| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XV/176/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d , lit. e i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 211 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190 i poz. 1358 i poz. 1513), po uzyskaniu opinii Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów - Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Dokonuje się zmian budżetu Miasta Koszalina polegających na:

- zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę302.280 zł

- zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę302.280 zł

z tego:

a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę189.532 zł

b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę171.882 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy zawiera załącznik nr 1,

który stanowi integralną część uchwały;

c) zwiększeniu dochodów na zadania własne powiatu o kwotę112.748 zł

d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę130.398 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne powiatu zawiera załącznik nr 2,

który stanowi integralną część uchwały.

2. Plan dochodów i wydatków budżetowych ogółem, po uwzględnieniu powyższych zmian, przedstawia się następująco:

A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2014 rok ogółem500.444.974,69 zł

z tego:

- dochody gminy356.453.960,88 zł

- dochody powiatu143.991.013,81 zł

1) dochody bieżące440.336.213,69 zł

a) gminy322.109.848,88 zł

b) powiatu118.226.364,81 zł,

2) dochody majątkowe60.108.761,00 zł

a) gminy34.344.112,00 zł

b) powiatu25.764.649,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości465.095.256,00 zł

z tego:

1) dochody gminy331.619.570,00 zł

a) bieżące 297.275.458,00 zł

b) majątkowe 34.344.112,00 zł,

2) dochody powiatu133.475.686,00 zł

a) bieżące 107.711.037,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie

porozumień z jednostkami samorządu

terytorialnego664.896,00 zł

b) majątkowe 25.764.649,00 zł.

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej35.130.438,69 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące24.618.390,88 zł

2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące10.512.047,81 zł.

3. Dochody na zadania realizowane na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej219.280,00 zł

z tego:

1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące 216.000,00 zł,

2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące 3.380,00 zł.

B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2014 rok ogółem512.873.974,69 zł

z tego:

- wydatki gminy366.657.595,88 zł

- wydatki powiatu146.216.378,81 zł


1) wydatki bieżące426.608.842,69 zł

a) gminy 299.131.857,88 zł

b) powiatu 127.476.984,81 zł,

2) wydatki majątkowe86.265.132,00 zł

a) gminy67.525.738,00 zł

b) powiatu18.739.394,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych477.524.256,00 zł

z tego:

1) wydatki na zadania własne gminy341.823.205,00 zł

a) bieżące 274.297.467,00 zł

b) majątkowe 67.525.738,00 zł,

2) wydatki na zadania własne powiatu135.701.051,00 zł

a) bieżące 116.961.657,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie

porozumień z jednostkami samorządu

terytorialnego2.246.664,00 zł

b) majątkowe 18.739.394,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej35.130.438,69 zł

z tego:

1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące24.618.390,88 zł,

2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące10.512.047,81 zł.


3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej219.280,00 zł

z tego:

1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące 216.000,00 zł,

2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące 3.280,00 zł.

C. Deficyt budżetowy w wysokości- 12.429.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Koszalinie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Krystyna Kościńska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/176/2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2015 ROKU


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/176/2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2015 ROKU

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Samorządowy Serwis Prawny

Serwis Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy dla jednostek samorządu terytorialnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »