| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XV/184/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593, z 2015 r. poz. 87 i 122) Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz przez właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

2. Określa się wzór formularza "Informacja o nieruchomości, dla której składana jest deklaracja" stanowiącego załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości w zabudowie wielolokalowej, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, o której mowa w § 1, które należy złożyć:

1) w załączeniu do deklaracji:

a) poświadczony odpis oświadczenia dotyczącego niezamieszkiwania w lokalu mieszkalnym, złożonego wspólnocie mieszkaniowej/spółdzielni mieszkaniowej przez osobę/osoby posiadające tytuł prawny do tego lokalu,

b) poświadczony odpis oświadczenia dotyczącego nieprowadzenia działalności gospodarczej
w lokalu użytkowym, złożonego wspólnocie mieszkaniowej/spółdzielni mieszkaniowej przez osobę/osoby posiadające tytuł prawny do tego lokalu;

2) na żądanie Prezydenta Miasta Koszalina:

a) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,

b) dokument potwierdzający zużycie wody.

2. Poświadczone odpisy oświadczeń złożonych przez osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 składają wspólnoty mieszkaniowe/spółdzielnie mieszkaniowe.

§ 3. 1. Deklarację, o której mowa w § 1 ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miejskim w Koszalinie w terminie 14 dni:

1) od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

2) od dnia nastąpienia zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Określa się, iż pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodną ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miejskim w Koszalinie w terminie do 31 grudnia 2015 r.

§ 4. 1. Deklarację, o której mowa w § 1, należy złożyć:

1) w formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem poczty, lub

2) w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP.

2. Dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1216 z późn. zm.).

3. Układ informacji i powiązań złożonych deklaracji określa załącznik nr 1 do uchwały.

4. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

§ 5. Uchwała Nr XXIX/451/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 2091 i 2137) traci moc z dniem 1 stycznia 2016 r.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koszalinie


Krystyna Kościńska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/184/2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/184/2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Informacja o nieruchomości, dla której składana jest deklaracja

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Łodygowska

Prawnik, autorka bloga prawniczego dla kobiet w ciąży i młodych Mam www.matkaprawnik.pl. Specjalizuje się w prawie pracy, opiece okołoporodowej i ubezpieczeniach społecznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »