reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVI/208/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 212, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 i poz.1513), po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu i Finansów - Rada Miejskaw Koszalinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Koszalina na 2016 rok (załącznik nr 1) w kwocie 452.162.000 zł, z tego:

- dochody gminy 336.647.108 zł,

- dochody powiatu 115.514.892 zł;

1)dochody bieżące 433.010.536 zł

a) gminy 317.875.044 zł,

b) powiatu 115.135.492 zł;

2)dochody majątkowe 19.151.464 zł

a) gminy 18.772.064 zł,

b) powiatu 379.400 zł;

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 419.334.700 zł, z tego:

1)dochody gminy 314.119.908 zł

a) bieżące 295.347.844 zł,

b) majątkowe 18.772.064 zł;

2)dochody powiatu 105.214.792 zł

a) bieżące 104.835.392 zł, w tym: dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 10) 601.184 zł,

b) majątkowe 379.400 zł;

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załączniki nr 6 i 7) 32.806.300 zł, z tego:

1)dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 22.510.200 zł,

2)dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące 10.296.100 zł;

3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załączniki nr 8 i 9) 21.000 zł, z tego:

1)dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące 17.000 zł,

2)dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.000 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2016 rok (załącznik nr 2 i 3) w kwocie 459.942.000 zł, z tego:

- wydatki gminy 323.692.108 zł,

- wydatki powiatu 136.249.892 zł;

1)wydatki bieżące 414.942.000 zł

a) gminy 291.774.830 zł,

b) powiatu 123.167.170 zł;

2)wydatki majątkowe 45.000.000 zł

a) gminy 31.917.278 zł,

b) powiatu 13.082.722 zł;

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 427.114.700 zł, z tego:

1)wydatki na zadania własne gminy 301.164.908 zł

a) bieżące 269.247.630 zł,

b) majątkowe 31.917.278 zł;

2)wydatki na zadania własne powiatu 125.949.792 zł

a) bieżące 112.867.070 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 10) 2.309.156 zł,

b) majątkowe 13.082.722 zł;

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 6 i 7) 32.806.300 zł, z tego:

1)wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 22.510.200 zł,

2)wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące 10.296.100 zł;

3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik nr 8 i 9) 21.000 zł, z tego:

1)wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące 17.000 zł,

2)wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.000 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu (załącznik nr 4) w kwocie 7.780.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi :

1)z obligacji 10.000.000 zł,

2)z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 6.017.500 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 5) w kwotach:

1)przychody 16.017.500 zł,

2)rozchody 8.237.500 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1)ogólną w kwocie 2.500.000 zł,

2)celowe w kwocie 3.854.500 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 1.200.000 zł,

b) realizację zadań, które uzyskają dofinansowanie ze środków zewnętrznych 700.000 zł,

c) inwestycje zakończone 200.000 zł,

d) realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli 254.500 zł,

e) Budżet Obywatelski 1.500.000 zł.

§ 6. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych - Rad Osiedli (załącznik nr 11) w kwocie 1.263.500 zł.

§ 7. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (załącznik nr 12) w kwotach:

1)dochody 2.600.000 zł,

2)wydatki 2.600.000 zł.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (załącznik nr 13) w kwotach:

1)dochody 630.800 zł,

2)wydatki 630.800 zł.

§ 9. Ustala się dotacje:

1)dla jednostek sektora finansów publicznych (załącznik nr 14) w kwocie 25.139.956 zł, z tego:

a) celowe na zadania własne w kwocie 3.019.156 zł,

b) podmiotowe w kwocie 19.170.800 zł,

c) przedmiotowe w kwocie 2.950.000 zł,

2)dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (załącznik nr 15) w kwocie 33.107.308 zł, z tego:

a) celowe na zadania własne i zlecone w kwocie 14.141.400 zł,

b) podmiotowe w kwocie 18.965.908 zł.

§ 10. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego - Zarządu Budynków Mieszkalnych (załącznik nr 16) w kwotach:

1)przychody 38.924.000 zł,

2)koszty 38.924.000 zł.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji obligacji w kwocie 30.000.000 zł na:

1)pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 20.000.000zł,

2)finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji do kwoty 10.000.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Koszalina do:

1)zaciągania kredytów, pożyczek i emisji obligacji, o których mowa w § 11 do wysokości kwot w nim określonych;

2)wystawiania weksli "in blanco" w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań określonych w § 11;

3)dokonywania zmian w planie wydatków :

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

4)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta;

5)zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

6)przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13. Upoważnia się kierowników jednostek budżetowych do udzielania, w uzasadnionych przypadkach, zaliczek pracownikom do kwoty 2.000 zł, z terminem rozliczenia w ciągu siedmiu dni, a w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w ciągu 30 dni.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Krystyna Kościńska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/208/2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetu Miasta Koszalina na 2016 r wg klasyfikacji budżetowej


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/208/2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetu Miasta Koszalina na 2016 r


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/208/2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Wydatki Miasta Koszalina na 2016 rok wg działów klasyfikacji budżetowej


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/208/2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Źródła pokrycia deficytu budżetowego Miasta Koszalina na 2016 r


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/208/2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Budżet Miasta Koszalina na 2016 r - zbiorczo


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/208/2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2016 r


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/208/2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych powiatowi z zakresu administracj rządowej na 2016 r


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/208/2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2016 r


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/208/2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2016 r


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/208/2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jst w 2016 r


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVI/208/2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Plan wydatków budżetowych jednostek pomocniczych - Rad Osiedli na 2016 r


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVI/208/2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedań napojów alkoholowych i plan wydatków GPPiRPA oraz GPPN na 2016 r


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XVI/208/2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik13.pdf

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2016 r


Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XVI/208/2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik14.pdf

Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych w 2016 r


Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XVI/208/2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik15.pdf

Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.


Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XVI/208/2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik16.pdf

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 r

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

FSG Podatki Sp. z o.o.

FSG Podatki Sp. z o.o. stanowi część grupy FSG, specjalizując się w świadczeniu kompleksowych usług doradztwa podatkowego. Misją naszej firmy jest zapewnienie Klientom bezpieczeństwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama