| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIII/85/2015 Rady Gminy Brojce

z dnia 28 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brojce na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 14.418.939 zł. z tego:

1) dochody bieżące- 13.618.939 zł.

2) dochody majątkowe- 800.000 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie- 13.525.601,90 zł, z tego:

1) wydatki bieżące- 12.881.181,90 zł.

2) wydatki majątkowe- 644.420,00 zł.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie- 893.337,10 zł. która zostanie przeznaczona na:

1) spłatę rat kredytów w kwocie- 652.000,00 zł.

2) spłatę rat pożyczek w kwocie- 241.337,10 zł.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwocie- 893.337,10 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie- 90.902,00 zł,

2) celowe w kwocie z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego- 40.000,00 zł,

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 6) w kwocie - 164.851,19 zł,z tego:

1) w ramach funduszu sołeckiego - 164.851,19 zł,

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 35.000,00 zł.z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 33.000,00 zł.na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 2.000,00 zł.na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1.500.000,00 zł.

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 893.337,10 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 11. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie - 225.000,00 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) celowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 131.000,00 zł,

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3) udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia:

a) pracownikom gminy i jednostek organizacyjnych gminy

b) sołtysom

c) radnym

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Brojce.

Przewodnicząca Rady Gminy


Agnieszka Fudała


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/85/2015
Rady Gminy Brojce
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/85/2015
Rady Gminy Brojce
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/85/2015
Rady Gminy Brojce
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/85/2015
Rady Gminy Brojce
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/85/2015
Rady Gminy Brojce
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/85/2015
Rady Gminy Brojce
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/85/2015
Rady Gminy Brojce
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/85/2015
Rady Gminy Brojce
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Skarbiec

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »