| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIII/107/2015 Rady Gminy Sławno

z dnia 16 października 2015 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 6n ust. 1 i ust. 2n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015 r. poz. 87, 122, 1045, 1269)

Rada Gminy Sławno uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Dokumentem potwierdzającym dane zawarte w deklaracji, o której mowa w ust. 1 jest decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, jeżeli została wydana.

§ 2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości niezamieszkałych, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub właściciela innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Deklarację, o której mowa w §1 i §2, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Sławno w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości nową deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Sławno w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

§ 5. 1. Deklarację, o której mowa w §1 i §2 właściciel nieruchomości może składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

2. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662), weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

§ 6. Tracą moc uchwały:

1) nr XXIV/227/2012 Rady Gminy Sławno z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

2) nr XXVI/246/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/227/2012 Rady Gminy Sławno z dnia 23 listopada 2012 r. dotyczącej określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Sławno


Marta Hołowata


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/107/2015
Rady Gminy Sławno
z dnia 16 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/107/2015
Rady Gminy Sławno
z dnia 16 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/107/2015
Rady Gminy Sławno
z dnia 16 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB DLA WŁASCICIELI INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy określa wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który zapewnienia prawidłowe obliczenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, a w przypadku nieuiszczania tej opłaty jest podstawą do wystawienia tytułu wykonawczego.

W związku z objęciem systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku należy określić wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla tych nieruchomości.

Ponadto uchwała powinna również określać warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W związku z powyższym przyjęcie uchwały jest zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »