reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVIII.355.K.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XI/78/2015 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji i deklaracji do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1113, ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się nieważność uchwały Nr XI/78/2015 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia informacji i deklaracji do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych, w części dotyczącej sformułowania "Niniejsze dane potwierdzam własnoręcznym podpisem, uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego" ujętego w załączniku Nr 1.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała Nr XI/78/2015 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia informacji i deklaracji do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych została przekazana Izbie w dniu 1 grudnia br.

Badając wstępnie uchwałę powzięto wątpliwość, co do zgodności jej postanowień z przepisami art. 6m ust. 1, art. 6n ust. 1 pkt 1 oraz art. 6q ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.), z uwagi oraz ujęcie w załączniku nr 1 w punkcie I pouczenia o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego jako wykraczających poza kompetencje organu stanowiącego bądź niezgodnych z obowiązującymi przepisami.

W związku z powyższym, wszczęto postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały, a o wszczętym postępowaniu powiadomiono Przewodniczącego Rady Gminy Grzmiąca pismem z dnia 4 grudnia br. (znak: K.0010.542.EW.2015). W treści pisma wskazano, że w posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 16 grudnia 2015 r. ma prawo uczestniczyć upoważniony przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, a do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnoszenia wyjaśnień.

W posiedzeniu Kolegium Izby w wyznaczonym dniu nie uczestniczył przedstawiciel Gminy Grzmiąca. Jednostka nie skorzystała również z prawa wniesienia wyjaśnień.

Kolegium Izby, po ostatecznym zbadaniu uchwały stwierdziło, iż:

Pouczenie zawarte w załączniku nr 1 przedmiotowej uchwały w punkcie I odnośnie odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego nie znajduje podstawy prawnej. Z przepisów art. 233 k.k. wyraźnie wynika, iż odpowiedzialności karnej może podlegać wyłącznie osoba składająca zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym prowadzonym na podstawie ustawy, jak też osoba składająca oświadczenie, o ile przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej. Tymczasem żadna z wymienionych przesłanek nie zachodzi w przypadku ustalenia wzoru informacji i deklaracji do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych. Upoważnienie do uprzedzenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia musi wynikać z ustawy, co podkreślane było w orzecznictwie (wyrok SN z dnia 18 maja 2009 r., IV KK 459/08; wyrok WSA w Kielcach z dnia 25 października 2012 r., ISA/Ke 506/12), zaś wprowadzenie oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej w akcie prawa miejscowego narusza tę zasadę.

W tym stanie rzeczy, Kolegium stwierdziło nieważność uchwały Nr XI/78/2015 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji i deklaracji do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych, w części dotyczącej sformułowania "Niniejsze dane potwierdzam własnoręcznym podpisem, uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego" ujętego w załączniku Nr 1.

Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie


mgr Bogusław Staszewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe EFEKTA

Pełna księgowość dla małych, średnich i dużych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama