reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr X/54/2015 Rady Gminy Marianowo

z dnia 5 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

Na podstawie art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości:

1) od powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części - 0,65 zł od 1 m2;

2) od powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,00 zł od 1 m2;

3) od powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,00 zł od 1 m2;

4) od powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,20 zł od 1 m2;

5) od powierzchni użytkowej pozostałych:

a) domków letniskowych - 7,00 zł od 1 m2;

b) budynków lub ich części nie wymienionych w lit. a, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,00 zł od 1 m2;

6) od budowli:

a) służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków - 0,5 % ich wartości;

b) służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę - 1 % ich wartości;

7) od budowli pozostałych - 2 % ich wartości;

8) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,80 zł od 1 m2 powierzchni;

9) od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,58 zł od 1 ha powierzchni;

10) od powierzchni gruntów pozostałych:

a) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,20 zł od 1 m2 powierzchni;

b) nie wymienionych w lit. a - 0,40 zł od 1 m2 powierzchni.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVII/272/2014 Rady Gminy Marianowo z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 4475).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Marianowo


Sławomir Możdżeń


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości.

W niniejszym projekcie uchwały proponuje się stawki podatku na poziomie z 2015 roku, ponieważ wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2015 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2014 r., o który przelicza się górne granice stawek kwotowych podatków i opłat uległ obniżeniu o 1,2 %, za wyjątkiem stawki od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych, dla których stawka maksymalna na rok 2016 równa się stawce z 2015 roku.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Łozińska

Dyrektor Generalna Paragony

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama