reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XV/127/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 885) Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2015 rok o kwotę3.077.372,58,-zł,

z tego:

1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę202.889,40,-zł;

2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę3.280.261,98,-zł;

Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2015 rok o kwotę3.077.372,58,-zł,

z tego:

1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę19.324,39,-zł,

2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę3.058.048,19,-zł;

Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2015 pod nazwą "Wydatki inwestycyjne budżetu Gminy Ustronie Morskie w 2015 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

1) dochodami budżetu w kwocie32.306.809,93,-zł,

z tego:

1. dochody bieżące25.426.185,85,-zł,

2. dochody majątkowe6.880.624,08,-zł;

2) wydatkami budżetu w kwocie34.055.921,43,-zł,

z tego:

1. wydatki bieżące23.607.810,61,-zł,

2. wydatki majątkowe10.448.110,82,-zł;

3) deficytem budżetu w kwocie1.749.111,50,- zł

który zostanie pokryty przychodami z tyt.

a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym1.259.911,52,- zł

b) wolnych środków489.199,98 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, stanowi podstawę do korekty planu finansowego budżetu oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

Przewodniczący Rady


Bernadeta Borkowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/127/2015
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/127/2015
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/127/2015
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/127/2015
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Uzasadnienie

I. Zmian po stronie dochodówbieżących dokonano w związku z:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - ogółem 11.200 zł

· 3.000 zł dochodami z tyt. zwrotu kosztów przygotowania nieruchomości do obrotu,

· 8.200 zł wpływem odsetek od nieterminowych wpłat dzierżaw, czynszów mieszkaniowych, sprzedaży na raty,

Dział 710 Działalność usługowa

· 5.500 zł dochodami z usług - opłaty za miejsca grzebalne, nagrobki, pomniki, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim z dnia 30.10.2015 r.

Dział 750 Administracja publiczna - ogółem - 38.755,70 zł

· 4,30 zł dochodami gminy 5% za udostępnienie danych osobowych,

· 440 zł zwrotem kosztów egzekucyjnych,

· 500 zł wpływem różnych opłat - czynności notarialne, wykreślenia z hipoteki,

· - 40.000 zł korektą klasyfikacji budżetowej Projekt "Rozwój i promocja turystyczna godnych zachowania parków krajobrazowych w Euroregionie POMERANIA" Interreg IV A (księgowanie dofinansowania w 63003),

· 300 zł dochodami z tyt. wynajmu obiektu MORKA,

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - ogółem 195.393 zł

· 16.300 zł dochodami z tyt. podatku od działalności gospodarczej os. fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - wpływ z Urzędu Skarbowego,

· 5.450 zł wpływem podatku od czynności cywilnoprawnych os. prawnych,

· 122 zł wpływem kosztów upomnienia,

· 5.190 zł odsetkami od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat os. prawne,

· - 18.704 zł urealnieniem planu do faktycznego wykonania - rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,

· 7.145 zł dochodami z tyt. podatku od środków transportowych os. fizyczne,

· - 29.000 zł urealnieniem planu do faktycznego wykonania - podatek od spadków i darowizn os. fizyczne,

· 50.000 zł dochodami z tyt. opłaty miejscowej, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim z dnia 30.10.2015 r.

· 57.090 zł wpływem podatku od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne,

· 1.500 zł wpływem opłaty skarbowej,

· 20.000 zł wpływem opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

· 70.000 zł wpływem opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej, renty planistycznej, opłat za parkingi,

· 500 zł wpływem kosztów upomnienia,

· 2.500 zł wpływem odsetek od nieterminowych wpłat - zajęcie pasa drogowego, opłaty za przystanki, opłata adiacencka,

· 7.300 zł dochodami z tyt. udziału gmin w podatku dochodowym od osób prawnych,

Dział 758 Różne rozliczenia - ogółem 78.920 zł

· 96.920 zł wpływem środków na uzupełnienie dochodów gmin z tyt. podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2015 r., zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 27.11.2015 r.

· - 18.000 zł urealnieniem planu do faktycznego wykonania - kapitalizacja odsetek i odsetek od lokat,

Dział 801 Oświata i wychowanie - ogółem - 13.222,80 zł

· - 23.000 zł urealnieniem dochodów z tyt. wynajmu pomieszczeń i sali gimnastycznej, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół z dnia 10.12.2015 r.,

· 300 zł wpływem wynagrodzenia płatnika, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół z dnia 10.12.2015 r.,

· 1.696 zł otrzymaniem dofinansowania zadania prewencyjnego w Zespole Szkół, zgodnie z decyzją PZU SA nr D/003836/2015 z 02.12.2015 r.,

· - 2.500 zł urealnieniem dochodów z tyt. opłat za godziny płatne za pobyt dzieci w przedszkolu, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego z dnia 25.11.2015 r.,

· 11.712 zł wpływem dochodów z tyt. zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu (niebędących mieszkańcami Gminy Ustronie Morskie) za IX-XI 2015 r.

· - 50 zł urealnieniem dochodów z tyt. pozostałych odsetek, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego z dnia 25.11.2015 r.,

· 43,20 zł wpływem wynagrodzenia płatnika, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego z dnia 25.11.2015 r.,

· - 1.424 zł urealnieniem dochodów z tyt. opłat za wyżywienie dzieci szkolnych i przedszkolnych za okres od listopada do grudnia 2015 r., zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego z dnia 25.11.2015 r.,

Dział 852 Pomoc społeczna

· - 5.396,32 zł korekta w związku ze zmianą przepisów związanych z podziałem zaległości z tyt. funduszu alimentacyjnego (brak przekazywania zaległości przez inne jednostki budżetowe),

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

· - 70.488 zł korektą planu dochodów dot. projektu Jesteśmy Aktywni GOPS - brak realizacji projektu w 2015 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ogółem - 243,04 zł

· 1.000 zł wpływem kosztów upomnienia- gospodarowanie odpadami,

· 1.500 zł wpływem odsetek od nieterminowych wpłat - gospodarowanie odpadami,

· - 5.000 zł urealnieniem planu do faktycznego wykonania dot. zwrotu za media (księgowanie w 70005),

· 1.149,96 zł wpływem opłaty produktowej (dot. rozliczeń za lata 2004-2013),

· 1.107 zł wpływem odszkodowania za szkody w mieniu - pojazd Jelcz Gimbus,

Dział 926 Kultura fizyczna

· 39.982,26 zł wpływem rozliczeń z lat ubiegłych, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim z dnia 30.10.2015 r.

II. Zmian po stronie dochodówmajątkowych dokonano w związku z:

Dział 600 Transport i łączność

· 52.805,25 zł urealnieniem planu dochodów do faktycznego wykonania dot. wpływu większego dofinansowania realizacji inwestycji pn. Budowa drogi gminnej Olszyna wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, zgodnie z wnioskiem Z-cy Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 14.12.2015 r.,

Dział 630 Turystyka - ogółem - 592.645,96 zł

· - 2.507,96 zł urealnieniem planu dochodów do faktycznego wykonania dot. dofinansowania realizacji inwestycji pn. Rozwój i promocja turystyczna godnych zachowania parków krajobrazowych w Euroregionie POMERANIA (realizacja w 2014 r.),

· 4.862 zł urealnieniem planu dochodów dot. wpływu większego dofinansowania realizacji inwestycji pn. Szlak Edukacyjny do najstarszych dębów w Polsce,

· - 595.000 zł korektą dofinansowania zdania inwestycyjnego pn. Budowa zejść na plażę wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych w Ustroniu Morskim i w Sianożętach, zgodnie z wnioskiem Z-cy Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 14.12.2015 r.,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

· - 1.420.491,27 zł korektą dochodów z tyt. sprzedaży mienia,

Dział 750 Administracja publiczna

· 70 zł dochodami z tyt. sprzedaży telefonów,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ogółem - 320.000 zł

· - 150.000 zł korektą dofinansowania realizacji zdania inwestycyjnego pn. Modernizacja wieży ciśnień w Rusowie, zgodnie z wnioskiem Z-cy Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 14.12.2015 r.,

· - 170.000 zł korektą dofinansowania realizacji zdania inwestycyjnego pn. Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Ustroniu Morskim, zgodnie z wnioskiem Z-cy Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 14.12.2015 r.,

Dział 926 Kultura fizyczna

· - 1.000.000 zł korektą dofinansowania realizacji zdania inwestycyjnego pn. Budowa Euroboiska w Ustroniu Morskim, zgodnie z wnioskiem Z-cy Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 14.12.2015 r.

III. Zmian po stronie wydatkówbieżących dokonano w związku z:

Dział 600 Transport i łączność

· korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. zakupu butli z gazem (utrzymanie dróg) - kwota 68 zł,

· 17.000 zł potrzebą opracowania operatów wodno-prawnych na szczególne korzystanie ze środowiska - wprowadzanie ścieków opadowych do wód lub do ziemi - odprowadzanie wód deszczowych z nawierzchni ulic położonych w m. Ustronie Morskie i Sianożęty, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 18.09.2015 r.,

Dział 750 Administracja publiczna

· - 1.239 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. szkoleń pracownika ds. gospodarki odpadami (patrz. rozdz. 90002),

Dział 801 Oświata i wychowanie - ogółem - 37.474,35 zł

· - 30.000 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznego wykonania dot. wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń bezosobowych i składek na fundusz pracy, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim z dnia 29.10.2015 r.,

· 1.696 zł koniecznością zakupu materiałów i usług w związku z otrzymaniem dofinansowania zadania prewencyjnego w Zespole Szkół, zgodnie z decyzją PZU SA nr D/003836/2015 z 02.12.2015 r. i wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim z dnia 10.12.2015 r.,

· - 8.299,35 urealnieniem planu wydatków do faktycznego wykonania dot. zakupu gazu, odprowadzania ścieków, czyszczenia separatora, zakupu materiałów biurowych, usług pozostałych i serwisowania ksera, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim z dnia 27.11.2015 r.,

· 1.107 zł koniecznością pokrycia kosztów uszkodzenia pojazdu Jelcz Gimbus w związku z otrzymaniem odszkodowania, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim z dnia 25.11.2015 r. i 2.12.2015 r.,

· - 1.978 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznego wykonania dot. zakupu art. spożywczych i usług pozostałych, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim z dnia 27.11.2015 r.,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ogółem 2.388,96 zł

· 1.239 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. szkoleń pracownika ds. gospodarki odpadami (patrz. rozdz. 75023),

· 1.149,96 zł koniecznością wydatkowania środków z tyt. opłaty produktowej (dot. rozliczeń za lata 2004-2013).

IV. Zmian po stronie wydatkówmajątkowych dokonano w związku z:

Dział 630 Turystyka

· - 696.000 zł korektą planu wydatków dot. zdania inwestycyjnego pn. Budowa zejść na plażę wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych w Ustroniu Morskim i w Sianożętach, zgodnie z wnioskiem Z-cy Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 14.12.2015 r.,

Dział 801 Oświata i wychowanie - ogółem - 392,18 zł

· - 30,27 zł urealnieniem planu wydatków dot. zakupu pieca konwekcyjno-parowego wraz z osprzętem do faktycznego wykonania, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego z dnia 27.11.2015 r.,

· - 361,91 zł urealnieniem planu wydatków dot. zakupu kotła warzelnego do faktycznego wykonania, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego z dnia 27.11.2015 r.,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ogółem - 2.164.656,01 zł

· - 165.656,01 zł korektą planu wydatków dot. zdania inwestycyjnego pn. Modernizacja wieży ciśnień w Rusowie, zgodnie z wnioskiem Z-cy Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 14.12.2015 r.,

· - 197.000 zł korektą planu wydatków dot. zdania inwestycyjnego pn. Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Ustroniu Morskim, zgodnie z wnioskiem Z-cy Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 14.12.2015 r.,

Dział 926 Kultura fizyczna

· - 1.999.000 zł korektą planu wydatków dot. zdania inwestycyjnego pn. Budowa Euroboiska w Ustroniu Morskim, zgodnie z wnioskiem Z-cy Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 14.12.2015 r.

Ponadto zmiana dysponenta środków budżetowych z Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji na Urząd Gminy - kwota 35.508,62 zł dot. zadania inwestycyjnego pn." Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ustronie Morskie".

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWiLP)

Organizacja zrzeszająca firmy leasingowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama