reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIV/86/2016 Rady Gminy Marianowo

z dnia 24 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2016 roku

Na podstawie art.11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2016 roku, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marianowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Marianowo


Wiesław Baraniak


Załącznik do Uchwały Nr XIV/86/2016
Rady Gminy Marianowo
z dnia 24 marca 2016 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI
ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT
NA TERENIE GMINY MARIANOWO W 2016 ROKU

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2016 r. ma zastosowanie w odniesieniu do wszystkich bezdomnych zwierząt domowych i gospodarskich, a w szczególności do psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących przebywających w granicach administracyjnych Gminy Marianowo.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U.

z 2013 r. poz. 856);

2) zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta, o których mowa w art. 4 pkt 16 ustawy;

3) schronisku - należy przez to rozumieć schronisko dla bezdomnych zwierząt w Jędrzejewie 104, 64 - 700 Czarnków;

4) Programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2016 roku;

5) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Marianowo;

6) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Marianowo;

7) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Marianowo;

8) kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty nieudomowione żyjące na wolności w warunkach niezależnych od człowieka;

9) zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta, o których mowa w art. 4 pkt 18 ustawy.

Rozdział II

REALIZATORZY PROGRAMU

§ 3. Realizatorem Programu jest Wójt przy pomocy Urzędu oraz przy współpracy:

1) organizacji społecznych, których statutowym celem jest działalności na rzecz ochrony zwierząt;

2) podmiotów prowadzących schroniska i lecznice dla zwierząt;

3) Powiatowego Lekarza Weterynarii w Stargardzie;

4) placówek oświatowych na terenie Gminy w zakresie edukacji dzieci i młodzieży dotyczącej humanitarnego traktowania zwierząt i sposobów zapobiegania ich bezdomności;

5) Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.

Rozdział III

CELE PROGRAMU I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 4. Celem Programu jest zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2016 r.

§ 5. Gmina zapewnia zwierzętom bezdomnym miejsce w schronisku.

§ 6. 1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizowane jest poprzez:

1) rejestrację w Urzędzie społecznych opiekunów (tzw. karmicieli) kotów wolno żyjących;

2) zakup i wydawanie karmy zarejestrowanym w Urzędzie społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących;

3) zapobieganie wzrostowi populacji zwierząt bezdomnych poprzez prowadzone zabiegi sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt a zwłaszcza kotów wolno żyjących;

4) leczenie zwierząt chorych lub potrąconych w wypadkach komunikacyjnych.

2. Osoba pełniąca funkcję opiekuna społecznego kotów wolno żyjących zobowiązana jest złożyć stosowną deklarację do Urzędu.

3. Udzielanie pomocy kotom wolno żyjącym odbywa się w miejscu ich bytowania.

4. Dokarmianie kotów wolno żyjących bytujących na terenie Gminy realizowane jest przy pomocy tzw. karmicieli - osób, które zobowiążą się do opieki nad tymi zwierzętami poprzez rejestrację w Urzędzie.

§ 7. 1. Odławianie zwierząt bezdomnych na terenie Gminy ma charakter stały.

2. Zgłoszenie o zwierzęciu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest bezdomne, przyjmuje Urząd, który podejmuje działania zmierzające w pierwszej kolejności do ustalenia jego właściciela bądź opiekuna.

3. W przypadku nieustalenia właściciela bądź opiekuna, o których mowa w ust. 2, Urząd podejmuje działania zmierzające do odłowienia zwierzęcia bezdomnego i umieszczenia go w schronisku.

4. Zwierzęta bezdomne odławiane są przez podmiot - "Vet-ZOO Serwis" z siedzibą w Trzciance przy ul. M. Konopnickiej 62, 64 - 980 Trzcianka, na podstawie umowy zawartej z Gminą na przeprowadzanie odławiania zwierząt bezdomnych i umieszczania ich w schronisku.

5. Odławianie, o którym mowa w ust. 1 odbywa się na zasadach i warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753).

6. Odłowione zwierzęta są niezwłocznie przewożone i umieszczane w schronisku, gdzie poddawane są:

1) oględzinom lekarza weterynarii, który zapewnia zwierzętom przebywającym w schronisku opiekę weterynaryjną i który na tej podstawie podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu;

2) odpowiedniemu leczeniu na podstawie decyzji lekarza weterynarii, o której mowa w pkt 1;

3) obowiązkowej sterylizacji.

7. Odłowione zwierzę zostanie wydane właścicielowi lub opiekunowi, który udowodni swoje prawo własności do zwierzęcia, pod warunkiem pokrycia poniesionych przez Gminę kosztów związanych z odłowieniem, opieką weterynaryjną, przewiezieniem i umieszczeniem zwierzęcia w schronisku.

§ 8. 1. Schronisko realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w nim przebywających.

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji przeprowadzane są wyłącznie przez lekarza weterynarii współpracującego ze schroniskiem.

3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna.

§ 9. 1. Poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych realizowane jest przez schronisko.

2. Schronisko, o którym mowa w ust 1, po dokonaniu czynności, o których mowa w § 7 ust. 6 prowadzi aktywne poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt w nim przebywających.

§ 10. 1. Usypianie ślepych miotów dokonywane jest przez lekarzy weterynarii w schronisku lub lecznicy dla zwierząt, o której mowa w § 12 na podstawie umowy podpisanej z podmiotem prowadzącym tę lecznicę.

2. Osoba lub jednostka chcąca dokonać uśpienia ślepych miotów obowiązana jest uzyskać skierowanie na taki zabieg do schroniska lub lecznicy dla zwierząt, o których mowa w ust. 1, wystawione przez Urząd.

§ 11. 1. Gmina, na podstawie umowy zawartej z właścicielem gospodarstwa rolnego, zapewnia miejsce dla bezdomnych zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez Pana Dominika Kulawiaka zamieszkałego w Dalewie 31 C, 73 - 121 Marianowo.

2. W indywidualnych przypadkach umowy na zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich mogą być zawierane także z innymi właścicielami gospodarstw rolnych, którzy wcześniej wyrazili gotowość przyjęcia bezdomnych zwierząt gospodarskich.

3. W celu wyłonienia właścicieli gospodarstw rolnych, o których mowa w ust. 2 Urząd prowadzi rejestr gospodarstw, które zadeklarowały przyjęcie zwierzęcia gospodarskiego pod opiekę.

4. Koszty związane z zapewnieniem opieki zwierzętom gospodarskim, które z różnych przyczyn utraciły swoje dotychczasowe schronienie ponosi Gmina, a w przypadku, gdy możliwe jest ustalenie właściciela tego zwierzęcia gospodarskiego, kosztami opieki zostanie obciążony jego właściciel.

§ 12. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, realizowane jest przez Gminę poprzez każdorazowe zlecenie opieki weterynaryjnej Gabinetowi Weterynaryjnemu "Pro Amicis" S.C. A. Rybczyński, P. Czuczwara, z siedzibą w Stargardzie przy ul. Pierwszej Brygady 21 A, który świadczy swoje usługi całodobowo.

Rozdział IV

FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 13. 1. Koszty realizacji zadań określonych w Programie ponosi Gmina.

2. Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu zabezpieczone zostały w budżecie Gminy i wynoszą w 2016 roku 25.000,00 zł.

3. Wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu będzie się odbywało w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, na podstawie umów, których przedmiotem są usługi związane z realizacją Programu.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r. poz. 856) - zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin.

Nowelizacja ww. ustawy wprowadzona ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 230, poz. 1373) dokonała zmiany brzmienia art. 11a, zgodnie z którym, w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 11 ust. 1, rada gminy określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

W związku z powyższym, zgodnie z wymogiem ustawowym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Marianowo w 2016 roku.

W Programie wskazano realizatorów poszczególnych zadań oraz wysokość środków finansowych niezbędnych na ich realizację.

Projekt uchwały otrzymali do zaopiniowania:

a) Powiatowy Inspektor Weterynarii w Stargardzie;

b) Koło Łowieckie "Głuszec" w Przybiernowie;

c) Koło Łowieckie "Knieja" w Szczecinie;

d) Koło Łowieckie "Knieja" w Stargardzie;

e) Koło Łowieckie "Rogacz" w Stargardzie;

f) Zachodniopomorskie Towarzystwo Praw Zwierząt w Stargardzie;

g) Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddz. w Stargardzie.

W ustawowym terminie pozytywną opinię wydał Powiatowy Inspektor Weterynarii w Stargardzie i Zachodniopomorskie Towarzystwo Praw Zwierząt w Stargardzie. Zachodniopomorskie Towarzystwo Praw Zwierząt w Stargardzie zgłosiło wniosek o znakowaniu zwierząt wyłapywanych.

Niewydanie opinii przez pozostałe podmioty należy traktować jako akceptację programu, zgodnie z art. 11a ust.8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama