reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIII/127/2015 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju

z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie opłaty uzdrowiskowej i inkasentów do jej poboru

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515) i art. 17 ust. 1a, art. 19 pkt 1 lit. d i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 849, zm. z 2015 r. poz. 528, 774 i 1777.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 613, zm. z 2014 r. poz. 183.) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (t.j. Dz. U. 2012 r., poz. 651, zm. poz. 742.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Połczynie-Zdroju:

1) wprowadza opłatę uzdrowiskową;

2) określa wysokość stawki opłaty uzdrowiskowej,

3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty uzdrowiskowej,

4) zarządza pobór opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa, określa inkasentów, terminy płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty uzdrowiskowej w wysokości 4,00 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych.

2. Zwalnia się z pobierania opłaty uzdrowiskowej dzieci i młodzież uczącą się oraz zamieszkującą w internatach.

§ 3. Opłata uzdrowiskowa pobierana jest od osób fizycznych i płatna za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa.

2. Inkasentami opłaty uzdrowiskowej są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, oraz osoby fizyczne prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, sanatoria, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, kwatery prywatne, schroniska, motele, domy wczasowe, domy wycieczkowe, ośrodki szkoleniowe, pokoje gościnne i inne obiekty, w których świadczone są usługi hotelarskie, o których mowa w ustawie o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, (tj. Dz. U. 2004r. Nr 223, poz. 2268 ze zmianami).

3. Inkaso opłaty uzdrowiskowej powierza się inkasentom, którzy wskazani są w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 5. Zasady poboru opłaty uzdrowiskowej oraz terminy płatności są następujące:

1) opłata uzdrowiskowa pobierana jest w drodze inkasa w pierwszym dniu pobytu przez osobę - podmiot wyznaczoną do prowadzenia czynności inkaso i rozliczania z Urzędem Miejskim, w terminach:

a) 14 dni od dokonania poboru od osób korzystających z usług uzdrowisk, które to osoby są zobowiązane same wnieść opłatę uzdrowiskową,

b) w cyklach co 14 dni przez osoby - podmioty prowadzące wynajem kwater i niemające określonych turnusów pobytowych.

2) przekazanie opłaty uzdrowiskowej otrzymanej przez podmiot uzdrowiskowy za osoby kierowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, następuje w terminie 3 dni licząc od daty otrzymania refundacji ZUS.

§ 6. 1. Inkasentowi dokonującemu poboru w formie inkasa i terminowe rozliczanie opłaty uzdrowiskowej, przysługuje prowizja w wysokości 15% zainkasowanej kwoty, która następuję w oparciu o kwitariusze wydane przez Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju.

2. Nieterminowe odprowadzenie należności z tytułu pobranej opłaty uzdrowiskowej skutkuje naliczeniem inkasentowi odsetek jak od należności podatkowych.

§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XII/110/2015 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty uzdrowiskowej i inkasentów do jej poboru

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Połczyna-Zdroju.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady


Janusz Podpora


Załącznik do Uchwały Nr XIII/127/2015
Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju
z dnia 25 listopada 2015 r.

WYKAZ INKASENTÓW OPŁATY ZDROWISKOWEJ

Lp.

Inkasent opłaty uzdrowiskowej

1.

Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A., ul. Zdrojowa 6, 78-320 Połczyn-Zdrój.

2.

Oddział Fundacji Porozumienie Sanatorium Uzdrowiskowe "MARTA", ul. Zdrojowa 1, 78-320 Połczyn-Zdrój.

3.

Zespół Placówek Oświatowych, ul. Grunwaldzka 33, 78-320 Połczyn-Zdrój.

4.

Małgorzata Chodubska.

5.

Joanna Małgorzata Szpinda.

6.

Jacek Krauze.

7.

Maria Gruszczyńska.

8.

Zdzisława Marciocha.

9.

Janina Nowak.

10.

Maria Kożurno.

11.

Henryka Prochowska.

12.

Tadeusz Tokarski.

13.

Wiesław Czerniak.

14.

Grażyna Sawicka.

15.

Grażyna Kędzierska.

16.

Mariusz Cudyk.

17.

Jakub Konarzewski.

18.

Jan Antoni Tarnowski.

19.

Bożena Świrko.

20.

Anna Masłowska.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Witko

doradca w zakresie testowania oprogramowania i zarządzania jakością

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama