reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVIII/135/2015 Rady Miejskiej w Złocieńcu

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu gminy Złocieniec na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854), na wniosek Burmistrza Złocieńca, po uzyskaniu pozytywnej opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 1 grudnia 2015 r., Rada Miejska w Złocieńcu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy Złocieniec na rok 2016 w wysokości 44 718 897,73 zł,
w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 42 783 605,73 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 1 935 292,00 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy Złocieniec na rok 2016 w wysokości 42 839 960,73 zł,
w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 40 921 822,73 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 1 918 138,00 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki majątkowe realizowane w 2016 roku, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 481 892,00 zł, jak w załączniku Nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami gminy Złocieniec stanowi planowaną nadwyżkę budżetu gminy Złocieniec na rok 2016 w wysokości 1 878 937,00 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu gminy Złocieniec na rok 2016 w wysokości 1 878 937,00 zł przeznaczone na spłatę kredytów w wysokości 1 878 937,00 zł, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W budżecie gminy Złocieniec na rok 2016 tworzy się następujące rezerwy w wysokości 294 500,00 zł łącznie:

1) celową w wysokości 194 500,00 zł na:

a) realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 122 000,00 zł

b) wydatki inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości 72 500,00 zł

2) ogólną w wysokości 100 000,00 zł.

§ 6. Ustala się:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4 374 803,00 zł, jak w załączniku Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały,

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4 000,00 zł, jak w załączniku
Nr 7 do niniejszej uchwały,

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: wydatki - 72 026,00 zł, jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,

4) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 120 400,00 zł, jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,

5) dochody w kwocie 340.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 242 340,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych, jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały,

6) wydatki w kwocie 28 060,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały,

7) wydatki w kwocie 69 600,00 zł na dotację dla centrum integracji społecznej, jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały,

8) dochody w kwocie 35 200,00 zł i wydatki w kwocie 35 200,00 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, jak w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały,

9) dochody w kwocie 1 835 928,00 zł i wydatki w kwocie 1 835 928,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak w załączniku Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się:

1) dotacje na zadania własne gminy Złocieniec realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 1 368 243,00 zł, w tym:

a) dotacje celowe - w wysokości 18 243,00 zł,

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 1 350 000,00 zł.

2) dotacje na zadania własne gminy Złocieniec realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 1 142 567,20 zł, w tym:

a) dotacje celowe - w wysokości 474 100,00 zł,

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 668 467,20 zł,

3) dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 72 026,00 zł - dotacje celowe - w wysokości 72 026,00 zł, jak w załączniku Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy Złocieniec w kwocie 135 836,85 zł, z tego:

1) w ramach funduszu sołeckiego - 117 836,85 zł,

2) w ramach pozostałych wydatków - 18 000,00 zł, jak w załączniku Nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się następujące limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza Złocieńca
w roku budżetowym 2016 na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1 878 937,00 zł,

3) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne - w kwocie 1 714 724,00 zł.

§ 10. Ustala się dodatkowe wytyczne do wykonywania budżetu gminy Złocieniec na rok 2016:

1) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych gminy Złocieniec nie mogą spowodować przekroczenia limitów na wynagrodzenia i pochodne ustalonych w planie wydatków budżetu gminy Złocieniec dla tych jednostek,

2) zobowiązuje się kierowników jednostek budżetowych gminy Złocieniec do bezwzględnego przestrzegania określonych limitów wydatków w planach finansowych jednostek na 2016 rok,

3) w wyjątkowych sytuacjach wydatki realizowane przez pracowników Urzędu Miejskiego w Złocieńcu mogą być realizowane z przyznanych im zaliczek gotówkowych na zasadach określonych
w obowiązującej w Urzędzie instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych,

4) uzyskane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu zwroty:

a) świadczeń dokonanych na rzecz podopiecznych wypłaconych w tym samym roku budżetowym ze środków dotacji budżetu państwa, a w szczególności z tytułu: świadczeń rodzinnych i świadczeń
z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia zdrowotne, przyznanych zasiłków stałych
i okresowych, świadczeń w ramach programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",

b) pozostałych świadczeń z pomocy społecznej finansowych z budżetu gminy Złocieniec,

c) opłat za pobyt w domach pomocy społecznej finansowanych ze środków gminy Złocieniec i ze środków rodziny zobowiązanej do ponoszenia tych opłat,
przyjmowane są na rachunek bieżący wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Złocieńca do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 9 niniejszej uchwały,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy Złocieniec i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) dokonywania zmian w planie wydatków, w tym zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy Złocieniec,

6) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy Złocieniec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złocieńca.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Złocieńcu.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mirosław Kacianowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/135/2015
Rady Miejskiej w Złocieńcu
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/135/2015
Rady Miejskiej w Złocieńcu
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/135/2015
Rady Miejskiej w Złocieńcu
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/135/2015
Rady Miejskiej w Złocieńcu
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/135/2015
Rady Miejskiej w Złocieńcu
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/135/2015
Rady Miejskiej w Złocieńcu
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/135/2015
Rady Miejskiej w Złocieńcu
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/135/2015
Rady Miejskiej w Złocieńcu
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVIII/135/2015
Rady Miejskiej w Złocieńcu
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVIII/135/2015
Rady Miejskiej w Złocieńcu
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVIII/135/2015
Rady Miejskiej w Złocieńcu
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVIII/135/2015
Rady Miejskiej w Złocieńcu
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XVIII/135/2015
Rady Miejskiej w Złocieńcu
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik13.pdf


Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XVIII/135/2015
Rady Miejskiej w Złocieńcu
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik14.pdf


Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XVIII/135/2015
Rady Miejskiej w Złocieńcu
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik15.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rzecznik Ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama