reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr X/65/2015 Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art.5 ust.1 i 3 oraz art.7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 849; z 2015r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz.1283, poz. 1777) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się roczną stawkę podatku od nieruchomości w następujących wysokościach:

1. Od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,84 zł od 1 m2 powierzchni;

2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,58 zł od 1 ha powierzchni;

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

- 0,26 zł od 1 m2 powierzchni;

4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

- 3,00 zł od 1 m2 powierzchni.

2. Od budynków lub ich części :

1) mieszkalnych - 0,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej:

a) związanych z prowadzeniem turystyki i wypoczynku[1]) - 10,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem gastronomii1) - 11,28 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) związanych z pozostałą działalnością gospodarczą - 21,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,31 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

- 4,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

5) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego - 3,97 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

6) od budynków letniskowych położonych na terenie gminy służących celom rekreacyjnym ludności oraz właścicielowi i jego bliskim do wypoczynku - 7,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

3. Od budowli - 2% ich wartości.

§ 2. Określa się wymagane dane i dokumenty, które podmiot ubiegający się o pomoc określoną w §1 ust. 2 pkt 2 lit.a) i b) winien przedłożyć:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis. Zakres w/w informacji określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).

§ 3. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle lub ich części:

1) wykorzystywane na potrzeby zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenie w wodę w rozumieniu ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r. poz. 139);

2) wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej prowadzonej w formie świetlic, domów kultury i bibliotek, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r. poz. 406, ze zm.);

3) służące realizacji zadań własnych Gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

4) zajęte pod cmentarze komunalne.

2. Zwolnienie, o którym mowa w §3 ust.1 punkt 2 nie dotyczy przedmiotów opodatkowania wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVI/262/2014 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady


Jerzy Domaradzki


[1]) Pomocą de minimis jest różnica pomiędzy stawką podstawową (§1 ust. 2 pkt 2 lit. c), a stawką preferencyjną (§1 ust.2 pkt 2 lit.a), §1 ust.2 plt 2 lit. b). Pomoc o której mowa w §1 ust. 2 pkt 2 lit. a) i b) jest pomocą de minimis w rozumieniu Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE)Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskie do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L 352 z 24 grudnia 2013 roku). Podmiot może uzyskać pomoc, o której mowa w §1 ust. 2 pkt 2 lit. a) i b), jeżeli całkowita kwota pomocy de minimis w okresie trzech lat podatkowych nie przekroczy równowartości 200.000 euro, a w sektorze drogowego transportu towarów 100.000 euro. Pomoc de minimis nie może zostać wykorzystana na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

EIB SA

Broker ubezpieczeniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama