reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XII/269/15 Rady Miasta Szczecin

z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na inwestycje początkowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, Dz. U. z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz.1045 i poz. 1283 ) Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości na okres do trzech lat grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części stanowiące inwestycję początkową, zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości stanowi regionalną pomoc inwestycyjną przyznawaną na inwestycję początkową.

§ 3. Zwolnienie przysługuje na zasadach i warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. z 2015 r. poz. 174) - program pomocowy Nr SA.41495 (2015/X).

§ 4. Zwolnienia, o którym mowa w § 1 nie stosuje się do dużych projektów inwestycyjnych, tj. inwestycji początkowej, której koszty kwalifikowane, obliczane z zastosowaniem cen i kursów wymiany w dniu przyznania pomocy, przekraczają 50 mln euro.

§ 5. Nabycie wyłącznie udziałów lub akcji nie stanowi inwestycji początkowej.

§ 6. Uchwała obejmuje swym działaniem przedsiębiorców realizujących inwestycje początkowe na terenie Gminy Miasto Szczecin tj. na obszarze NTS o symbolu 5.32.43.62.01.1.

Rozdział 2.
Definicje pojęć zawartych w uchwale

§ 7. Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1) inwestycja początkowa - inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe związana z:

a) założeniem nowego zakładu,

b) zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu poprzez jego rozbudowę w rozumieniu przepisów prawa budowlanego,

c) nabyciem aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa;

2) rzeczowe aktywa trwałe - aktywa obejmujące grunty, budynki, zakład;

3) intensywność pomocy - kwota pomocy brutto wyrażoną jako odsetek kosztów kwalifikowanych, przed potraceniem podatku lub innych opłat;

4) przedsiębiorca - podmiot, który realizuje inwestycję początkową i po jej zakończeniu będzie podatnikiem podatku od nieruchomości lub podmiot, który już jest podatnikiem podatku od nieruchomości, a w wyniku realizacji inwestycji początkowej nastąpi w danym podmiocie wzrost przedmiotów opodatkowania;

5) rozpoczęcie prac:

a) rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją w rozumieniu ustawy "Prawo budowlane" lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, w zależności od tego, co wystąpi najpierw; za rozpoczęcie robót nie uznaje się zakupu gruntów oraz prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności,

b) moment nabycia aktywów bezpośrednio związanych z nabytym zakładem - w przypadku przejęć;

6) zakończenie inwestycji początkowej- data wskazana w oświadczeniu przedsiębiorcy o zakończeniu inwestycji początkowej, po uzyskaniu stosownych dokumentów zgodnie z ustawą Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Dz.U.2013.1409 ze zm.);

7) utrzymanie inwestycji początkowej - prowadzenie działalności gospodarczej związanej z inwestycją początkową.

Rozdział 3.
Wyłączenia

§ 8. Uchwały nie stosuje się:

1) w przypadkach, o których mowa w art. 1 ust. 2-5 i art. 13 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L.187 z 26.06.2014 r.);

2) do podatników, którzy na terenie Gminy Miasto Szczecin zalegają z zapłatą podatków i innych należności publicznoprawnych oraz opłat z tytułu wieczystego użytkowania;

3) do inwestycji związanej z nabyciem, budową oraz rozbudową nieruchomości przeznaczonych w całości lub części na: stacje paliw, hotele lub podobne obiekty zakwaterowania, usługi gastronomiczne, banki, działalność finansową lub ubezpieczeniową, działalność handlową detaliczną, działalność handlową hurtową oraz w których całość lub część powierzchni wynajmowana jest przez podatnika innym podmiotom.

Rozdział 4.
Warunki udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej

§ 9. 1. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w § 1 jest:

1) złożenie przez przedsiębiorcę, przed rozpoczęciem prac nad realizacją inwestycji początkowej:

a) pisemnego zgłoszenia o zamiarze skorzystania z pomocy na druku stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały, dołączając wymagane w nim załączniki, co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem realizacji inwestycji początkowej,

b) informacji o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się
o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312 ze zm.);

2) uzyskanie od Prezydenta Miasta Szczecin pisemnej informacji dotyczącej oceny dopuszczalności inwestycji początkowej do udzielenia pomocy;

3) rozpoczęcie realizacji inwestycji początkowej po otrzymaniu informacji od Prezydenta Miasta Szczecin, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 2;

4) wniesienie przez przedsiębiorcę wkładu finansowego w wysokości co najmniej 25 % kosztów kwalifikowanych, pochodzących ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, z wyłączeniem publicznych środków finansowych;

5) poniesienie kosztów związanych z realizacją inwestycji początkowej w wysokości nie mniejszej niż 500 000 netto;

6) zakończenie inwestycji początkowej w terminie do 36 miesięcy od dnia złożenia zgłoszenia;

7) zgłoszenie i udokumentowanie rozpoczęcia i zakończenia inwestycji początkowej na druku stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały wraz z zestawieniem kosztów kwalifikowanych w formie papierowej i elektronicznej;

8) utrzymanie inwestycji początkowej przez co najmniej pięć lat, a w przypadku MŚP
co najmniej trzy lata, od dnia zakończenia jej realizacji;

9) po zakończeniu inwestycji, złożenie korekty deklaracji/informacji na podatek od nieruchomości na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.).

2. Dokonanie zgłoszenia o zamiarze skorzystania z pomocy w sposób niezgodny
z wymogami określonymi w niniejszej uchwale nie będzie kwalifikowało przedsiębiorcy do skorzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości.

3. Złożenie niewypełnionych w wymaganym zakresie informacji i załączników,
o których mowa w uchwale nie będzie kwalifikowało przedsiębiorcy do skorzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Rozdział 5.
Okres obowiązywania zwolnienia

§ 10. 1. Podatnik nabywa prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości z dniem złożenia zgłoszenia.

2. Zwolnienie, o którym mowa w § 1, przysługuje po zakończeniu inwestycji
i następuje jednocześnie w stosunku do wszystkich przedmiotów opodatkowania stanowiących inwestycję początkową.

3. Pomoc przysługuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przekroczono maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 12 ust. 1, nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat.

4. W przypadku zbycia nieruchomości lub przedsiębiorstwa, na nabywcę nie przenosi się prawa dotychczasowego przedsiębiorcy do korzystania ze zwolnienia.

Rozdział 6.
Koszty kwalifikowane

§ 11. 1. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na inwestycję początkową zalicza się:

1) cenę nabycia prawa własności gruntów lub prawa ich wieczystego użytkowania;

2) cenę nabycia albo koszt wytworzenia rzeczowych aktywów trwałych w tym budowli i budynków w rozumieniu przepisów prawa budowlanego;

3) cenę nabycia albo koszt wytworzenia infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827 i 1198);

4) cenę nabycia albo koszt wytworzenia urządzeń infrastruktury technicznej wymienionych w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.).

2. W przypadku przejęcia aktywów należących do zakładu, w rozumieniu art. 2 pkt 49 lit. b rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014, uwzględnia się wyłącznie koszty zakupu aktywów od osób trzecich niemających powiązań z nabywcą, jeżeli transakcja jest przeprowadzona na warunkach rynkowych. W przypadku gdy pomoc na zakup aktywów przyznana została jeszcze przed ich zakupem, koszt tych aktywów odlicza się od kosztów kwalifikowanych związanych z przejęciem zakładu.

3. W przypadku gdy członek rodziny pierwotnego właściciela lub osoba przez niego zatrudniona przyjmuje małe przedsiębiorstwo przepisu ust. 2 nie stosuje się.

4. Z wyjątkiem przypadków przejęcia zakładu i aktywów nabywanych przez MŚP, nabywane aktywa muszą być nowe.

5. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się koszty poniesione od dnia następującego po dniu dokonania zgłoszenia do dnia zakończenia inwestycji, określonego w oświadczeniu przedsiębiorcy w załączniku nr 2.

Rozdział 7.
Intensywność pomocy

§ 12. 1. Maksymalna intensywność pomocy regionalnej wynosi 35 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, a w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorców 45 % tych kosztów.

2. Pomoc udzielana na podstawie uchwały podlega kumulacji pomocy na zasadach określonych w art. 8 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014.

3. Warunkiem przyznania pomocy jest nieprzekroczenie progu pomocy w wysokości 26,25 mln euro.

Rozdział 8.
Obowiązki podatnika

§ 13. 1. Przedsiębiorcy, którzy otrzymali od Prezydenta Miasta Szczecin informację, o której mowa w § 9. ust. 1 pkt 2 są zobowiązani do złożenia do dnia 15 stycznia każdego roku:

1) oświadczenia o wielkości poniesionych nakładów inwestycyjnych na druku stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość poniesionych wydatków;

2) oświadczenia, o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa na druku stanowiącym załącznik nr 4;

3) oświadczenie o niezaleganiu na terenie Gminy Miasto Szczecin z zapłatą podatków i innych należności publicznoprawnych oraz opłat z tytułu wieczystego użytkowania na druku stanowiącym załącznik nr 5 do uchwały;

4) informacji dotyczącej otrzymanej pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których wnioskodawca ubiega się o pomoc publiczną lub informację o nieotrzymaniu takiej pomocy.

2. Przedsiębiorca, po zakończeniu inwestycji początkowej zobowiązany jest w terminie 30 dni od jej zakończenia złożyć oświadczenia i dokumenty określone w § 9 ust. 1 pkt 7 oraz oświadczenia określone w § 13 ust. 1 pkt 2-4.

3. Przedsiębiorca, który nie złożył informacji, o których mowa w ust. 1 i ust.2 oraz nie odpowiedział na wezwanie organu podatkowego, traci prawo do skorzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości.

§ 14. 1. Podatnicy korzystający ze zwolnienia z podatku od nieruchomości są zobowiązani do złożenia do dnia 15 stycznia każdego roku:

1) oświadczenia o prowadzeniu działalności w nieruchomości stanowiącej inwestycję początkową na druku stanowiącym załącznik nr 6 do uchwały; obowiązek ten wygasa z chwilą zakończenia wymaganego okresu utrzymania inwestycji określonego w § 9 ust.1 pkt 8;

2) oświadczenia, o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa na druku stanowiącym załącznik nr 4;

3) oświadczenie o niezaleganiu na terenie Gminy Miasto Szczecin z zapłatą podatków i innych należności publicznoprawnych oraz opłat z tytułu wieczystego użytkowania na druku stanowiącym załącznik nr 5 do uchwały;

4) informacji dotyczącej otrzymanej pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których wnioskodawca ubiega się o pomoc publiczną lub informację o nieotrzymaniu takiej pomocy.

2. Podatnik, który nie złożył informacji o których mowa w ust. 1 oraz nie odpowiedział na wezwanie organu podatkowego, traci prawo do zwolnienia za cały okres zwolnienia
i zobowiązany jest do zapłaty kwoty udzielonej pomocy wraz z odsetkami.

§ 15. Jeżeli przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy publicznej nastąpiło
w związku ze zwolnieniem przedsiębiorcy z podatku od nieruchomości w trybie niniejszej uchwały, kwota udzielonej pomocy ponad dopuszczalną intensywność podlega zwrotowi wraz z odsetkami.

§ 16. Beneficjent pomocy zobowiązany jest do przedłożenia, na żądanie organu udzielającego pomocy, innych informacji i dokumentów dotyczących pomocy na inwestycję początkową, w zakresie i terminie wskazanym w żądaniu.

§ 17. 1. Podatnik jest zobowiązany powiadomić pisemnie organ podatkowy o utracie warunków uprawniających do zwolnienia lub o zmianie mającej wpływ na wielkość udzielanej pomocy, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności powodujących taką utratę bądź zmianę.

2. Podatnik, o którym mowa w ust. 1 traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.

3. Podatnik, który nie dopełnił obowiązku określonego w ust. 1 traci prawo do zwolnienia od początku roku podatkowego, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.

4. Podatnik, który podał nieprawdziwe informacje o spełnieniu warunków uprawniających do uzyskania zwolnienia, traci do niego prawo za cały okres przez jaki korzystał ze zwolnienia.

§ 18. Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia zobowiązany jest do zapłaty kwoty udzielonej pomocy za okres w którym nienależnie korzystał ze zwolnienia wraz z odsetkami.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 19. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.), ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późniejszymi zmianami), ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późniejszymi zmianami), ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późniejszymi zmianami) oraz odpowiednie akty wykonawcze, ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Dz.U.2013.1409 ze zm.).

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecin


Tomasz Hinc


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/269/15
Rady Miasta Szczecin
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/269/15
Rady Miasta Szczecin
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/269/15
Rady Miasta Szczecin
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/269/15
Rady Miasta Szczecin
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/269/15
Rady Miasta Szczecin
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/269/15
Rady Miasta Szczecin
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik6.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Kłosińska-Pyka

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama