| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIII/104/15 Rady Gminy w Będzinie

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie terminu, cze?stotliwos´ci i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399; poz. 1593; z 2015 r. poz. 87, poz. 122, poz. 1688), Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje :

§ 1.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomos´ci, na kto´rych zamieszkuja? mieszkan´cy, uiszczane sa? miesie?cznie z góry do 15 dnia miesia?ca za dany miesia?c.

§ 2.

1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomos´ci, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wykorzystywanych jedynie przez część roku, na których znajdują się domki letniskowe lub wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, uiszczane są z góry jeden raz w roku kalendarzowym, w terminie do dnia 30 czerwca.

2. W razie powstania obowiązku uiszczenia opłat, o których mowa w ust. 1, po dniu 30 czerwca danego roku kalendarzowego, opłaty uiszczane są z góry w terminie 14 dni od złożenia deklaracji.

§ 3.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza sie? bez wezwania wpłata? goto´wkowa? lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Be?dzino.

§ 4.

Uchyla się uchwałę Rady Gminy w Będzinie nr XXVIII/190/13 z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie terminu, cze?stotliwos´ci i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1729 z dnia 24.04.2013 r.).

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza sie? Wo´jtowi Gminy Be?dzino.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urze?dowym Wojewo´dztwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

§ 7.

Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszen´ w Urze?dzie Gminy w Be?dzinie oraz opublikowaniu
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie


Andrzej Nożykowski

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »