reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XV/154/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach

z dnia 26 stycznia 2016 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1339 ze zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Niniejsza uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
z terenu Gminy Dobrzany, świadczone będą przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 3. 1. Gmina zapewni właścicielom nieruchomości wyposażenie nieruchomości
w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych, w ilości:

1) pojemnik lub pojemniki o maksymalnej łącznej pojemności 120 l, dla każdej nieruchomości zamieszkałej w zabudowie jednorodzinnej, domku letniskowego oraz nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjne i wypoczynkowe;

2) zapewniającej nieprzepełnianie pojemników dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej, zgodnej z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzany;

3) wskazanej w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych, nie większej niż minimalne ilości pojemników określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzany.

2. W przypadku gdy ilość pojemników wskazana w ust. 1 pkt 1 i 3 jest niewystarczająca do utrzymania czystości i porządku przy pojemnikach, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w dodatkowe pojemniki w ilościach zapewniających ich nieprzepełnianie. Pojemniki muszą posiadać parametry techniczne zgodne z obowiązującymi normami.

3. Utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, technicznym
i porządkowym należy do obowiązków właściciela nieruchomości.

§ 4. 1. Bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbierane będą zmieszane odpady komunalne.

2. Z punktów selektywnej zbiórki odpadów rozmieszczonych na terenie Gminy Dobrzany, odbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych :

1) papier;

2) tworzywa sztuczne;

3) szkło;

4) metal;

5) opakowania wielomateriałowe;

6) przeterminowane leki;

7) zużyte baterie.

3. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobrzanach (zwanym dalej PSZOK) odbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych, których powstanie nie związane było z prowadzeniem działalności gospodarczej:

1) przeterminowane leki;

2) przeterminowane chemikalia oraz opakowania po nich;

3) zużyte baterie i akumulatory;

4) odpady budowlano - remontowe;

5) zużyte opony;

6) odpady zielone z ogrodów i parków;

7) odpady wielkogabarytowe;

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

9) odpady, o których mowa w § 4 ust. 2, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem.

4. W przypadku stwierdzenia takiej potrzeby może zostać zorganizowany odbiór odpadów, o których mowa ust. 3 pkt 7- 8, bezpośrednio z nieruchomości.

§ 5. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właściciela nieruchomości odebrana będzie każda ilość zebranych przez niego odpadów komunalnych.

2. W ramach opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi w PSZOK od właściciela nieruchomości, w każdym roku kalendarzowym odbierane będą następujące ilości odpadów:

1) opony - 4 szt.;

2) odpady budowlano- rozbiórkowe - 300 kg;

3) odpady zielone:

a) 5 worków o poj. 120 l w okresie od stycznia do czerwca,

b) 5 worków o poj. 120 l w okresie od czerwca do grudnia.

3. Jeśli ilość odpadów przekracza wielkości wskazane w ust. 2 właściciel nieruchomości organizuje na własny koszt odbiór tych odpadów przez przedsiębiorcę posiadającego wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dobrzany lub przekazuje je do właściwej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.

§ 6. 1. Odbieranie od właściciela nieruchomości odpadów, o których mowa w § 4 ust. 1 będzie prowadzone:

1) z zastrzeżeniem pkt 3, co najmniej 1 raz na 2 tygodnie w obrębie miasta;

2) co najmniej 1 raz na 2 tygodnie w obrębie wsi;

3) co najmniej jeden raz na tydzień w budynkach wielolokalowych, w obrębie miasta
w okresie od kwietnia do października.

2. Odpady wymienione w § 4 ust. 2 odbierane będą z pojemników znajdujących się
w punktach selektywnej zbiórki odpadów rozmieszczonych na terenie gminy Dobrzany w chwili napełnienia pojemników, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

3. Odpady wymienione § 4 ust. 3 odbierane będą w PSZOK po jego uruchomieniu; adres i godziny otwarcia PSZOK, a także regulamin jego funkcjonowania, udostępnia się na stronie internetowej www.dobrzany.pl .

4. Odpady powstałe na nieruchomościach są dostarczane do PSZOK przez ich wytwórców samodzielnie i na własny koszt.

§ 7. 1. Pojemniki na odpady komunalne powinny być wystawione do godziny 7.00 w dniu odbioru, w widocznym miejscu za ogrodzeniem bezpośrednio przy granicy nieruchomości, w pasie drogi lub w specjalnych wiatach na odpady.

2. W przypadku uniemożliwienia odebrania odpadów poprzez niewystawienie pojemników do krawędzi nieruchomości lub pozostawienie zamkniętej furtki/bramy do wiaty na odpady przez właściciela nieruchomości, odpady te nie zostaną odebrane. Odbiór takich odpadów nastąpi w najbliższym terminie określonym w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych.

3. W przypadku zorganizowania zbiórki, o której mowa w § 4 ust. 4, odbiorowi podlegają odpady, które zostały wystawione przed posesję do krawężnika lub przy pergolach śmietnikowych w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdem odbierającym odpady.

§ 8. Odbiór odpadów, nie będzie organizowany w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy.

§ 9. 1. Właściciele nieruchomości mogą zgłaszać przypadki niewłaściwie wykonanej usługi lub jej niewykonania przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Dobrzanach osobiście lub telefonicznie pod nr 91 562 02 01 wew. 27 lub pocztą elektroniczną na adres srodowisko@dobrzany.pl, podając swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu oraz szczegółowy opis zaistniałej sytuacji oraz czas i miejsce zdarzenia.

2. Reklamacja, która nie będzie zawierać danych określonych w ust. 1, nie zostanie rozpatrzona.

3. Zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 48 godzin
od zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1.

4. Jeśli sytuacja, o której mowa w ust.1 miała miejsce w ostatnim dniu przed dniem wolnym od pracy, zgłoszenia należy dokonać nie później niż w najbliższym dniu roboczym.

5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 2 dni roboczych i w tym terminie będzie wysłana odpowiedź na reklamację.

6. Zgłoszenia będą rejestrowane w "Dzienniku zgłoszeń" i niezwłocznie przekazane do przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.

§ 10. Traci moc uchwała Nr XXXIV/342/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1077).

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrzan.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2016 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Halina Zalewska

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Klaudia Pierzchalska

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama