reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XV/189/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjnej

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 , 443, 774, 1265, 1434, 1713 i 1777) Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zgodnie z uchwałą Nr XI/142/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjnej, stwierdzając, że projekt zmiany nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koszalina ze zmianami, przyjętego uchwałą Nr XLVII/673/2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 4 września 2014 r., uchwala się zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przyjętym uchwałą Nr XXVII/291/2008 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 września 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjnej.

§ 2. 1. W uchwale Nr XXVII/291/2008 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 września 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjnej (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 89, poz. 1887; z 2010 r. Nr 61, poz. 1180; z 2011 r. Nr 60, poz.1078 oraz z 2014 r. poz. 2013) wprowadza się następujące zmiany:

1) w §16 - po wyrażeniu "1,8670ha" skreśla się wyrażenie: ""6P", o powierzchni 1,9139ha,";

2) po § 16 dodaje się § 16a, w brzmieniu:

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem "6P", o powierzchni 1,9139 ha, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny;

2) zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:

a) nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu;

b) maksymalna powierzchnia zabudowy - 75% powierzchni działki budowlanej;

c) wysokość zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych, przy czym nie przekraczająca 25 m; dopuszcza się kondygnacje podziemne;

d) dachy płaskie o nachyleniu połaci dachowych do 30%; dopuszcza się dachy kolebkowe;

e) dopuszcza się inny spadek połaci dachowych, niż określony w lit. d, dla dominant i akcentów architektonicznych, obiektów lub ich części o przykryciach przeszklonych, świetlików dachowych, naświetli;

f) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 1,90;

g) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 5% powierzchni działki budowlanej;

h) kolorystyka budynków z zastosowaniem kolorów zimnych: bieli, szarości, niebieskich, z dopuszczeniem charakterystycznej kolorystyki firmowej;

3) zasady dotyczące obsługi w zakresie komunikacji oraz miejsc parkingowych:

a) dojazd z dróg lokalizowanych w pasach drogowych oznaczonych symbolami: "61 KDS", "52KDW";

b) ilość i sposób urządzenia miejsc postojowych - zgodnie z §10 pkt 4 lit. b;

4) zasady dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

a) odprowadzenie ścieków bytowych i przemysłowych oraz wód opadowych
i roztopowych do sieci kanalizacji sanitarnej i odpowiednio deszczowej, lokalizowanych w pasach drogowych oznaczonych symbolami: "52KDW",
"61 KDS";

b) wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych w szczególności parkingów, placów składowych i manewrowych, przed odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej winny być podczyszczone do parametrów określonych w przepisach odrębnych;

c) zaopatrzenie w wodę z wodociągu lokalizowanego w pasach drogowych oznaczonych symbolami: "52KDW", "61 KDS";

d) w zależności od potrzeb zaopatrzenie w gaz z gazociągu śr/c lokalizowanego w pasach drogowych oznaczonych symbolami: "52KDW", "61 KDS";

e) zaopatrzenie w energię elektryczną ze stacji transformatorowej lokalizowanej na terenie oznaczonym symbolem "78E" lub ze stacji lokalizowanych na poszczególnych działkach budowlanych;

f) zaopatrzenie w energię cieplną zgodnie z ustaleniami ogólnymi oraz z wykorzystaniem sieci infrastruktury lokalizowanych w pasach drogowych oznaczonych symbolami: "52KDW", "61 KDS";

5) zasady i warunki scalania i podziału na działki budowlane:

a) dopuszczalny podział na działki budowlane o minimalnej powierzchni 0,5ha,

b) minimalna szerokość frontu działki przylegającej do pasa drogowego oznaczonego symbolem: "61KDS" oraz "52KDW"- 60m.";

3) w rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVII/291/2008 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 września 2008 r, w granicach obszaru objętego zmianą planu dotychczasowy rysunek zastępuje się rysunkiem zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjnej, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Pozostałe ustalenia planu przyjętego uchwałą Nr XXVII/291/2008 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 września 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjnej nie ulegają zmianie.

§ 3. Integralną częścią uchwały są następujące załączniki:

1) załącznik nr 1 - rysunek zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjnej w skali 1:2000;

2) załącznik nr 2 - wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koszalina ze zmianami;

3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;

4) załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koszalinie


Krystyna Kościńska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/189/2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

rysunek zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjnej w skali 1:2000


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/189/2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koszalina ze zmianami


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/189/2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 26 listopada 2015 r.

rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Miejska w Koszalinie stwierdza, iż w ustalonym ustawowo terminie, w ramach procedury sporządzania planu, do projektu zmiany w planie miejscowym nie wpłynęły żadne uwagi, określone w art. 17 pkt 11 ustawy, które wymagałyby rozstrzygnięcia.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/189/2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 26 listopada 2015 r.

rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Miejska w Koszalinie stwierdza, iż zgodnie z ustaleniami zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, nie występuje potrzeba realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które stanowią zadania własne gminy.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

EIB SA

Broker ubezpieczeniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama