reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XII/111/2016 Rady Gminy Banie

z dnia 22 marca 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 710 000 zł

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Kwota w zł

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

150 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

150 000,00

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

150 000,00

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

380 000,00

75023

Urzędy gmin

380 000,00

0970

Wpływy z różnych dochodów (w tym zwrot z US podatku VAT z lat ubiegłych)

380 000,00

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

180 000,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

130 000,00

0310

Wpływy z podatku od nieruchomości

130 000,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

50 000,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i wbudowanie infrastruktury w drogach publicznych gminnych)

50 000,00

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 740 000 zł

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Kwota w zł

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

110 000,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

110 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na wykonanie weryfikacji dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej w m. Babinek i wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Baniach)

110 000,00

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

250 000,00

70095

Pozostała działalność

250 000,00

4270

Zakup usług remontowych (środki na remonty budynków komunalnych)

150 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa budynku wielorodzinnego w Baniach - dokumentacja projektowo-kosztorysowa)

100 000,00

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

120 000,00

75023

Urzędy gmin

120 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

120 000,00

851

OCHRONA ZDROWIA

5 000,00

85195

Pozostała działalność

5 000,00

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie na dofinansowanie budowy windy w budynku przy ul. Szczecińskiej w Gryfinie dla potrzeb osób niepełnosprawnych z powiatu gryfińskiego)

5 000,00

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

190 000,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

55 000,00

4300

Zakup usług pozostałych (dodatkowe środki na obsługę oczyszczalni ścieków w Lubanowie)

55 000,00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

135 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Gminy Banie poprzez zagospodarowanie terenów Jeziora Dłużec)

135 000,00

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

65 000,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

65 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Świetlica wiejska z zapleczem sportowym w Lubanowie - dokumentacja projektowo-kosztorysowa)

65 000,00

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu gminy z tytułu wolnych środków o kwotę 30 000 zł.

§ 4. Określa się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 630 000 zł, którą przeznacza się na spłatę rat kredytów.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Danuta Zawadzka-Zając


Załącznik do Uchwały Nr XII/111/2016
Rady Gminy Banie
z dnia 22 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2016 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Papliński

Analityk ds. projektów konsultingowych w PKF Consult

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama