| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIV/93/15 Rady Powiatu Gryfickiego

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfickiego na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 ,pkt 8 lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2015r. poz.1445); uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie-73.191.215,00 zł,
z tego:

1) dochody bieżące-68.191.115,00 zł,

2) dochody majątkowe-5.000.100,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie-72.487.334,50 zł,
z tego:

1) wydatki bieżące-66.381.493,50 zł,

2) wydatki majątkowe-6.105.841,00 zł.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 703.880,50zł która zostanie przeznaczona na: spłatę rat kredytów w kwocie - 703.880,50 zł

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:

1) przychody-549.975,77 zł,

2) rozchody-1.253.856,27zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie- 80.000,00 zł,

2) celowe w kwocie- 605.494,00 zł, z przeznaczeniem na: a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 140.000,00 zł, b. odprawy emerytalne w jednostkach oświatowo- wychowawczych powiatu - - 135.000,00zł, c. nagrody dla nauczycieli - 100.689,00 zł, d. remonty - 229.805,00 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4, - 1.500,00 zł,

2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5, - 7.627.500,00 zł,

3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6, - 7.627.500,00 zł,

4) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7. w tym: dochody 363.000,00 zł wydatki 647.820,00 zł

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 1.000.000,00zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty-1.500.000,00 zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty 1.000.000,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek , o których mowa w § 7, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 9. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych: a. celowe na zadania własne ( załącznik nr 7) w kwocie 647.820,00 zł

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych a. podmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie5.000.000,00 zł b. celowe ( Załącznik Nr 9) w kwocie 181.428,00 zł

§ 10. Upoważnia się Zarząd do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków: a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b. majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Powiatu;

3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5) lokowania wolnych środków budżetu na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę,

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady


Marek Gołuchowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/93/15
Rady Powiatu Gryfickiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/93/15
Rady Powiatu Gryfickiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/93/15
Rady Powiatu Gryfickiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/93/15
Rady Powiatu Gryfickiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/93/15
Rady Powiatu Gryfickiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/93/15
Rady Powiatu Gryfickiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/93/15
Rady Powiatu Gryfickiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/93/15
Rady Powiatu Gryfickiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/93/15
Rady Powiatu Gryfickiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIV/93/15
Rady Powiatu Gryfickiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIV/93/15
Rady Powiatu Gryfickiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »