reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVI/158/16 Rady Gminy Postomino

z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 oraz poz. 1045 i poz. 1890) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Postomino, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się do Wójta Gminy Postomino w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.

§ 3. Określa się następujący wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji:

1) oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe w innym miejscu niż miejsce zameldowania, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Deklaracje, o których mowa w §1 właściciele nieruchomości mogą złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej następuje poprzez wypełnienie i przesłanie formularza elektronicznego umieszczonego na elektronicznej platformie usług administracji publicznej zwanej dalej ePUAP.

3. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zmianami) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

§ 5. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożone do dnia wejścia w życie uchwały zachowują moc do czasu złożenia przez właścicieli nieruchomości korekty deklaracji lub nowej deklaracji, o której mowa w § 2. ust. 2.

§ 6. Traci moc uchwała Rady Gminy Postomino nr XI/107/15 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Postomino.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Daniel Pakos


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/158/16
Rady Gminy Postomino
z dnia 23 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/158/16
Rady Gminy Postomino
z dnia 23 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, określa, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, zawierającej dane określone w art. 6m ust. 1a i 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250).

W związku z uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XI/107/15 Rady Gminy Postomino w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, należy dostosować obecny wzór deklaracji do obowiązujących przepisów prawa.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Oworuszko

Dyrektor Finansowy LeasePlan

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama