reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr IX/90/15 Rady Powiatu w Goleniowie

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom publicznym oraz szkołom i placówkom niepublicznym działającym na terenie powiatu goleniowskiego

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4, 8, 8a i 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44,poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622,Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1317 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146 i 1877, z 2015 r. poz. 357, 1045,1240,1418,1607,1629 i 1640)

Rada Powiatu w Goleniowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała dotyczy szkół i placówek działających na terenie powiatu goleniowskiego,
a w szczególności:

1) szkół niepublicznych ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki;

2) szkół publicznych ponadgimnazjalnych dla dorosłych;

3) szkół niepublicznych ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych dla dorosłych;

4) niepublicznych placówek umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim spełnianie odpowiednio rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki poprzez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom
i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

2. Szkoły i placówki wymienione w ust. 1 otrzymują dotację z budżetu powiatu.

§ 2. 1. Podmiot prowadzący szkołę lub placówkę, zwany dalej "osobą prowadzącą" składa wniosek
o udzielenie dotacji do Zarządu Powiatu w Goleniowie w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Dotacje dla szkół i placówek wymienionych w § 1 ust. 1 przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.

2. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie bieżących wydatków szkoły lub placówki.

§ 4. 1. Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, o których mowa § 1 ust. 1 pkt 1 przysługują na każdego ucznia w wysokości 100 % kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu
i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez powiat.

2. Szkoły, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu powiatu w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu
i rodzaju prowadzonych przez powiat, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu. W przypadku nieprowadzenia przez powiat szkoły tego samego typu i rodzaju podstawą ustalenia wysokości dotacji jest kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu.

3. Dotacje dla szkół, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 przysługują na każdego ucznia uczestniczącego
w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, w wysokości 50% ustalonych w budżecie powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia. W przypadku braku na terenie powiatu szkoły publicznej danego typu
i rodzaju podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki ponoszone przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.

4. Placówki niepubliczne, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4, otrzymują na każdego wychowanka dotacje z budżetu powiatu w wysokości kwoty przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju placówek w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu.

5. Placówki niepubliczne, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotacje z budżetu powiatu w wysokości kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu.

§ 5. 1. Wysokość dotacji dla szkół i placówek, o których mowa w § 1 ust. 1 ustala Zarząd Powiatu
w Goleniowie niezwłocznie po uchwaleniu budżetu powiatu na dany rok, otrzymaniu od ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania metryczki subwencji oświatowej oraz uzyskaniu informacji
o wydatkach bieżących ponoszonych przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu i rodzaju.

2. Do czasu, ustalenia wysokości dotacji, o której mowa w ust. 1 kwota dotacji przewidziana na jednego ucznia lub wychowanka, pozostaje w wysokości przyjętej w roku ubiegłym. Różnica w wysokości dotacji dla poszczególnych typów i rodzajów szkół i placówek oświatowych zostanie skorygowana po wyliczeniu obowiązujących w danym roku kwot dotacji od dnia 1 stycznia danego roku kalendarzowego.

§ 6. 1. Udzielanie dotacji powinno być poprzedzone stwierdzeniem zgodności ze stanem faktycznym okoliczności podanych we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 2.

2. Wysokość dotacji dla szkół i placówek, o których mowa w § 1 ust. 1 stanowi iloczyn kwoty przewidzianej na jednego ucznia lub wychowanka zgodnie z § 4 i liczby uczniów lub wychowanków przekazywanej na podstawie miesięcznego arkusza informacyjnego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Miesięczny arkusz informacyjny składany w terminie do 10 dnia każdego miesiąca winien zawierać informację o aktualnej liczbie uczniów i wychowanków, według stanu na piąty dzień każdego miesiąca, na który będzie udzielona dotacja.

4. Dotacje przekazywane będą na rachunek bankowy szkoły wskazany przez osobę prowadzącą w 12 ratach miesięcznych, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia.

§ 7. 1. Za uczniów lub wychowanków uczęszczających do szkoły lub placówki uważa się uczniów lub wychowanków uczestniczących w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych lub edukacyjno-rewalidacyjno-wychowawczych, potwierdzonych zapisami w księdze uczniów i dziennikach lekcyjnych lub w księdze wychowanków i dziennikach zajęć.

2. Dotacje dla szkół, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 przysługują za lipiec i sierpień na każdego ucznia, który w czerwcu uczestniczył w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

3. Dotacje dla szkół, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, w których zajęcia dydaktyczno- wychowawcze
w klasach (semestrach) programowo najwyższych kończą się w kwietniu, przysługują na kolejne miesiące (od maja do sierpnia) na każdego ucznia, który w kwietniu uczestniczył w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

4. Dotacje dla szkół, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, w których zajęcia dydaktyczno- wychowawcze
w klasach (semestrach) programowo najwyższych kończą się w czerwcu przysługują na kolejne miesiące (od lipca do sierpnia) na każdego ucznia, który w czerwcu uczestniczył w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

5. Dotacje pobrane na każdego ucznia, który nie spełnił obowiązku o którym mowa w § 4 ust. 3 podlegają zmniejszeniu w miesiącu następnym, na podstawie miesięcznego arkusza informacyjnego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Dotacja za grudzień pobrana na uczniów niespełniających warunku minimum 50% obecności, jako pobrana w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

7. Osoba prowadząca szkołę jest zobowiązana do dokonywania comiesięcznej weryfikacji danych dotyczących spełniania obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 3.

§ 8. 1. Osoba prowadząca sporządza roczne rozliczenie wykorzystania dotacji obejmujące informację
o wysokości otrzymanej dotacji oraz o wysokości kwot poniesionych na poszczególne rodzaje wydatków według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 składane jest w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji, natomiast w przypadku, gdy szkoła lub placówka kończy swoją działalność,
w terminie do 15 dni od daty zakończenia działalności.

3. Na dokumentach źródłowych stwierdzających dokonanie operacji gospodarczych sfinansowanych ze środków dotacji z budżetu powiatu należy zamieścić opis: "Wydatek sfinansowany ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Powiatu Goleniowskiego, w....... roku, w kwocie.......zł, dotyczący….... (nazwa dotowanej szkoły lub placówki)..." oraz pieczęć i podpis osoby prowadzącej.

4. Osoba prowadząca zobowiązana jest do przechowywania dokumentów finansowo-merytorycznych stanowiących podstawę rozliczenia otrzymanych dotacji oraz dokumentów księgowych, o których mowa
w ust. 3, przez okres co najmniej 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, na który udzielona została dotacja.

§ 9. 1. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Goleniowie, działający na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Goleniowie, dokonują kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.

2. Kontrola powinna obejmować w szczególności:

1) zgodność przekazywanych informacji o liczbie uczniów lub wychowanków;

2) zgodność dokumentacji z rzeczywistym wykorzystaniem środków;

3) prawidłowość wykorzystania dotacji.

3. Przedmiotem kontroli mogą być:

1) dzienniki lekcyjne lub dzienniki zajęć, arkusze ocen, protokoły egzaminów klasyfikacyjnych, uchwały rady pedagogicznej dotyczące klasyfikacji i promowania;

2) księgi uczniów lub księgi wychowanków;

3) dokumentacja księgowa (finansowa) w zakresie udzielonej dotacji.

4. Kontrolujący zobowiązany jest sporządzić protokół z przeprowadzonych czynności kontrolnych.
W protokole winien przedstawić ustalenia kontrolne w sposób rzetelny, zwięzły i przejrzysty oraz zgodny ze stanem faktycznym.

5. Kontrolujący może sporządzić lub żądać od dyrektora lub osoby prowadzącej sporządzenia niezbędnych do kontroli kopii dokumentów oraz potwierdzenia ich zgodności z oryginałami, które stanowić będą załączniki do protokołu z kontroli.

§ 10. 1. Zasady zwrotu dotacji w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości regulują przepisy ustawy o finansach publicznych.

2. Zwrotu dotacji należy dokonać na rachunek Starostwa Powiatowego w Goleniowie.

§ 11. 1. Niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe otrzymują na każdego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, dotację w wysokości kwoty przewidzianej na jednego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez powiat.

2. Informacje o planowanej liczbie słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych osoba prowadząca wykazuje w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

§ 12. Do dotacji, o których mowa w § 11 nie stosuje się przepisów zawartych w § 2-10 niniejszej uchwały.

§ 13. Traci moc uchwała nr XXIV/223/13 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom publicznym oraz szkołom i placówkom niepublicznym działającym na terenie powiatu goleniowskiego.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Goleniowie.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Powiatu


Kazimierz Ziemba


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/90/15
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Wniosek o udzielenie dotacji na rok


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/90/15
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Miesięczny arkusz informacyjny


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/90/15
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Roczne rozliczenie dotacji


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/90/15
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Informacja o planowanej liczbie słuchaczy kwalifikowanych kursów zawodowych

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agata Bajek

Starszy Specjalista ds. Projektów HR - Grupa Tempo S.C.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama