reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr IX/88/2015 Rady Miejskiej w Golczewie

z dnia 26 listopada 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Golczewo, liczby punktów przyznanych każdemu z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów

Na podstawie art. 20zf pkt 1 w związku z art. 20c ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.[1])) oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Rada Miejska w Golczewie uchwala, co następuje:

§ 1. W § 2 uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Miejskiej w Golczewie z 24 września 2015 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Golczewo, liczby punktów przyznanych każdemu z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów pkt 1 otrzymuje brzmienie:

dokument poświadczający objęcie rodziny dziecka:

a) wsparciem asystenta rodziny - zaświadczenie właściwego organu o przydzieleniu rodzinie dziecka asystenta rodziny,

b) nadzorem kuratorskim - orzeczenie właściwego sądu orzekającego w sprawach rodzinnych i nieletnich;".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Dorniak


Uzasadnienie

1. Konieczność podjęcia uchwały.

Dostosowanie uchwały nr VIII/76/2015 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Golczewo, liczby punktów przyznanych każdemu z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów do stanu zgodnego z prawem

Wojewoda Zachodniopomorski zawiadomieniem NK.3.4131.271.2015.AS z 6 października br. wskazał nieprawidłowości w zakresie sposobu udokumentowania kryterium dotyczącego objęcia dziecka z rodziny nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny. Kryterium to nie jest formą pieczy zastępczej w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zmienione zostało brzmienie pkt 1 w § 2 wymienionej na wstępie uchwały.

2. Rzeczywisty stan w dziedzinie stanowiącej przedmiot unormowania

W dniu 24 września br. została uchwalona uchwała nr VIII/76/2015 Rady Miejskiej w Golczewie w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Golczewo, liczby punktów przyznanych każdemu z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. Jest to akt prawa miejscowego, który z powyższych względów nie może w tej treści istnieć w obrocie prawnym.

3. Skutki finansowe, gospodarcze i społeczne, które powstaną po wejściu w życie uchwały.

Dostosowanie dotychczas podjętej uchwały do zgodności ze stanem prawnym umożliwi stosowanie jej zapisów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Golczewo.

4. Źródła finansowania, jeżeli podjęcie uchwały pociąga za sobą obciążenia budżetu Gminy.

Podjęcie uchwały nie pociąga za sobą obciążenia finansowe budżetu Gminy Golczewo.

5. Wyniki przeprowadzonych konsultacji i dyskusji w sprawie stanowiącej przedmiot unormowania

Przedmiot uchwały nie jest objęty obowiązkowymi konsultacjami społecznymi lub dyskusjami.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 357.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

REWIT

Misją REWIT od 25 lat jest bycie doradcą i partnerem biznesowym w zmieniającym się świecie i otoczeniu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama