| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XV/115/2015 Rady Miejskiej w Darłowie

z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t.Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122), Rada Miejska w Darłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych z terenu Miasta Darłowo od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli tych nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności:

1) rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości,

2) częstotliwość ich odbierania,

3) sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 2. 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszoną do Miasta Darłowo z terenu nieruchomości, z miejsca do tego wyznaczonego, odbierane są:

Rodzaj odpadów:

Rodzaj nieruchomości

nieruchomości zamieszkałe i w części zamieszkałe oraz w części niezamieszkałe

nieruchomości niezamieszkałe

komunalne zmieszane

w każdej ilości

opakowaniowe ze szkła

papier i tektura

tworzywa sztuczne

sprzęt elektryczny
i elektroniczny

zużyte opony

meble i inne wielkogabarytowe

do 3 m3 rocznie nieruchomość jednorodzinne /

do 12 m3 nieruchomości wielorodzinne

tylko PSZOK

zielone

do 4320 litrów rocznie

2. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszoną do Miasta Darłowo od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie miasta punkt selektywnego zbioru odpadów komunalnych przyjmuje:

Rodzaj odpadów

nieruchomości zamieszkałe
i nieruchomości w części zamieszkałe oraz w części niezamieszkałe

nieruchomości niezamieszkałe

resztki farb, lakierów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowań po nich

w każdej ilości

rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje dybawiania plam i opakowania po nich

zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji

środki ochrony roślin oraz opakowania po nich

lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, przełączniki

baterie i akumulatory

zuzyte kartridże i tonery

przepracowane oleje

prztereminowane leki

budowlane i rozbiórkowe

do 3 m3 rocznie dla nieruchomości jednorodzinnej / do 12 m3 dla nieruchomości wielorodzinnej

do 12 m3

meble i inne wielkogabarytowe

do 3 m3

do 12 m3

§ 3. 1. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, nieposegregowane zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Darłowo, odbierane będą jako odpady komunalne zmieszane i po uzyskaniu takiej informacji od przedsiębiorcy odbierającego odpady, właściciele nieruchomości obciążeni będą wyższą opłatą za zbieranie i odbieranie odpadów niesegregowanych.

2. Własciciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i na których ilość wytworzonych odpadów komunalnych przekraczać będzie średnią ilość odpadów, ustaloną na mieszkańca w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami (dla małych miast poniżej 50 tys. Mieszkańców w 2013 r. 366 kg, a w kolejnych latach o 4 kg więcej w stosunku do zadeklarowanej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi), zobowiązani będą wykazać potwierdzenie danych zawartych w deklaracji o ustaleniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. 1. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości określa poniższe zestawienie, zgodne z harmonogramem sporządzonym przez przedsiębiorcę na podstawie umowy z Miastem Darłowo:

Rodzaj nieruchomości

Rodzaj odpadów

niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne

tworzywa sztuczne

opakowania
ze szkła

papier
i
tektura

zielone

Nieruchomości zamieszkałe

1 x w tygodniu

2 x w miesiącu

zabudowa jednorodzinna

2 x w miesiącu

zabudowa
wielolokalowa

1 x w tygodniu
w okresie
od 1 kwietnia
do 31 października

2 x w miesiącu
w okresie
od 1 grudnia
do 31 maja

Nieruchomości niezamieszkałe oraz nieruchomości
w części zamieszkałe i w części niezamieszkałe

Gastronomia1

3 x w tygodniu
w okresie
od 1 lipca
do 31 sierpnia

1 x w tygodniu
w okresie
od 1 września
do 30 czerwca

Hotelarstwo2

2 x w tygodniu
w okresie
od 1 lipca
do 31 sierpnia

1 x w tygodniu
w okresie
od 1 września
do 30 czerwca

Domki letniskowe
lub inne
nieruchomości
wykorzystywane
na cele rekreacyjno- wypoczynkowe

1 x w tygodniu
w okresie
od 15 czerwca
do 15 września

2 x w miesiącu
w okresie
od 15 czerwca do 15 września

1 x w miesiącu
w okresie
od 16 września
do 14 czerwca

1 x na 2 miesiące
w okresie
od 16 września do 14 czerwca

Inne3

1 x w tygodniu

2 x w miesiącu

Gastronomia1 - ogół zakładów publicznego żywienia: barów, stołówek, bufetów oraz działalność usługowa związana z zapewnieniem pełnego wyżywienia przeznaczonego do bezpośredniej konsumpcji w restauracjach, włączając w to restauracje samoobsługowe i oferujące posiłki "na wynos" z lub bez miejsc do siedzenia
Hotelarstwo2- działalność oferująca usługi hotelarskie, tzn. krótkotrwałe, ogólnodostępne wynajmowanie: domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie w obrębie obiektu, usług z tym związanych.
Inne3- pozostałe, ujęte w § 7 niniejszego Regulaminu z wyłączeniem pkt.: 1),6),7),8),10),12),13). ,

2. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym do przedsiębiorcy:

a) w budownictwie wielorodzinnym - 1 raz w miesiącu,

b) w budownictwie jednorodzinnym - 1 raz na kwartał.

3. Odbiorowi podlegają odpady, które zostały wystawione w oznakowanych pojemnikach lub workach, w zabudowie wielolokalowej przy osłonie śmietnikowej lub w miejscu służącym do zbierania odpadów, a w zabudowie jednorodzinnej przed nieruchomością.

4. Odpady wystawione niezgodnie z zapisami ust. 3 lub w miejscach, do których nie jest zapewniony dojazd pojazdem odbierającym te odpady, nie podlegają odbiorowi.

§ 5. 1. Odbiór odpadów, o których mowa w § 2, nie może następować w niedziele oraz w dni ustawowo wolne od pracy.

2. W przypadku, gdy dzień odbioru odpadów przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, przedsiębiorca odbierający odpady komunalne z miesięcznym wyprzedzeniem informuje o jednorazowej zmianie terminu wywozu.

3. Odbieranie odpadów, o których mowa w § 2, odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę, z którym Miasto Darłowo zawarło umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz udostępnionym właścicielom nieruchomości, z których odbiór ma być dokonywany.

§ 6. 1. Punkt selektywnego zbioru odpadów komunalnych przyjmuje wyłącznie odpady dostarczone do punktu przez właścicieli nieruchomości określone w § 2 ust. 2.

2. Punkt selektywnego zbioru odpadów komunalnych przyjmuje dodatkowo odpłatnie odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz meble i inne odpady wielkogabarytowe dostarczone do punktu selektywnego zbioru odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, po przekroczeniu limitów zawartych w §2 ust. 1 i 2.

3. Odpady określone w ust. 1 i 2 przyjmowane są w punkcie selektywnego zbioru odpadów komunalnych w godzinach ich otwarcia, o których informacja umieszczona jest na stronie internetowej www.darlowo.pl.

§ 7. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości oraz przyjęte w punkcie selektywnego odbioru odpadów komunalnych w ramach systemu gospodarowania odpadami będą przekazywane uprawnionym podmiotom w celu poddania ich procesowi recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a także zgodnie z założeniami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 8. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, skargi należy zgłaszać do Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta w Darłowie, ul. Plac Tadeusza Kościuszki 9, 76-150 Darłowo w formie:

a) pisemnej,

b) telefonicznej - 94-314-22-23

c) elektronicznej na adres: mailto:gkm@darlowo.pl@darlowo.pl

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Darłowo.

§ 10. Traci moc uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnych z dnia 31 stycznia 2013 r.

§ 11. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Darłowie


Krystyna Sokolińska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »