reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVII/405/16 Rady Miasta Szczecin

z dnia 22 marca 2016 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kijewko - Teligi" w Szczecinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199, poz. 443, poz. 774, poz. 1265, poz. 1434, poz. 1713, poz. 1777, poz. 1830, poz. 1890) Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zgodnie z Uchwałą Nr XLV/1338/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 13 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kijewko - Teligi" w Szczecinie oraz po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin (Uchwała Nr XVII/470/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r.), uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Kijewko - Teligi" w Szczecinie, zwany dalej planem.

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 1,1 ha ograniczony:

1) od północy i wschodu - południową granicą działki nr 14/14 z obrębu 4159, fragmentem zachodniej granicy działki nr 17/3 z obrębu 4159 wraz z częścią jej południowego zaplecza,

2) od południa - ul. Teligi,

3) od zachodu - fragmentem drogi łączącej ulicę Teligi z ulicą Świętochowskiego.

3. Granice obszaru objętego planem określa rysunek sporządzony w skali 1:1000, zwany dalej rysunkiem planu.

4. Obszar planu obejmuje dwa tereny elementarne:

1) D.B.5101.MN,U o powierzchni 0,568 ha;

2) D.B.5102.U,P o powierzchni 0,528 ha.

§ 2. Przedmiotem planu są tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług i tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem działalności produkcyjnej.

§ 3. 1. Rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kijewko - Teligi" w Szczecinie stanowi Załącznik nr 1, będący integralną częścią uchwały.

2. Wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin w skali 1:10 000 (Uchwała Nr XVII/470/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r.) stanowi Załącznik nr 2, będący integralną częścią uchwały.

3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania stanowi Załącznik nr 3, będący integralną częścią uchwały.

4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi Załącznik nr 4, będący integralną częścią uchwały.

Rozdział 1.
Zasady konstrukcji planu

§ 4. 1. Obszar planu podzielony jest na tereny elementarne, dla których ustala się przeznaczenie oraz różne zasady zabudowy i zagospodarowania terenu.

2. Teren elementarny oznaczony jest na rysunku oraz w tekście planu w sposób następujący:

1) litera oznaczająca położenie terenu w dzielnicy miasta Prawobrzeże - D;

2) litera oznaczająca położenie terenu w osiedlu administracyjnym: B (osiedle Bukowe - Klęskowo);

3) liczba oznaczająca kolejny numer planu w osiedlu: 51;

4) numer terenu elementarnego w planie: 01, 02;

5) symbol przeznaczenia terenu:

a) MN,U - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług,

b) U,P - teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem działalności produkcyjnej.

3. Ustalenia formułowane są w następujących grupach:

1) ustalenia funkcjonalne;

2) ustalenia ekologiczne;

3) ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu;

4) ustalenia zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości;

5) ustalenia komunikacyjne;

6) ustalenia inżynieryjne.

§ 5. Użyte w planie określenia oznaczają:

1) dopuszczalna całkowita wysokość obiektów budowlanych - w przypadku obiektów kubaturowych oznacza wysokość budynku wraz z urządzeniami na dachu (np. kominy, wywietrzniki, reklamy, anteny itp.), w przypadku innych wolno stojących obiektów budowlanych oznacza wysokość najwyższego punktu obiektu mierzoną nad poziom morza;

2) dach stromy - różne formy dachów o połaciach głównych pochylonych pod kątem co najmniej 35°; za formę dachu stromego uznaje się także dach o przekroju krzywoliniowym, w którym cięciwa łuku łącząca najniższy punkt z najwyższym, nachylona jest pod kątem co najmniej 35°; w szczególności budynek może być kryty dachem stromym o układzie połaci dachowych:

- kalenicowym, gdy główna kalenica dachu jest równoległa do kierunku ulicy określonej w ustaleniach planu,

- szczytowym, gdy główna kalenica dachu jest prostopadła do kierunku ulicy określonej w ustaleniach planu;

3) inżynieryjne urządzenia sieciowe - urządzenia techniczne lub obiekty inżynierii lądowej i wodnej połączone z sieciami uzbrojenia terenu np.: stacje transformatorowe, szafki teletechniczne i elektroenergetyczne, hydrofornie, pompownie wody i ścieków, przelewy burzowe, piaskowniki, osadniki, filtry i separatory, zbiorniki retencyjne, odwodnienia dróg, przepusty, mnichy, stopnie wodne, stacje gazowe, komory zasuw, wymienniki ciepła, pompownie na sieci ciepłowniczej, anteny telekomunikacyjne i inne;

4) niepożądane gatunki roślin - ekspansywne gatunki roślin wypierające rodzimą florę, gatunki podatne na czynniki chorobotwórcze, gatunki o małej odporności na zanieczyszczenia oraz drzewa i krzewy krótkowieczne; stanowiska tych roślin powinny być usuwane; do niepożądanych gatunków roślin zalicza się m.in.:

a) drzewa i krzewy: bez koralowy, czeremcha amerykańska, dąb czerwony, jeżyna wcinanolistna i armeńska, klon jesionolistny, robinia akacjowa (grochodrzew), świdośliwa, śnieguliczka biała, tawlina jarzębolistna,

b) byliny: barszcz Montegazziego i Sosnowskiego, niecierpek gruczołowaty i przylądkowy, rdestowiec ostrokończysty i sachaliński;

5) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca obszar usytuowania budynku; lico budynku nie może przekraczać nieprzekraczalnej linii zabudowy;

6) powierzchnia zabudowy (powierzchnia zabudowana) - obszar wyznaczony przez rzut pionowy skrajnego obrysu budynku w stanie wykończonym na płaszczyznę poziomą, przyjmując za podstawę obrys:

a) pierwszej kondygnacji nadziemnej - w wypadku, gdy jest on większy od rzutu pionowego obrysu ścian fundamentowych albo

b) ścian fundamentowych, jeżeli na poziomie terenu jest on większy od rzutu obrysu pierwszej kondygnacji nadziemnej;

do powierzchni zabudowy wlicza się powierzchnię występujących w obrębie przyziemia takich elementów budynku jak: prześwity, przejścia i przejazdy (bramy), ganki, krużganki, loggie wgłębne (cofnięte) i loggio - balkony przystawiane, werandy otwarte i oszklone oraz przybudowane szklarnie (ogrody zimowe), garaże lub wiaty garażowe - stanowiące integralną część budynku oraz powierzchnię obiektów pomocniczych (gospodarczych) jak: garaże, szklarnie, altany itp.;

do powierzchni zabudowy nie wlicza się powierzchni budynków lub ich części znajdujących się poniżej poziomu terenu oraz powierzchni schodów, pochylni i ramp zewnętrznych, studzienek przy okienkach piwnicznych, osłon przeciwsłonecznych, daszków, okapów dachowych, a także nadwieszonych części budynku powyżej pierwszej kondygnacji nadziemnej, basenów i sztucznych oczek wodnych;

7) reklama wbudowana - element wyposażenia elewacji budynku lub urządzenie służące reklamie; reklamą wbudowaną nie jest szyld;

8) reklama wolno stojąca - samodzielny obiekt służący reklamie; reklamą wolno stojącą nie jest szyld;

9) System Zieleni Miejskiej - struktura przestrzenna wiążąca ze sobą wartościowe i różnorodne tereny zielone (także zabudowane, głównie o niskiej intensywności), zapewniająca powiązanie z odpowiednimi terenami pozamiejskimi, zwłaszcza - tworzącymi krajowy system obszarów chronionych.

Rozdział 2.
Ustalenia dla terenów elementarnych

§ 6. Teren elementarny D.B.5101.MN,U

1. Ustalenia funkcjonalne:

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza z dopuszczeniem usług;

2) dopuszcza się realizację usług w lokalu użytkowym o powierzchni całkowitej nie przekraczającym 30% powierzchni budynku mieszkalnego;

3) zakazuje się lokali handlowych:

a) o powierzchni sprzedaży większej niż 100 m2,

b) służących sprzedaży paliw płynnych lub gazu płynnego do pojazdów mechanicznych;

4) zakazuje się usług motoryzacyjnych w tym warsztatów mechaniki pojazdowej.

2. Ustalenia ekologiczne:

1) teren objęty granicami otuliny Szczecińskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa"; ustala się zagospodarowanie terenu w sposób niestanowiący zagrożenia dla Parku poprzez zakaz wprowadzania niepożądanych gatunków roślin - istniejące drzewa i krzewy oraz stanowiska bylin gatunków niepożądanych należy sukcesywnie eliminować i zastępować gatunkami rodzimymi;

2) teren położony w sąsiedztwie chronionego siedliska przyrodniczego: łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (kod 01E0-3);

3) obowiązuje ochrona dziko występujących roślin i zwierząt oraz ich siedlisk objętych ochroną na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy o ochronie przyrody;

4) w odniesieniu do roślin, zwierząt oraz ich siedlisk, podlegających ochronie gatunkowej, które mogą zostać naruszone lub przekształcone w wyniku realizacji planu, należy postępować zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w granicach działki budowlanej: 65 %;

6) teren obejmuje się Systemem Zieleni Miejskiej.

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu;

2) nieprzekraczalna linia zabudowy ogranicza obszar sytuowania: wszystkich budynków na działce budowlanej w przyziemiu i pierwszej kondygnacji nadziemnej (włącznie z budynkami gospodarczymi i innymi budynkami o charakterze stałym lub tymczasowym) oraz wiat;

3) dopuszcza się wysunięcia poza nieprzekraczalną linię zabudowy w granicach działki budowlanej: okapów, gzymsów, balkonów, daszków nad wejściami, studzienek doświetlających piwnice, a także takich części budynków jak: galerie, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie, rampy;

4) linie zabudowy nie ograniczają sytuowania niekubaturowych obiektów budowlanych, w tym inżynieryjnych urządzeń sieciowych;

5) w granicach obszaru zabudowy, wyznaczonego nieprzekraczalną linią zabudowy, dopuszcza się zbliżenie budynków do granicy sąsiedniej działki budowlanej lub usytuowanie ich bezpośrednio przy tej granicy;

6) zakazuje się realizacji budynków:

a) podpiwniczonych,

b) zawierających sutereny,

c) z kondygnacjami podziemnymi;

7) maksymalna wysokość zabudowy: 10,0 m;

8) maksymalna wysokość zabudowy tymczasowej: 4,0 m;

9) ustala się limit dopuszczalnej całkowitej wysokości obiektów budowlanych: 100,0 m n.p.m. - w dostosowaniu do wymagań ruchu lotniczego;

10) ustala się sposób pomiaru wysokości zabudowy: od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu (z wyłączeniem wejść do pomieszczeń technicznych i garaży) do najwyższego punktu przekrycia dachu;

11) budynki mieszkalne kryje się dachami stromymi; dla garaży wolno stojących i obiektów gospodarczych dopuszcza się krycie dachami o dowolnej geometrii;

12) maksymalna powierzchnia zabudowy: 25 % powierzchni działki budowlanej;

13) wskaźnik intensywności zabudowy w granicach działki budowlanej: od 0,01 do 0,5;

14) wskaźnik intensywności zabudowy oblicza się jako iloraz sumy powierzchni rzutów wszystkich kondygnacji nadziemnych, liczonej w obrysie ścian zewnętrznych (z wyłączeniem tarasów i balkonów) i w odniesieniu do wszystkich budynków zlokalizowanych na działce budowlanej, odpowiednio do powierzchni działki budowlanej;

15) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 1000 m2, przy czym ustalenie nie dotyczy minimalnej wielkości nowo wydzielonej działki budowlanej dla urządzeń infrastruktury technicznej;

16) dopuszcza się tymczasowe obiekty budowlane i tymczasowe zagospodarowanie terenu, wyłącznie zgodne z ust.1;

17) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących i wbudowanych, zakaz nie dotyczy umieszczania szyldów o powierzchni do 0,8 m2.

4. Ustalenia zasad i warunków scalenia i podziału nieruchomości:

1) nie określa się obszarów wymagających przeprowadzenia procedury scalania i podziału nieruchomości;

2) minimalna powierzchnia działki: 1000 m2;

3) minimalna szerokość frontu działki: 19,0 m;

4) kąt położenia granic działek w stosunku do przylegającego pasa drogowego (położonego poza granicami planu od zachodniej strony) zawarty w przedziale od 85o do 90o;

5) parametry określone w pkt 2, 3 i 4 nie dotyczą działek dla urządzeń infrastruktury technicznej.

5. Ustalenia komunikacyjne:

1) obsługa terenu z ulic przylegających (poza granicami planu);

2) dopuszcza się obsługę poprzez teren D.B.5102.U,P;

3) przy realizacji każdego nowego obiektu budowlanego nakazuje się,
umieszczenie na terenie przedsięwzięcia odpowiedniej dla jego prawidłowego funkcjonowania liczby miejsc postojowych dla samochodów osobowych i rowerów, która wynika z przyrostu potrzeb parkingowych wywołanych realizacją przedsięwzięcia, przy czym nie ustala się minimalnej liczby miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową;

4) do obliczania minimalnej liczby miejsc postojowych dla samochodów osobowych przyjmuje się następujące wskaźniki:

a) budynki mieszkalne jednorodzinne - 2 miejsca postojowe / mieszkanie,

b) sklepy - 3 miejsca postojowe / 100 m2 powierzchni sprzedaży,

c) usługi - 1 miejsce postojowe / 100 m2 powierzchni użytkowej;

5) do obliczania minimalnej liczby miejsc postojowych dla rowerów przyjmuje się następujące wskaźniki:

a) sklepy - 2 miejsca postojowe / 100 m2 powierzchni sprzedaży,

b) usługi - 1 miejsce postojowe / 100 m2 powierzchni użytkowej.

6. Ustalenia inżynieryjne:

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia zlokalizowane poza obszarem planu; dopuszcza się obsługę poprzez teren D.B.5102.U,P;

2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont i likwidację istniejących oraz budowę nowych sieci uzbrojenia terenu wraz z realizacją niezbędnych inżynieryjnych urządzeń sieciowych obsługujących ustalone planem przeznaczenie terenu przy czym:

a) dojścia i dojazdy wydzielane lub urządzane w granicach terenu elementarnego wyznaczają korytarze infrastruktury technicznej, w których mogą być prowadzone sieci uzbrojenia terenu,

b) nowe sieci inżynieryjne oraz istniejące, przeznaczone do przebudowy, należy prowadzić jako podziemne; ustalenia dla sieci i inżynieryjnych urządzeń sieciowych obowiązują z zastrzeżeniem pkt 7;

3) system wodociągowy należy realizować:

a) z zapewnieniem funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę
w warunkach specjalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami obrony cywilnej,

b) z uwzględnieniem zapewnienia wymaganego zapotrzebowania na wodę dla celów przeciwpożarowych;

4) dla nowo realizowanej zabudowy dopuszcza się:

a) do czasu realizacji sieci gazowej, zaopatrzenie w gaz ze zbiorników gazu zlokalizowanych na działce,

b) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej, odprowadzanie ścieków sanitarnych do indywidualnych i lokalnych zbiorników bezodpływowych,

c) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych na teren działki z zastosowaniem retencjonowania lub bezpośrednio do gruntu; wtórne wykorzystanie do celów własnych lub w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;

5) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do gruntu albo kanalizacji po spełnieniu wymagań dotyczących ich czystości określonych w przepisach odrębnych;

6) dopuszcza się pozyskiwanie energii z indywidualnych i lokalnych źródeł, o parametrach emisji zanieczyszczeń spełniających warunki ochrony środowiska z dostosowaniem do warunków geologicznych, zgodnie z przepisami prawa geologicznego i górniczego wykorzystujących:

a) niskoemisyjne instalacje na paliwo stałe, ciekłe lub gaz,

b) energię elektryczną lub odnawialne źródła energii jak: kolektory słoneczne, pompy cieplne, ogniwa fotowoltaiczne, mikroinstalacje wykorzystujące energię wiatru itp.;

7) ustala się obsługę telekomunikacyjną z istniejącej i nowej infrastruktury telekomunikacyjnej; przebudowę, rozbudowę, remont, likwidację oraz budowę sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej realizuje się zgodnie z przepisami odrębnymi;

8) nakazuje się gromadzenie odpadów w sposób zapewniający możliwość ich selektywnej zbiórki.

§ 7. Teren elementarny D.B.5102.U,P

1. Ustalenia funkcjonalne:

1) przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa z dopuszczeniem działalności produkcyjnej;

2) zakazuje się:

a) produkcji artykułów żywnościowych, działalności związanej z przechowywaniem artykułów żywnościowych,

b) zakładów żywienia zbiorowego,

c) usług handlu w lokalach o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2,

d) sprzedaży paliw płynnych i gazu płynnego do pojazdów mechanicznych,

3) zakazuje się lokalizacji wydzielonych parkingów dla samochodów ciężarowych;

4) zakazuje się lokalizacji elektrowni wiatrowych.

2. Ustalenia ekologiczne:

1) teren objęty granicami otuliny Szczecińskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa"; ustala się zagospodarowanie terenu w sposób niestanowiący zagrożenia dla Parku poprzez zakaz wprowadzania niepożądanych gatunków roślin - istniejące drzewa i krzewy oraz stanowiska bylin gatunków niepożądanych należy sukcesywnie eliminować i zastępować gatunkami rodzimymi;

2) obowiązuje ochrona dziko występujących roślin i zwierząt oraz ich siedlisk objętych ochroną na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy o ochronie przyrody;

3) w odniesieniu do roślin, zwierząt oraz ich siedlisk, podlegających ochronie gatunkowej, które mogą zostać naruszone lub przekształcone w wyniku realizacji planu, należy postępować zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w granicach działki budowlanej: 65 %;

5) teren obejmuje się Systemem Zieleni Miejskiej.

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się realizację usług, produkcji i magazynów w jednym obiekcie lub w budynkach odrębnych;

2) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy ogranicza obszar sytuowania wszystkich budynków na działce budowlanej (włącznie z budynkami gospodarczymi i innymi budynkami o charakterze stałym lub tymczasowym) oraz wiat: w przyziemiu i pierwszej kondygnacji nadziemnej;

4) dopuszcza się wysunięcia poza nieprzekraczalną linię zabudowy w granicach działki budowlanej: okapów, gzymsów, balkonów, daszków nad wejściami, studzienek doświetlających piwnice, a także takich części budynków jak: galerie, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie, rampy;

5) linie zabudowy nie ograniczają sytuowania niekubaturowych obiektów budowlanych, w tym inżynieryjnych urządzeń sieciowych;

6) w granicach obszaru zabudowy, wyznaczonego linią zabudowy, dopuszcza się zbliżenie budynków do granicy sąsiedniej działki budowlanej lub usytuowanie ich bezpośrednio przy tej granicy;

7) maksymalna wysokość zabudowy: 12,5 m;

8) maksymalna wysokość zabudowy tymczasowej: 4,0 m;

9) ustala się limit dopuszczalnej całkowitej wysokości obiektów budowlanych: 115,0 m n.p.m. - w dostosowaniu do wymagań ruchu lotniczego;

10) ustala się sposób pomiaru wysokości zabudowy: od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu (z wyłączeniem wejść do pomieszczeń technicznych i garaży) do najwyższego punktu przekrycia dachu (z wyłączeniem wyjścia na dach przy dachach płaskich);

11) budynki kryje się dachami o dowolnej geometrii;

12) maksymalna powierzchnia zabudowy: 25 % powierzchni działki budowlanej;

13) wskaźnik intensywności zabudowy w granicach działki budowlanej: od 0,01 do 0,5;

14) wskaźnik intensywności zabudowy oblicza się jako iloraz sumy powierzchni rzutów wszystkich kondygnacji nadziemnych, liczonej w obrysie ścian zewnętrznych (z wyłączeniem tarasów i balkonów) i w odniesieniu do wszystkich budynków zlokalizowanych na działce budowlanej, odpowiednio do powierzchni działki budowlanej;

15) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej: 1000 m2, przy czym ustalenie nie dotyczy minimalnej wielkości nowo wydzielonej działki budowlanej dla urządzeń infrastruktury technicznej;

16) dopuszcza się lokalizację na działce budowlanej jednej reklamy wbudowanej lub jednej reklamy wolno stojącej o powierzchni reklamowej do 9,0 m2;

17) do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się zagospodarowanie tymczasowe w zakresie:

a) parking dla samochodów osobowych, z zastrzeżeniem ust 2 pkt 4;

b) uprawy ogrodnicze roślin niekonsumpcyjnych, np. hodowla kwiatów lub krzewów;

18) dopuszcza się realizację dodatkowego dojazdu do działek budowlanych w terenie D.B.5101.MN,U.

4. Ustalenia zasad i warunków scalenia i podziału nieruchomości:

1) nie określa się obszarów wymagających przeprowadzenia procedury scalania i podziału nieruchomości;

2) minimalna powierzchnia działki: 1000 m2;

3) minimalna szerokość frontu działki: 19,0 m;

4) kąt położenia granic działek w stosunku do przylegającego pasa drogowego ul. Teligi (poza granicami planu) zawarty w przedziale od 85o do 90o;

5) parametry określone w pkt 2, 3 i 4 nie dotyczą działek dla urządzeń infrastruktury technicznej.

5. Ustalenia komunikacyjne:

1) obsługa z ulicy Teligi oraz ulic przylegających (poza granicami planu);

2) przy realizacji każdego nowego obiektu budowlanego nakazuje się,
umieszczenie na terenie przedsięwzięcia odpowiedniej dla jego prawidłowego funkcjonowania liczby miejsc postojowych dla samochodów osobowych i rowerów, która wynika z przyrostu potrzeb parkingowych wywołanych realizacją przedsięwzięcia, przy czym nakazuje się umieszczenie co najmniej 1 miejsca postojowego dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w granicach działki budowlanej;

3) do obliczania minimalnej liczby miejsc postojowych dla samochodów osobowych przyjmuje się następujące wskaźniki:

a) zakłady produkcyjne, rzemiosło - 2 miejsca postojowe / 10 zatrudnionych na najliczniejszej zmianie,

b) sklepy - 3 miejsca postojowe / 100 m2 powierzchni sprzedaży,

c) usługi - 1 miejsce postojowe / 100 m2 powierzchni użytkowej;

4) do obliczania minimalnej liczby miejsc postojowych dla rowerów przyjmuje się następujące wskaźniki:

a) zakłady produkcyjne, rzemiosło - 1 miejsce postojowe / 10 zatrudnionych na najliczniejszej zmianie,

b) sklepy - 2 miejsca postojowe / 100 m2 powierzchni sprzedaży,

c) usługi - 1 miejsce postojowe / 100 m2 powierzchni użytkowej.

6. Ustalenia inżynieryjne:

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia zlokalizowane poza obszarem planu;

2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont i likwidację istniejących oraz budowę nowych sieci uzbrojenia terenu wraz z realizacją niezbędnych inżynieryjnych urządzeń sieciowych obsługujących ustalone planem przeznaczenie terenu przy czym:

a) dojścia i dojazdy wydzielane lub urządzane w granicach terenu elementarnego wyznaczają korytarze infrastruktury technicznej, w których mogą być prowadzone sieci uzbrojenia terenu,

b) nowe sieci inżynieryjne oraz istniejące, przeznaczone do przebudowy, należy prowadzić jako podziemne; ustalenia dla sieci i inżynieryjnych urządzeń sieciowych obowiązują z zastrzeżeniem pkt 7;

3) system wodociągowy należy realizować:

a) z zapewnieniem funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę
w warunkach specjalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami obrony cywilnej,

b) z uwzględnieniem zapewnienia wymaganego zapotrzebowania na wodę dla celów przeciwpożarowych;

4) dla nowo realizowanej zabudowy dopuszcza się:

a) do czasu realizacji sieci gazowej, zaopatrzenie w gaz ze zbiorników gazu zlokalizowanych na działce,

b) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej, odprowadzanie ścieków sanitarnych do indywidualnych i lokalnych zbiorników bezodpływowych,

c) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych na teren działki z zastosowaniem retencjonowania lub bezpośrednio do gruntu; wtórne wykorzystanie do celów własnych lub w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;

5) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do gruntu albo kanalizacji po spełnieniu wymagań dotyczących ich czystości określonych w przepisach odrębnych;

6) dopuszcza się pozyskiwanie energii z indywidualnych i lokalnych źródeł, o parametrach emisji zanieczyszczeń spełniających warunki ochrony środowiska z dostosowaniem do warunków geologicznych, zgodnie z przepisami prawa geologicznego i górniczego wykorzystujących:

a) niskoemisyjne instalacje na paliwo stałe, ciekłe lub gaz,

b) energię elektryczną lub odnawialne źródła energii jak: kolektory słoneczne, pompy cieplne, ogniwa fotowoltaiczne, mikroinstalacje wykorzystujące energię wiatru itp.;

7) ustala się obsługę telekomunikacyjną z istniejącej i nowej infrastruktury telekomunikacyjnej; przebudowę, rozbudowę, remont, likwidację oraz budowę sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej realizuje się zgodnie z przepisami odrębnymi;

8) dla realizacji inwestycji, w której łączna powierzchnia połaci dachowych i utwardzonych powierzchni terenu jest większa niż 1000 m2, obowiązuje zastosowanie retencji wód opadowych i roztopowych; ich wtórne wykorzystanie lub odprowadzenie do gruntu albo kanalizacji po spełnieniu wymagań dotyczących ich czystości określonych w przepisach odrębnych;

9) nakazuje się gromadzenie odpadów w sposób zapewniający możliwość ich selektywnej zbiórki.

Rozdział 3.
Ustalenia końcowe

§ 8. Na obszarze objętym niniejszą uchwałą tracą moc przepisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kijewko - Świętochowskiego" uchwalonego Uchwałą Nr LII/1375/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 października 2010 r. (Dz.U.W.Zach.Nr 116 poz. 2155).

§ 9. Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości: 30%.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin


Łukasz Tyszler


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/405/16
Rady Miasta Szczecin
z dnia 22 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/405/16
Rady Miasta Szczecin
z dnia 22 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/405/16
Rady Miasta Szczecin
z dnia 22 marca 2016 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kijewko - Teligi" w Szczecinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199, poz. 443, poz. 774, poz. 1265, poz. 1434, poz. 1713, poz. 1777, poz. 1830, poz. 1890) określa się następujący sposób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy :

W granicach obszaru objętego planem nie występują inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, zaliczane do zadań własnych gminy.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/405/16
Rady Miasta Szczecin
z dnia 22 marca 2016 r.

w sprawie rozstrzygnięcia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kijewko - Teligi" w Szczecinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199, poz. 443, poz. 774, poz. 1265, poz. 1434, poz. 1713, poz. 1777, poz. 1830, poz. 1890), Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kijewko - Teligi" w Szczecinie, wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 2 listopada 2015 r. do 23 listopada 2015 r. w terminie do 7 grudnia 2015 r. nie wniesiono uwag.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rzecznik Ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama