reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIV/87/2015 Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 23 listopada 2015 r.

w sprawie opłaty miejscowej

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515) i art. 17 ust.1, art. 19 pkt 1 lit. b), lit. c) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity:Dz.U. z 2014 r. poz. 849; . z późn. zm.) art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVIII/244/2010 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 października 2010 roku w sprawie ustalenia miejscowości na obszarze Gminy Tuczno, w których pobiera się opłatę miejscową (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 132, poz. 2664) Rada Miejska w Tucznie uchwala co następuje:

§ 1. Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Tucznie:

1) wprowadza opłatę miejscową;

2) określa wysokość stawek opłaty miejscowej;

3) określa zasady ustalenia i poboru oraz terminy płatności opłaty miejscowej;

4) zarządza pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso;

5) wprowadza obowiązek prowadzenia przez inkasentów opłaty miejscowej ewidencji osób, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach o opłatach lokalnych, zobowiązanych do uiszczenia opłaty miejscowej oraz określa szczegółowy zakres danych zawartych w tej ewidencji uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego poboru opłaty miejscowej.

§ 2. Wprowadza się opłatę miejscową na terenie miejscowości określonych w Uchwale Nr XXXIII/244/2010 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 października 2010 roku w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 132, poz. 2664).

§ 3. Ustala się stawkę opłaty miejscowej za każdy dzień pobytu na terenie miejscowości Tuczno, Nowa Studnica i Martew od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w wysokości:

a) od osób dorosłych - 2,00 zł

b) od dzieci i młodzieży uczącej się - 1,50 zł.

§ 4. 1. Obowiązek uiszczenia opłaty miejscowej powstaje z chwilą zakwaterowania.

2. Osoby, od których należna jest opłata miejscowa, zobowiązane są do jej uiszczenia najpóźniej w ostatnim dniu jej pobytu.

3. Na inkasentów opłaty miejscowej zobowiązanych do jej poboru wyznacza się:

1) osoby fizyczne:

a) Pana Leszka Zydor

b) Panią Olgę Janiszyn

c) Panią Krystynę Kaźmierczyk

d) Panią Małgorzatę Romejko

e) Panią Helenę Sztark

f) Pana Michała Gos

g) Pana Wojciecha Nazarek

h) Pana Jana Kacprzaka

i) Panią Joannę Sabat

j) Pana Arkadiusza Tuziak

k) Pana Radosława Panada

2) osoby prawne i jednostki organizacyjnie nie mające osobowości prawnej:

a) Stowarzyszenie Architektów Polskich - Dom Pracy Twórczej Architekta w Tucznie.

4. Inkasenci, o których mowa w ust. 3 mają obowiązek ewidencjonowania pobranych wpłat opłaty na drukach ścisłego zarachowania, które zostaną im wydane w Urzędzie Miejskim w Tucznie.

5. Inkasenci zobowiązani są do wpłaty pobranej kwoty w kasie Urzędu Miejskiego w Tucznie w terminie do 10-tego każdego miesiąca, za miesiąc ubiegły.

§ 5. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 7% pobranej kwoty.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XX/114/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w Gminie Tuczno.

§ 9. Rada Miejska w Tucznie uchyla Uchwałę Nr XIII/79/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie opłaty miejscowej

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie od 1 stycznia 2016r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Tucznie


mgr inż. Dorota Rogala

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Chronos-Investment Sp. z o. o.

Usługi księgowe i doradztwo podatkowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama