reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIV/124/2016 Rady Miejskiej w Choszcznie

z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 6n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) Rada Miejska w Choszcznie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez cześć roku, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się format elektroniczny deklaracji oraz układ informacji i powiązań między nimi (schemat wzoru elektronicznego) w formacie danych XML, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć:

1) w formie papierowej osobiście lub przez pełnomocnika lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Choszcznie ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno lub;

2) w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług administracji publicznej, zwanej dalej ePUAP;

a) deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

b) przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji określonej w §1 niniejszej uchwały musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

§ 3. 1. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w terminie:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub;

2) 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub;

3) 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez cześć roku, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć, deklarację, o której mowa w § 1, w terminie:

1) do 30 kwietnia 2016 roku - dla pierwszej składanej deklaracji lub;

2) 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choszczna.

§ 5. Traci moc Uchwała nr XXX/248/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 2 kwietnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 1686) w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Choszczno.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogusław Szymański


Załącznik nr 1 do Uchwały dnia 23 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

DEKLARACJA


Załącznik nr 2 do Uchwały dnia 23 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

schemat elektoniczny

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Kłosińska-Pyka

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama