reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVI/163/16 Rady Miejskiej w Goleniowie

z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego: przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, których organem prowadzącym jest Gmina Goleniów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz art. 20c ust. 4 i 6 w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156)

Rada Miejska w Goleniowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego: przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, których organem prowadzącym jest Gmina Goleniów, a także dokumenty potwierdzające spełnianie tych kryteriów oraz liczbę punktów przypisanych tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym:

Lp.

Kryterium

Wartość

kryterium

w punktach

Dokument potwierdzający

spełnianie kryterium

1.

Kandydat w danym roku kalendarzowym podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego lub kończy 5 lat lub 4 lata.

15

wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola/ innej formy wychowania przedszkolnego/ oddziału przedszkolnego w szkole

2.

Rodzice/ opiekunowie prawni lub rodzic samotnie wychowujący dziecko wykonują pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

4

pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

3.

Kandydat posiada rodzeństwo kontynuujące edukację w tym przedszkolu/innej formie wychowania przedszkolnego/ oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej/szkole.

3

księga uczniów

lub

dziennik zajęć oddziału przedszkolnego / przedszkola / innej formy wychowania przedszkolnego

4.

Wraz z wnioskiem o przyjęcie kandydata wpłynął wniosek/ zgłoszenie o przyjęcie jego rodzeństwa do:

- tego przedszkola,

- oddziału przedszkolnego w tej szkole,

- innej formy wychowania przedszkolnego przy tej szkole,

- szkoły w tym zespole szkół.

2

wniosek lub zgłoszenie o przyjęcie rodzeństwa kandydata

5.

Rodzic/opiekun prawny kandydata jest płatnikiem podatku od osób fizycznych na rzecz Gminy Goleniów.

1

kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie,

lub

zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty),

lub

urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO),

lub

zaświadczenie z UGiM w Goleniowie, że jest podatnikiem podatku rolnego

6.

Przeciętny miesięczny dochód, o którym mowa w art. 20c ust. 9, z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, na osobę w rodzinie kandydata:

pisemne oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego

a) w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.),

1

b) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie kandydata, punkty ustala się z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.

mniej niż 1

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

26

§ 2. Traci moc Uchwała Nr L/573/14 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Goleniów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Goleniów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Łukasz Mituła

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

KPMG Sp. z o.o.

Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama