| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne Burmistrza Gminy i Miasta Sianów

z dnia 23 września 2015 r.

w sprawie wspólnej realizacji zadania pn.: "Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Gminy i Miasta Sianów"

zawarte dnia 23 września 2015 roku pomiędzy:

1. Gminą Sianów zwaną dalej Liderem, reprezentowaną przez:

Maciej Berlicki - Burmistrz Gminy i Miasta Sianów

a

2. Gminą Mielno zwaną dalej Partnerem, reprezentowaną przez:

Olgę Roszak - Pezałę -Wójt Gminy Mielno

zwanymi dalej łącznie "Stronami" lub "Partnerami"

Na podstawie Uchwały Nr XI/60/2015 z dnia 14 sierpnia 2015 r. Rady Miejskiej w Sianowie oraz Uchwały Nr XII/146/2015 z dnia 7 września 2015 r. Rady Gminy Mielno, Strony zgodnie oświadczają, że zawierają porozumienie następującej treści (zwane dalej: Porozumieniem):

§ 1.

1. Celem Porozumienia jest wspólna realizacja zadania publicznego pn.: "Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Gminy i Miasta Sianów".

2. Strony ustalają, iż dokumentacja budowlana dla realizacji zadania określonego w ust. 1 sfinansowana zostanie ze środków Gminy Sianów w ramach Umowy Partnerstwa zawartej w Koszalinie dnia 29 listopada 2013 r. w celu realizacji projektu pn. "Partnerstwo Samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu".

3. Strony ustalają, iż wykonanie robót budowlanych związanych z budową ścieżek rowerowych zaprojektowanych w ramach projektu pn.: "Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Gminy i Miasta Sianów" zostanie sfinansowana:

1) na terenie gminy Sianów - przez Gminę Sianów,

2) na terenie gminy Mielno - przez Gminę Mielno.

§ 2.

1. Strony ustalają, że zakres współpracy w ramach zadania obejmuje:

a) przeprowadzenie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania będącego przedmiotem niniejszego Porozumienia;

b) podpisanie umowy z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania przetargowego;

c) odbiór dokumentacji projektowej;

d) etap robót;

2. Za czynności wymienione w punktach 1 a) - c) odpowiadać będzie Lider. Koszty wykonania dokumentacji zostaną pokryte ze środków własnych Lidera oraz otrzymanego dofinansowania. Odbiór dokumentacji projektowej przeprowadzony będzie z udziałem obu Stron.

3. Partner udzieli Liderowi wszelkich materiałów i upoważnień niezbędnych dla wykonania i zatwierdzenia dokumentacji projektowej.

4. Koszt robót pokryją Lider oraz Partner, każdy za swój odcinek lub alternatywnie proporcjonalnie do zakresu odnoszącego się do terenu Gminy Sianów i Gminy Mielno.

5. Partnerowi przysługuje prawo udziału w nadzorowaniu zadania.

§ 3.

1. Lider będzie odpowiedzialny za koordynację działań w ramach realizacji zadania.

2. Strony zobowiązują się do zgodnego współdziałania w celu sprawnej i prawidłowej realizacji zadania.

3. Partner ma prawo w każdym momencie zwrócić się do Lidera o umożliwienie zapoznania się z dokumentacją zadania oraz o udzielenie stosownych wyjaśnień dotyczących realizowanego zadania.

§ 4.

1. Spory związane z realizacją niniejszej umowy Partnerzy będą się starali rozwiązywać polubownie.

2. Do czasu rozstrzygnięcia sporu stanowisko Lidera jest wiążące.

3. W przypadku braku porozumienia spór zostanie poddany do rozstrzygnięć sądu właściwego dla siedziby Lidera.

§ 5.

1. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

2. Rozwiązanie Porozumienia może nastąpić w związku z wystąpieniem niezależnych od stron okoliczności uniemożliwiających dalsze wykonywanie zawartych postanowień.

§ 6.

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas realizacji zadania.

2. Wszelkie zmiany w niniejszym Porozumieniu mogą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.

4. Porozumienie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

LIDERPARTNER

Burmistrz Gminy i Miasta Sianów


Maciej Berlicki

Wójt Gminy Mielno


Olga Roszak - Pezała

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Doradcy podatkowi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »