reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr IX/86/2015 Rady Miejskiej w Golczewie

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie regulaminu korzystania z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) Rada Miejska w Golczewie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się "Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonego w Golczewie przy ulicy Krótkiej 4, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wzór formularza przyjęcia odpadów, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

3. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, podlega podaniu do publicznej wiadomości w ogólnie dostępnym miejscu na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz na stronie internetowej www.golczewo.pl.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Dorniak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/86/2015
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 26 listopada 2015 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH

§ 1. Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego przy ul. Krótkiej 4, 72-410 Golczewo, zwany dalej PSZOK lub punkt.

§ 2. Przyjęcia odpadów komunalnych, zwanych dalej odpadami, dokonuje pracownik PSZOK na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez aktualnego administratora punktu.

§ 3. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów.

§ 4. Dostarczone przez właściciela nieruchomości, położonej na terenie gminy Golczewo odpady , PSZOK przyjmuje nieodpłatnie po okazaniu aktualnego potwierdzenia wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za bieżący okres rozliczeniowy.

§ 5. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu i poleceń pracownika punktu.

§ 6. Pracownik PSZOK nie wyjmuje, nie rozładowuje przywiezionych odpadów, lecz wskazuje przekazującemu odpady komunalne miejsce, gdzie mają być złożone, lub do którego kontenera należy je wrzucić.

§ 7. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie PSZOK tylko pod opieką osób dorosłych.

§ 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. zagrożenie epidemiologiczne, przyjmowanie odpadów do PSZOK może zostać wstrzymane.

§ 9. PSZOK przyjmuje odpady w każdą środę w godzinach od 700 do 1400.

§ 10. PSZOK przyjmuje odpady tylko od właścicieli nieruchomości położonej na terenie gminy Golczewo.

§ 11. Odpady dostarczone do PSZOK-u muszą być posegregowane.

§ 12. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.

§ 13. Do PSZOK-u bezpłatnie przyjmowane są odpady wymienione w uchwale nr XXIV/154/2012 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz.566).

§ 14. W przypadku przekazania odpadów powyżej limitów, określonych w w/w uchwale, odpady zostaną przyjęte po uiszczeniu opłaty w wysokości zgodnej z uchwałą nr XXXVII/223/2013 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 193).

.

§ 15. Pracownik PSZOK-u, o którym mowa w § 2 potwierdza przyjęcie odpadu na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 16. Osoby fizyczne dostarczające odpady do PSZOK, na podstawie art. 23 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych (zakres: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość) przez administratora danych, którym jest Gmina Golczewo. Korzystanie z usług PSZOK jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i cennika usług. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawienia.

§ 17. Tablica informacyjna "PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Gminy Golczewo" umieszczona zostanie na terenie PSZOK w widocznym miejscu ze wskazaniem dni oraz godzin świadczenia usług.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/86/2015
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 26 listopada 2015 r.

Wzór formularza potwierdzenia przyjęcia odpadu
Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Golczewie.
Potwierdzenie przyjęcia odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i mieszkańców tych nieruchomości oraz inne osoby wytwarzające odpady na tych nieruchomościach położonych na terenie gminy Golczewo.

Potwierdzenie nr:

Data:

Adres nieruchomości, na której powstał odpad:

Rodzaj odpadu:

Kod odpadu[1]) :

Masa odpadu[2]) :

Uwagi:

Pieczęć firmowa

Podpis

Oświadczenie (zaznaczyć właściwe):

? właściciela nieruchomości,

? właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,

? mieszkańca nieruchomości wymienionej powyżej,

? innej osoby wytwarzające odpady na nieruchomościach położonych na terenie gminy Golczewo

Ja, niżej podpisany/-a___________________________________________legitymujący/a się dowodem osobistym (seria/numer)________________________lub innym dokumentem tożsamości_____________________________________________________________Pesel

______________________, zamieszkały/-a w ______________________________________

adres:______________________________________________________________________

Oświadczam, że jestem właścicielem nieruchomości znajdującej się na terenie Gminy Golczewo i jestem objęty/a systemem gospodarki odpadami oraz wniosłem/am opłatę z tytułu gospodarowania odpadami.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do ewidencji dostarczanych odpadów komunalnych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn, zm.)

______________________

Data

________________________

Czytelny podpis


Uzasadnienie

1. Konieczność podjęcia uchwały.

Konieczność podjęcia uchwały wynika z delegacji ustawowej znajdującej się w art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz 1399 z późn. zm.)

2. Rzeczywisty stan w dziedzinie stanowiącej przedmiot unormowania.

Brak uregulowań prawnych.

3. Skutki finansowe, gospodarcze i społeczne, które powstaną po wejściu w życie uchwały.

w sposób sformalizowany w formie regulaminu zostanie określony sposób świadczenia usług przez PSZOK.

4. Źródła finansowania, jeżeli podjęcie uchwały pociąga za sobą obciążenia budżetu Gminy.

Podjęcie uchwały nie pociąga za sobą obciążeń budżetu Gminy.

5. Wyniki przeprowadzonych konsultacji i dyskusji w sprawie stanowiącej przedmiotu normowania.

Konsultacji nie przeprowadzono (nie są wymagane przepisami prawa).


[1]) Zgodnie z katalogiem odpadów stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206).

[2]) Masa odpadów - podać należy masę odpadów w (Mg) z dokładnością co najmniej do drugiego miejsca po przecinku.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kampanie SEO

Kampanie SEO to agencja marketingowa z ponad 10-letnim doświadczeniem, którą tworzą doświadczeni i kreatywni eksperci.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama