reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XV/174/2016 Rady Miejskiej w Stargardzie

z dnia 26 stycznia 2016 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczącego terenu w rejonie ulic: Gdańskiej, Morskiej

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz.199, poz.443, poz.774, poz.1265, poz.1434, poz.1713, poz.1777, poz.1830 i poz.1890) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr VI/51/2015 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczącego terenu w rejonie ulic: Gdańskiej, Morskiej, po stwierdzeniu, że nie narusza ona ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego" przyjętego uchwałą Nr IX/107/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 sierpnia 2011 r., zmienionego uchwałą Nr XXVI/301/2013 z dnia 26 lutego 2013 r. oraz uchwałą Nr IV/30/2015 z dnia 3 lutego 2015 r., uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczącego terenu w rejonie ulic: Gdańskiej Morskiej, uchwalonego uchwałą Nr XL/435/2006 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 lutego 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 60, poz.1105 oraz z 2014 r. poz.779), o powierzchni około 0,3 ha, zwaną dalej zmianą planu.

2. Przedmiotem zmiany planu jest zagospodarowanie terenu centralnego miasta i miejsca koncentracji usług, oznaczonego w planie symbolem CM.03.

3. Granice zmiany planu ustala rysunek zmiany planu, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Integralnymi częściami uchwały są:

1) rysunek zmiany planu - stanowiący załącznik Nr 1;

2) wyrys ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego" - stanowiący załącznik Nr 2;

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu - stanowiące załącznik Nr 3;

4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania - stanowiące załącznik Nr 4.

§ 2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczącym terenu w rejonie ulic: Gdańskiej, Morskiej, uchwalonym uchwałą Nr XL/435/2006 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 lutego 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 60, poz.1105 oraz z 2014 r. poz.779) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 31:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

zasady i warunki parcelacji terenu: nie dopuszcza się dokonywania podziału terenu na działki budowlane;",

b) w pkt 2:

- lit.g otrzymuje brzmienie:

usytuowanie zabudowy kalenicami zgodnie z rysunkiem planu,",

- w lit.l średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit.m i lit.n w brzmieniu:

dopuszcza się połączenie budynków w parterze łącznikiem, zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy parteru - forma łącznika nawiązująca do architektury ogrodów zimowych, o wysokości nieprzekraczającej wysokości parteru budynków łączonych, dach płaski, z dopuszczeniem lokalizacji tarasu,

n) w ramach liczby miejsc parkingowych, ustalonych zgodnie z zapisami § 10 ust.2, należy zrealizować 2 miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową;";

2) dla terenu objętego zmianą planu zmienia się rysunek planu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Stargardzie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Ignasiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/174/2016
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 26 stycznia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Rysunek zmiany planu.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/174/2016
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 26 stycznia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Wyrys ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego".


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/174/2016
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 26 stycznia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/174/2016
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 26 stycznia 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Łątkowski

Adwokat kościelny, Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama