reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XV/100/15 Rady Gminy Kobylanka

z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i ust. 2, art. 41 ust.1 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art.6r ust.3, 3a, 3b i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz.1593; z 2015r. poz.87, poz.122) Rada Gminy Kobylanka uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kobylanka.

Rozdział 1.
Ilość odpadów odbierana w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 2. Odpady komunalne zmieszane Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę przez właściciela nieruchomości zamieszkałej, przedsiębiorca na zlecenie Gminy, odbierze odpady komunalne zmieszane w przeciętnej ilości 80 litrów miesięcznie na osobę.

§ 3. Odpady komunalne selektywnie zbierane Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, z nieruchomości objętych systemem zagospodarowania odpadami na terenie Gminy, przedsiębiorca na zlecenie Gminy, odbierze odpady komunalne selektywnie zebrane takie jak : papier i tektura, tworzywa sztuczne i metal, opakowania ze szkła, opakowania wielomateriałowe, w każdej ilości, która zostanie umieszczona w urządzeniach do zbierania odpadów selektywnie zebranych.

Rozdział 2.
Częstotliwość odbierania odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 4. Odpady komunalne zmieszane, odpady selektywnie zbierane oraz odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, przedsiębiorca na zlecenie Gminy, odbierze :

1) odpady komunalne zmieszane z częstotliwością nie mniejszą niż raz na 2 tygodnie

2) odpady komunalne selektywnie zebrane : takie jak papier i tekturę, tworzywo sztuczne i metal, opakowania wielomateriałowe, opakowania ze szkła z częstotliwością nie mniejszą niż raz na 4 tygodnie.

3) Odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z częstotliwością nie mniejszą niż raz w roku sprzed nieruchomości.

2. Odpady od właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, odbierane są z taką samą częstotliwością jak w ust. 1 pkt. 1), 2) i 3), ale tylko w okresie od 1 kwietnia do 30 września.

3. Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów wymienionych w ust. 1 pkt. 1) , 2) i 3) opracowuje przedsiębiorca odbierający odpady.

4. Harmonogram o którym mowa w § 4 ust. 3 zostanie podany do wiadomości mieszkańców, poprzez umieszczenie w BIP Gminy Kobylanka oraz na tablicach ogłoszeń.

5. Odpady komunalne obejmujące przeterminowane lub zbędne leki należy składać w wyznaczonym do tego pojemniku na terenie Ośrodka Zdrowia w Kobylance.

6. Odpady komunalne obejmujące chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne odbierane są w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów (GPZO).

7. Pojemniki oraz worki powinny być wystawione w dniu odbioru lub przed dniem odbioru w widocznym miejscu za ogrodzeniem bezpośrednio przy granicy nieruchomości, w pasie drogi lub w specjalnych wiatach na odpady.

8. W przypadku uniemożliwienia odebrania odpadów poprzez niewystawienie pojemników do krawędzi nieruchomości lub pozostawienie zamkniętej furtki/bramy do wiaty na odpady przez właściciela nieruchomości, odpady te nie zostaną odebrane. Odbiór takich odpadów nastąpi w najbliższym terminie określonym w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych.

Rozdział 3.
Sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

§ 5. 1. W zamian za uiszczoną opłatę, Gmina organizuje Gminny Punkt Zbiórki Odpadów (dalej GPZO). Lokalizacji GPZO oraz terminy jego otwarcia są umieszczone w BIP Gminy Kobylanka.

2. GPZO przyjmuje odpady od właścicieli nieruchomości objętych systemem zagospodarowania odpadami po okazaniu dokumentu tożsamości z zameldowaniem lub innego dokumentu świadczącego o zamieszkaniu na terenie Gminy Kobylanka np. kopii deklaracji za odpady, odcinek, książeczkę itp. opłaty za komunalne.

3. Odpady do GPZO należy dostarczyć własnym transportem.

4. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik GPZO.

5. Przyjęcia dokonuje się po weryfikacji zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów, ich czystości i składu.

6. Do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów mieszkańcy mogą również bezpłatnie oddawać zebrane w sposób selektywny odpady z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i opakowań wielomateriałowych, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru z nieruchomości.

7. Odpady niebezpieczne dostarczone do GPZO muszą być posegregowane, opakowane w szczelne opakowania i opisane- rodzajem odpadu. Pozostałe odpady muszą być dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie, odpady zielone (trawa, liście) przyjmowane są w workach foliowych o pojemności od 60 do 120l.

8. Rodzaje przyjmowanych odpadów :

1) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury,

2) szkło, opakowania ze szkła,

3) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z metali,

4) rozpuszczalniki, oleje odpadowe, farby,

5) lampy fluorescencyjne, urządzenia zawierające freony,

6) baterie i akumulatory,

7) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (komputery, telewizory, miksery itp.),

8) odpady trawy i liści,

9) odpady wielkogabarytowe (kanapy, fotele itp.),

10) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

11) zużyte opony,

12) opakowania wielomateriałowe, zmieszane odpady opakowaniowe,

13) opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin, opakowania po farbach, rozpuszczalnikach).

9. W GPZO nie będą przyjmowane :

- materiały zawierające azbest

- papa

- szyby okienne, samochodowe, szkła zbrojone i hartowane.

10. Dostarczone odpady selektywne nie mogą być zmieszane oraz zanieczyszczone innymi odpadami.

11. Opakowania odpadów niebezpiecznych, zwłaszcza płynnych, powinny być nieuszkodzone, szczelne.

12. Oddawanie odpadów odbywa się w trybie samoobsługi przez oddających pod nadzorem pracownika GPZO. Informację na tablicach i kontenerach wskazują miejsce gdzie należy je umieścić, a pracownik GPZO nadzoruje poprawność korzystania z Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów.

13. Przywożenie odpadów przez mieszkańców może odbywać się wyłącznie samochodami osobowymi, w tym z przyczepką lub samochodami dostawczymi o ładowności do 3,5 ton.

14. Pracownik GPZO ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa, odpady dostarczono w sposób niezgodny z regulaminem, który mógłby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

15. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania dostarczonych odpadów w przypadku:

- stwierdzenia przez pracownika GPZO, że dostarczone odpady nie znajdują się na wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych,

- stwierdzenia zanieczyszczeń dostarczonych odpadów,

- stwierdzenia braku opisu identyfikacji odpadów niebezpiecznych,

16. Odpady do GPZO będą przyjmowane tylko od osób pełnoletnich. Na terenie GPZO dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.

17. Osoby przebywające na terenie GPZO obowiązane są do:

1) przestrzegania zaleceń obsługi GPZO, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po GPZO;

2) zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania źródeł otwartego ognia;

18. Przyjmujący odpady pracownik GPZO wystawi dostarczającemu potwierdzenie przyjęcia odpadu na ustalonym druku.

19. GPZO przyjmuje odpady nieodpłatnie, z nieruchomości objętych systemem zagospodarowania odpadami komunalnymi w ilościach :

1) Zużyte opony - w ilości 4 szt. na rok kalendarzowy od każdego samochodu stanowiącego własność członka nieruchomości zamieszkałej;

2) Zużyte opony - w ilości 1 szt. na 3 lata kalendarzowe - od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;

3) Odpady mebli i innych odpadów wielkogabarytowych - w ilości do 2 m3 (p) /rok/, od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przyjmowane tylko w miesiącach zadeklarowanych;

4) Pozostałe odpady wymienione w ust. 8 przyjmowane są w ilościach bez ograniczeń;

5) Wszystkie odpady z domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przyjmowane są do GPZO tylko w miesiącach zadeklarowanych jako zamieszkiwane;

6) Odpady budowlano rozbiórkowe z drobnych remontów przyjmowane są do GPZO bezpłatnie w ilości: 1m3 (p) /osobę zamieszkałą /rok.

20. Wszystkie pojemniki, kontenery i urządzenia do gromadzenia odpadów są opisane i wskazują rodzaj odpadów, które należy w nich umieszczać.

21. W przypadku dostarczenia odpadów wymienionych w ust. 8 w formie zmieszanej, dostarczający odpady jest zobowiązany do ich posortowania na terenie GPZO, pod rygorem nieprzyjęcia odpadów.

Rozdział 4.
Świadczenia Gminy w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług.

§ 6. 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, przedsiębiorca, na zlecenie Gminy, dostarczy każdemu właścicielowi urządzenia do selektywnego zbierania odpadów komunalnych takich jak: papier, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale oraz szkło w ilości dostosowanej do ilości zbieranych odpadów w sposób selektywny, biorąc pod uwagę sposób zbierania odpadów, określony w deklaracji o wysokości opłaty oraz wielkość urządzeń i częstotliwość opróżniania nie rzadszą niż określono w § 4.

2. Urządzeniami do selektywnego zbierania odpadów komunalnych są worki.

3. Urządzenia do selektywnego zbierania są opisane ze wskazaniem rodzaju selektywnie zbieranych odpadów.

4. Przedsiębiorca wydaje właścicielowi worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych w ten sposób, że za każdy wystawiony zapełniony worek zostawia worek pusty.

5. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, przedsiębiorca na zlecenie Gminy dostarczy właścicielowi urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych w ilości wynikającej z regulaminu.

§ 7. 1. Właściciele nieruchomości mogą zgłaszać przypadki niewłaściwie wykonanej usługi lub jej niewykonania przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego GPZO w godzinach pracy Urzędu Gminy osobiście lub telefonicznie na nr 91 578 85 48 lub pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Urzędu umieszczony w BIP, podając swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu oraz szczegółowy opis zaistniałej sytuacji, czas i miejsce zdarzenia.

2. Reklamacja, która nie będzie zawierać danych określonych w ust. 1, nie zostanie rozpatrzona.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 2 dni roboczych i w tym terminie będzie wysłana odpowiedź na reklamację.

4. Zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie, lecz nie później niż 3 dni po zaistnieniu sytuacji niewłaściwego wykonania lub niewykonania usługi przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez obsługującego GPZO.

5. Zgłoszenia będą rejestrowane w "Dzienniku zgłoszeń" i niezwłocznie przekazane do przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego GPZO celem ich wyeliminowania.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylanka.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XXVIII/172/12 Rady Gminy Kobylanka z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013r., poz. 696)

§ 10. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

2. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Grzegorz Kłos

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Duże Odszkodowania

Kancelaria odszkodowawcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama