| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIII/82/2015 Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 18 listopada 2015 r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 849, zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 528, poz. 774) w zwiazku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 05 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z 2015 r. poz. 735) Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Płoty

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,68 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stającymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4, 58 zł od 1 ha powierzchni,

c) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,18 zł od 1 m2 powierzchni;

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji- 3,00 zł od m2

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,67 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej- 20,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej weterynaryjnej, od których stawka wynosi - 8,66 zł za 1 m2,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,65 z ł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,31 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych a od budowli związanych z odprowadzaniemi oczyszczaniem ścieków komunalnych wraz z ich infrastrukturą - 1%

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XXXIV/305/2013 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 08 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie od 01 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady


Piotr Jasina

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »