reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XV/94/2015 Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczno na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. ,,d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515) Rada Miejska w Tucznie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie -14 859 359,00 zł,

z tego:

1) dochody bieżące - 14 679 359,00 zł,

2) dochody majątkowe - 180 000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie- 14 420 277,48 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące - 14 154 036,17 zł,

2) wydatki majątkowe - 266 241,31 zł.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie - 439 081,52 zł,

która zostanie przeznaczona na:

1) spłatę rat kredytów i pożyczki w kwocie - 439 081,52 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

1) przychody - 200 000,00 zł,

2) rozchody - 639 081,52 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie - 100 000,00 zł,

2) celowe w kwocie - 33 874,00 zł,

z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 33 874,00 zł,

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu

terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 5)

w kwocie - 176 040,82 zł,

z tego:

1) w ramach funduszu sołeckiego - 176 040,82 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 100 000,00 zł,

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 95 000,00 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 5 000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 6) kwotach:

1) przychody - 1 600 915,00 zł,

2) wydatki - 1 600 915,00 zł.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych

jednostek budżetowych (Załącznik Nr 7) w kwotach:

1) dochody - 13 000,00 zł,

2) wydatki - 13 000,00 zł.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz

emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 300 000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i

kredytów, do kwoty - 639 081,52 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 11 , do wysokości kwot w nich określonych.

§ 13. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 550 567,00 zł,

b) przedmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 50 220,00 zł,

c) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 10) w kwocie - 61 518,00 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) celowe (Załącznik Nr 11) w kwocie - 62 000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w planie wydat¬ków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

5) udzielania zaliczek na wydatki pracownikom Urzędu Miejskiego w Tucznie oraz sołtysom ,

6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do udzielania pracownikom zaliczek na wydatki.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Tucznie


mgr inż. Dorota Rogala


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/94/2015
Rady Miejskiej w Tucznie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

zał nr 1 dochody 2016


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/94/2015
Rady Miejskiej w Tucznie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

zał nr 2 wydatki 2016


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/94/2015
Rady Miejskiej w Tucznie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/94/2015
Rady Miejskiej w Tucznie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/94/2015
Rady Miejskiej w Tucznie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/94/2015
Rady Miejskiej w Tucznie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/94/2015
Rady Miejskiej w Tucznie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 7


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/94/2015
Rady Miejskiej w Tucznie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik nr 8


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/94/2015
Rady Miejskiej w Tucznie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik nr 9


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/94/2015
Rady Miejskiej w Tucznie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik nr 10


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV/94/2015
Rady Miejskiej w Tucznie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik nr 11

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama