reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIX.155.2016 Rady Gminy Darłowo

z dnia 19 lutego 2016 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sławnie, Rada Gminy Darłowo uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności:

1) rodzaje, ilość oraz częstotliwość ich odbierania;

2) sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 2. 1. W zamian za uiszczoną opłatę przez właściciela nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane z nieruchomości są w każdej ilości, z zastrzeżeniem ust. 2,3 i 4:

1) zmieszane odpady komunalne,

2) selektywnie zebrane odpady komunalne:

a) papier i tektura,

b) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,

c) odpady zielone,

d) opakowania ze szkła,

e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

f) meble i inne odpady wielkogabarytowe - wyłącznie z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

2. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne zostaną odebrane u źródła - nie rzadziej niż 1 raz w roku na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości lub oddane do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - w ramach limitu, tj. do 3 m3 w roku kalendarzowym na jeden lokal mieszkalny.

3. Ustala się, że z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, należy odebrać odpady wskazane w §2 ust. 1, w ilości wynikającej ze złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji.

4. Odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone mogą być składowane w przydomowych kompostownikach.

§ 3. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych:

1) odpady komunalne zmieszane - 1 raz na 2 tygodnie;

2) papier i tektura - 1 raz na 3 miesiące;

3) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe - 1 raz na miesiąc;

4) odpady zielone - w okresie od 1 kwietnia do 30 października nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, w pozostałym okresie w zależności od zapotrzebowania - nie rzadziej niż raz na kwartał;

5) opakowania ze szkła - 1 raz na 2 miesiące;

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe (niemieszczące się w pojemnikach na odpady) z wyznaczonych miejsc składowych dla poszczególnych miejscowości - nie rzadziej niż 1 raz w roku przez mobilne punkty zbiórki selektywnej lub na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości;

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z wyznaczonych miejsc składowych - 2 razy w roku przez mobilne punkty zbiórki selektywnej.

2. W sezonie letnim od dnia 15 czerwca do dnia 15 września w miejscowościach nadmorskich (Dąbki, Dąbkowice, Bobolin, Wicie i Kopań), w zależności od zapotrzebowania, odpady komunalne zmieszane są odbierane nie rzadziej niż 2 razy na tydzień, natomiast odpady zebrane selektywnie nie rzadziej niż 3 razy na miesiąc.

§ 4. 1. W zamian za uiszczoną opłatę przez właściciela nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w punkcie selektywnego zbioru odpadów komunalnych nieodpłatnie przyjmowane są w każdej ilości, w dni robocze od godziny 8 do godziny 14:

a) papier i tektura,

b) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,

c) odpady biodegradowalne, w tym opakowania ulegające biodegradacji i odpady zielone,

d) opakowania ze szkła,

e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

f) zużyte baterie i akumulatory,

g) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

h) powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia,

i) zużyte baterie i akumulatory,

j) powstające w gospodarstwach domowych zużyte opony,

k) popiół powstały w paleniskach gospodarstw domowych.

2. W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przyjmowane będą od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ramach limitu określonego § 2 ust. 2.

3. W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przyjmowane będą od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ramach limitu tj. do 12 m3 w roku kalendarzowym na jedną nieruchomość.

4. W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przyjmowane będą od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych odpady biodegradowalne, w tym opakowania ulegające biodegradacji i odpady zielone w ramach limitu tj. do 6 m3 w roku kalendarzowym na jedną nieruchomość.

5. Ustala się, że z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, należy odebrać odpady wskazane w § 4 ust. 1, w ilości wynikającej ze złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji.

§ 5. 1. Odbiór odpadów odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorców i ogłoszonym na stronie internetowej gminy lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

2. Odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych nie może następować w niedzielę oraz w dni ustawowo wolne od pracy.

3. W przypadku, gdy dzień odbioru odpadów przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru jest pierwszy dzień roboczy występujący przed dniem ustawowo wolnym od pracy.

§ 6. 1. Gmina organizuje odbiór odpadów komunalnych z worków z folii polietylenowej o pojemności 120 l oraz pojemników o pojemności 110-120 l i 1100 l, zgodnie z zadeklarowanym przez właściciela nieruchomości sposobem zbierania odpadów.

2. Do zbierania odpadów segregowanych dopuszcza się korzystanie przez właścicieli nieruchomości z worków z folii polietylenowej o pojemności 60 l.

3. Do zbierania komunalnych odpadów zmieszanych ustala się worki koloru czarnego.

4. Ustala się następujące kolory worków przeznaczonych do selektywnego zbierania wyłącznie określonych odpadów:

1) żółte :

a) z napisem "butelki plastikowe" , w których zbierane są tylko puste - zgniecione butelki PET;

b) z napisem "plastik, metal" w których zbierane są tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe (należy wrzucać tylko puste - zgniecione butelki i puszki, opakowania plastikowe po kosmetykach i środkach czystości, opakowania plastikowe i wielomateriałowe po żywności, reklamówki i torebki z folii, drobny złom metali);

2) niebieskie, w których zbierany jest papier i tektura (należy wrzucać tylko gazety, książki, katalogi, zeszyty, papierowe torby, papier szkolny i biurowy, kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania);

3) zielone, w których zbierane są opakowania szklane (należy wrzucać tylko butelki, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach bez zakrętek);

4) brązowe, w których zbierane są odpady ulegające biodegradacji, w tym opakowania biodegradowalne oraz odpady zielone niezagospodarowane w przydomowych kompostowniach.

5. W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami gmina wyposaża właścicieli nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych oraz pojemniki i worki do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.

§ 7. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości i prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy zgłaszać do Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa:

1) pisemnie na adres: Urząd Gminy Darłowo, ul. H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo,

2) telefonicznie - pod nr tel.: 94 344 6398,

3) elektronicznie na adres mailowy: mailto:poczta@ugdarlowo.pl.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Darłowo.

§ 9. Traci moc:

- Uchwała Nr XXX/264/2013 Rady Gminy Darłowo z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów;

- Uchwała Nr XXXVII/324/2013 Rady Gminy Darłowo z dnia 14 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę XXX/264/2013 Rady Gminy Darłowo z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów;

- Uchwała Nr II/13/2014 Rady Gminy Darłowo z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę XXX/264/2013 Rady Gminy Darłowo z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, zmienioną uchwałą Nr XXXVII/324/2013 Rady Gminy Darłowo z dnia 14 sierpnia 2013 r.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Darłowo


Grzegorz Hejno

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kampanie SEO

Kampanie SEO to agencja marketingowa z ponad 10-letnim doświadczeniem, którą tworzą doświadczeni i kreatywni eksperci.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama