reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VIII/76/2015 Rady Miejskiej w Golczewie

z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Golczewo, liczby punktów przyznanych każdemu z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów

Na podstawie art. 20zf pkt 1 w związku z art. 20c ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.[1])) oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.[2])) Rada Miejska w Golczewie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następuje kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Golczewo wraz z liczbą punktów przyznanych każdemu z tych kryteriów:

1) dziecko pięcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym - 60 pkt;

2) dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny - 25 pkt;

3) oboje rodzice (opiekunowie prawni) dziecka pracują, studiują w systemie stacjonarnym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą albo dziecko jest wychowywane przez jednego rodzica (opiekuna prawnego) pracującego, studiującego w systemie stacjonarnym, prowadzącego gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - 10 pkt;

4) oboje rodzice dziecka lub osoba samotnie wychowująca dziecko, o których mowa w pkt 3, mieszkają na terenie gminy Golczewo i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania - 20 pkt;

5) dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym objętym rekrutacją, będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w szkole podstawowej na terenie gminy Golczewo (odpowiednio w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej) - 5 pkt.

§ 2. Określa się następujące dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów postępowania rekrutacyjnego na drugim etapie do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Golczewo:

1) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 332), w szczególności:

a) zaświadczenie właściwego organu o przydzieleniu rodzinie dziecka asystenta rodziny,

b) zaświadczenie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka;

2) oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) dziecka o zatrudnieniu lub studiowaniu w systemie stacjonarnym (zawierające nazwę i dane adresowe pracodawcy lub uczelni);

3) oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej;

4) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub odpis skrócony aktu zgonu jednego z rodziców (opiekunów prawnych) - do wglądu, oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o samotnym wychowywaniu dziecka;

5) kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO);

6) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o rodzeństwie tego dziecka, które w roku szkolnym objętym rekrutacją, będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w szkole podstawowej na terenie gminy Golczewo (odpowiednio w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej); należy podać imię i nazwisko każdej z tych osób.

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych należy przez to rozumieć oddziały przedszkolne funkcjonujące do dnia przekształcenia w przedszkole na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 827).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Dorniak


Uzasadnienie

1. Konieczność podjęcia uchwały.

Ustawodawca, ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 7) dokonał szeregu zmian w dotychczasowej ustawie. M. in. został dodany "Rozdział 2a Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek". Pierwszeństwo w przyjęciu dzieci do ww. placówek oświatowych mają kandydaci zamieszkali na terenie danej gminy. Obowiązkowo stosuje się kryteria określone ustawowo dla pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego. Jest ich 7 i mają jednakową wartość.

Drugi etap postępowania przeprowadza się, o ile wystąpi okoliczność dysponowania wolnymi miejscami oraz w przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. W tym przypadku mają zastosowanie kryteria i odpowiadające im wartości określone przez radę gminy. Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów.

Z zastosowaniem kryteriów określonych dla pierwszego i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego przyjmowani są kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy, jeżeli są jeszcze wolne miejsca.

Ilość miejsc w danych przedszkolach (oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych) jest limitowana warunkami lokalowymi oraz liczbą dzieci w jednym oddziale). W pierwszym przypadku należy mieć na uwadze spełnienie szeregu wymagań, w tym: higieniczno-sanitarnych dla placówek oświatowych. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

2. Rzeczywisty stan w dziedzinie stanowiącej przedmiot unormowania.

W obecnym stanie prawnym brak uregulowań prawnych dotyczących drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Golczewo.

3. Skutki finansowe, gospodarcze i społeczne, które powstaną po wejściu w życie uchwały.

Po wejściu w życie uchwały będą miały zastosowanie jednolite kryteria (na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego) do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Golczewo.

4. Źródła finansowania, jeżeli podjęcie uchwały pociąga za sobą obciążenia budżetu Gminy.

Podjęcie uchwały nie pociąga za sobą obciążenia finansowe budżetu Gminy Golczewo.

5. Wyniki przeprowadzonych konsultacji i dyskusji w sprawie stanowiącej przedmiot unormowania.

Przedmiot uchwały nie jest objęty obowiązkowymi konsultacjami społecznymi lub dyskusjami.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 357.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama