reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XII/66/2015 Rady Gminy Marianowo

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie 9.863.347,50 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 9.648.347,50 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 215.000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie 9.464.895,50 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 9.161.057,30 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 303.838,20 zł.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 398.452,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwocie 398.452,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 52.000,00 zł,

2) celową w kwocie 24.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (Załącznik Nr 4),

2) zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Załącznik Nr 5).

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego (Załącznik Nr 6) w kwocie 148.671,59 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 28.612,50 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 27.112,50 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 1.500,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 500.000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w ust. 1, do wysokości kwoty w nim określonej.

§ 10. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie 129.378,87 zł,

b) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 8) w kwocie 13.242,24 zł,

c) celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 9) w kwocie 35.000,00 zł;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) celowe (Załącznik Nr 10) w kwocie 183.050,00 zł,

b) podmiotowe (Załącznik Nr 11) w kwocie 482.061,12 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych,

- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy Marianowo;

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu gminy.

§ 12. Upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych gminy Marianowo wykonujących budżet do udzielania zaliczek pracownikom tych jednostek na realizację ich zadań do kwoty jednorazowo nieprzekraczającej 3.000 zł, z terminem rozliczenia 14 dni, chyba że wykonywane zadanie ma charakter powtarzający się, wówczas podlegają rozliczeniu po upływie okresu na jaki zostały udzielone, nie później niż do końca roku budżetowego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Marianowo.

Przewodniczący Rady Gminy Marianowo


Wiesław Baraniak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/66/2015
Rady Gminy Marianowo
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/66/2015
Rady Gminy Marianowo
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/66/2015
Rady Gminy Marianowo
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/66/2015
Rady Gminy Marianowo
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/66/2015
Rady Gminy Marianowo
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/66/2015
Rady Gminy Marianowo
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/66/2015
Rady Gminy Marianowo
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/66/2015
Rady Gminy Marianowo
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/66/2015
Rady Gminy Marianowo
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XII/66/2015
Rady Gminy Marianowo
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XII/66/2015
Rady Gminy Marianowo
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Exact Software

Exact Software Poland Sp. z o.o. dostarcza dynamiczne oprogramowanie dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama