reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XII/272/15 Rady Miasta Szczecin

z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399; poz. 1593; Dz. U. z 2015 r. poz. 87; poz. 122); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości:

1) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie jednorodzinnej DOP-1, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie wielorodzinnej DOP-2, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) ZOP-2 Dane o nieruchomości, jako załącznik do deklaracji DOP-2, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

4) Wykaz adresów nieruchomości oraz punktów wywozowych, jako załącznik do ZOP-2, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

5) Oświadczenie właściciela nieruchomości niewyposażonej w wodomierz, jako załącznik do deklaracji DOP-2, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

6) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne DOP-3, stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, w przypadku, gdy deklarację składa podmiot inny niż właściciel, współwłaściciel lub wieczysty użytkownik wpisany w księdze wieczystej nieruchomości;

2) kopia uchwały wspólnoty mieszkaniowej w sprawie wyboru zarządu wspólnoty w sytuacji, gdy deklarację składa zarząd wspólnoty mieszkaniowej, o ile taka kopia nie została załączona do deklaracji składanych wcześniej przez wspólnotę;

3) kopia aktu notarialnego, w którym powierzono lub ustanowiono zarząd nieruchomością wspólną w sytuacji, gdy deklaracja dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi i deklarację składa osoba sprawująca zarząd nieruchomością wspólną na podstawie takiego aktu, o ile taka kopia nie została załączona do deklaracji składanych wcześniej przez zarządcę;

4) kopia faktury za zużycie wody z danej nieruchomości z okresu kolejnych 6 lub 12 miesięcy, wybranych z 18 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia deklaracji lub informacja z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji o zużyciu wody z danej nieruchomości we wskazanym okresie, jeżeli właściciel nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej spełnia warunki określone § 1 pkt 1 uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik;

5) oświadczenie właściciela nieruchomości na temat danych zawartych w zmienianej deklaracji, o ile są inne niż zmiana metody ustalenia opłaty, stawki opłaty albo okresu, za który podano ilość zużytej wody i właściciel nieruchomości nie może przedstawić innego dokumentu potwierdzającego zmiany w deklaracji;

6) w odniesieniu do części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, dokument potwierdzający zmianę miejsca wykonywania bądź charakteru działalności gospodarczej, likwidację działalności gospodarczej lub zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli ma to wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

7) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości ustalających opłatę na podstawie przeciętnych norm zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych oświadczenie o liczbie osób zamieszkałych w nieruchomości w trakcie okresu, za który podaje się zużycie wody oraz informacja dotycząca wyposażenia nieruchomości w instalacje według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 3. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy są obowiązani złożyć w Urzędzie Miasta Szczecin albo przesłać na adres Urzędu Miasta Szczecin albo przesłać w formie elektronicznej za pomocą dedykowanej strony internetowej urzędu albo za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej w terminie:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;

2) 14 dni od nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. 1. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, o których mowa w Uchwale Nr X/183/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne są obowiązani złożyć w Urzędzie Miasta Szczecin albo przesłać na adres Urzędu Miasta Szczecin albo przesłać w formie elektronicznej za pomocą dedykowanej strony internetowej urzędu albo za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej w terminie:

1) do dnia 11 grudnia 2015 r. pierwszą deklarację,

2) 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;

3) 14 dni od nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. 1. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 262; z 2014 r. poz. 1662) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1114).

2. Układ informacji i powiązań złożonych deklaracji określają załączniki od nr 1 do nr 6 niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin, którego zobowiązuje się do uzupełnienia wzoru deklaracji o wysokość stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz oznaczenie numeru uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr VI/85/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecin


Tomasz Hinc


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/272/15
Rady Miasta Szczecin
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/272/15
Rady Miasta Szczecin
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/272/15
Rady Miasta Szczecin
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/272/15
Rady Miasta Szczecin
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/272/15
Rady Miasta Szczecin
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/272/15
Rady Miasta Szczecin
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik6.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Glonek

Radca prawny / Mediator

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama