| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVII/203/15 Rady Gminy Mielno

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielno na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie41.005.380,00
z tego:

1) dochody bieżące34.500.000,00

2) dochody majątkowe 6.505.380,00 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2, Nr 2a i Nr 7) w kwocie44.670.380,00zł
z tego:

1) wydatki bieżące33.760.000,00 zł

2) wydatki majątkowe 10.910.380,00

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 3.665.000,00zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z

1) emisji obligacji1.500.000,00 zł

2) wolnych środków2.165.000,00 zł

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 12)

1) przychody w kwocie 5.125.000,00 złpochodzące z:

a) emisji obligacji1.500.000,00

b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.625.000,00 zł

2) rozchody w kwocie1.460.000,00 złprzeznaczone na:

a) wykup obligacji komunalnych1.460.000,00 zł

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie207.517,00 zł

2) celowe w kwocie126.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 110.000,00

- nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej 16.000,00

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (Załącznik Nr 3) 1.127.340,00 zł

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik Nr 9) 20.997,00 zł

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 8)
w kwocie 204.302,00zł z tego w ramach pozostałych wydatków 204.302,00

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Załącznik nr 5) w kwocie 820.000,00 zł

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Załącznik nr 5) w kwocie 904.260,00 zł

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (Załącznik nr 5) w kwocie 5.500,00 zł

§ 9. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 6) w kwotach:

1) przychody5.031.800,00 zł

2) wydatki5.031.800,00 zł

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty1.000.000,00 zł

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty1.500.000,00 zł

§ 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów, pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 12. Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej oraz w formie depozytu u ministra finansów.

§ 13. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych: a. podmiotowe (Załącznik Nr 11) w kwocie289.730,00 zł b. przedmiotowe (Załącznik Nr 10) w kwocie 1.431.500,00 zł

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych a. celowe (Załącznik Nr 4) w kwocie590.000,00 zł

- bieżące566.000,00 zł

- majątkowe 24.000,00 zł

3) dla jednostek z sektora finansów publicznych a. celowe (Załącznik Nr 4a) w kwocie 84.500,00 zł

- bieżące34.500,00 zł

- majątkowe 50.000,00 zł

§ 14. 1. Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków: a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b. majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, b. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się kierowników jednostek budżetowych do udzielania pracownikom zaliczek gotówkowych do 3.000,00 zł na realizację zakupów do celów służbowych.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz BIP.

Przewodniczący Rady Gminy Mielno


Tadeusz Jarząbek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/203/15
Rady Gminy Mielno
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/203/15
Rady Gminy Mielno
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVII/203/15
Rady Gminy Mielno
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2a.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/203/15
Rady Gminy Mielno
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/203/15
Rady Gminy Mielno
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XVII/203/15
Rady Gminy Mielno
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4a.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/203/15
Rady Gminy Mielno
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/203/15
Rady Gminy Mielno
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/203/15
Rady Gminy Mielno
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/203/15
Rady Gminy Mielno
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/203/15
Rady Gminy Mielno
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVII/203/15
Rady Gminy Mielno
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVII/203/15
Rady Gminy Mielno
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVII/203/15
Rady Gminy Mielno
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »