| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVII/89/2015 Rady Miejskiej w Sianowie

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sianów na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. "c", "d", "e" oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie-47 069 608 zł, z tego:

1) dochody bieżące-43 285 190 zł,

2) dochody majątkowe-3 784 418 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie-46 769 608 zł, z tego:

1) wydatki bieżące-38 927 868 zł,

2) wydatki majątkowe-7 841 740 zł.

§ 3. Planuję się nadwyżkę budżetu w wysokości-300 000 zł,

1) nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłatę raty zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

1) przychody-130 000 zł,

2) rozchody-430 000 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie-80 000 zł,

2) celowe w kwocie-115 000 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego-115 000 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 6) w kwocie -140 876 zł, z tego:

1) w ramach pozostałych wydatków-140 876 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 251 450 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie-239 450 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie-12 000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. 1. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 7) kwotach:

1) przychody-6 631 598 zł,

2) wydatki-6 662 388 zł.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 2 000 000 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 300 000 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 12. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie-1 801 450 zł,

b) przedmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie-871 148 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) celowe (Załącznik Nr 10) w kwocie-2 254 452 zł.

§ 13. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2016 rok ( Załącznik Nr 11) na łączną kwotę - 7 841 740 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;

3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 130 000 zł;

6) udzielania stałych bądź jednostkowych zaliczek dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie na pokrycie drobnych wydatków;

7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Sianów do udzielania w roku budżetowym zaliczek pracownikom tych jednostek, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stale powtarzające się wydatki;

8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Sianów.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sianów.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Janusz Machała


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/89/2015
Rady Miejskiej w Sianowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/89/2015
Rady Miejskiej w Sianowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/89/2015
Rady Miejskiej w Sianowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/89/2015
Rady Miejskiej w Sianowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/89/2015
Rady Miejskiej w Sianowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/89/2015
Rady Miejskiej w Sianowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/89/2015
Rady Miejskiej w Sianowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/89/2015
Rady Miejskiej w Sianowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/89/2015
Rady Miejskiej w Sianowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVII/89/2015
Rady Miejskiej w Sianowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVII/89/2015
Rady Miejskiej w Sianowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »