawiania i przyznawania nagrody i wyróżnienia Gminy Malechowo zawodnikom klubów i stowarzyszeń sportowych, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. Ustala także możliwość przyznania nagrody i wyróżnienia trenerom i działaczom sportowym zasłużonym w osiąganiu tych wyników.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama