reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVIII/204/16 Rady Miejskiej w Goleniowie

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Goleniów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250)

Rada Miejska w Goleniowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Goleniów, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

§ 2. 1. W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Gminy Goleniów deklarację uwzględniającą zmiany w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.

2. Za nieruchomości, co do których nie złożono deklaracji, deklaracja taka winna być złożona do Burmistrza Gminy Goleniów w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

3. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożone do dnia wejścia w życie uchwały zachowują swoją ważność, z zastrzeżeniem ust.1.

§ 3. 1. Deklarację, o której mowa w §1 ust. 1 składa się w formie pisemnej lub elektronicznej.

2. Dopuszcza się składanie deklaracji w formie elektronicznej w formatach wymienionych
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 971).

3. Układ informacji i powiązań składanych deklaracji określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Deklaracje składane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej należy składać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP.

5. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym Profilem Zaufanym ePUAP.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIX/447/13 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Goleniów (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego poz.4387)

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Goleniów.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania.

Przewodniczący Rady


Łukasz Mituła


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/204/16
Rady Miejskiej w Goleniowie
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Proactive

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama