reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XV/128/2016 Rady Gminy Manowo

z dnia 24 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Manowo w 2016 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, zm. poz. 1045, poz. 1890) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 856, z 2014 r., poz. 1794, z 2015r., poz. 266) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koszalinie, dzierżawców obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy Rada Gminy Manowo uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Manowo w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Manowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

Przewodniczący Rady Gminy Manowo


Jan Prus


Załącznik do Uchwały Nr XV/128/2016
Rady Gminy Manowo
z dnia 24 marca 2016 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Manowo w 2016 r.

Rozdział 1.
CEL I ZADANIA PROGRAMU

§ 1. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Manowo oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

2. Zadania priorytetowe Programu to:

1) zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym;

2) ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

5) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz w przypadku bezdomnych psów agresywnych;

7) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy;

8) edukacja mieszkańców Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami.

3. Realizację Programu zapewniają:

1) Inspektor ds. Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Manowo jako koordynator realizacji Programu,

2) Straż Gminna w Manowie poprzez egzekwowanie przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zwierząt w odniesieniu do właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich oraz innych obowiązków ustalonych w odrębnych przepisach,

Rozdział 2.
REALIZACJA ZAŁOŻONYCH CELÓW

§ 2. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane jest poprzez:

1) odławianie z terenu Gminy zwierząt bezdomnych, zagubionych, wałęsających się, pozostających bez opieki właściciela;

2) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,

3) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

4) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich znalezionych na terenie gminy Manowo, które nie posiadają właściciela,

5) umożliwienie przekazania pod tymczasową opiekę Gminy zwierząt, które w wyniku wypadków losowych (zgon właściciela, długotrwały pobyt w szpitalu, itp.) utraciły właściciela;

6) zapewnienie opieki lekarsko-weterynaryjnej, schronienia i wyżywienia bezdomnym zwierzętom zebranym z terenu Gminy oraz zwierząt, które utraciły właściciela;

7) udzielania pomocy lekarsko-weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz w przypadku zwierząt agresywnych

8) dokarmianie kotów wolno żyjących

9) nawiązanie współpracy z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

§ 3. Ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych realizowane jest poprzez:

1) prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami i humanitarnego traktowania zwierząt;

2) wykonywanie na koszt Gminy sterylizacji zwierząt bezdomnych pozostających pod tymczasową opieką Gminy, przed przekazaniem ich nowym właścicielom, sterylizacja będzie wykonywana przez weterynarza, sprawującego opiekę nad zwierzętami w Schronisku;

3) obligatoryjną sterylizację zwierząt w schroniskach dla zwierząt,

4) współpracę ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących w zakresie ograniczania ich rozrodczości;

5) usypianie "ślepych miotów" zwierząt, które realizują:

- Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów; - Gmina poprzez umożliwienie bezpłatnego usypiania "ślepych miotów" zwierząt a w szczególności psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Manowo

6) zachęcanie opiekunów zwierząt do ich sterylizacji.

§ 4. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Manowo odbywać się będzie na następujących zasadach:

1) Na terenie Gminy Manowo wyłapywanie bezdomnych zwierząt ma charakter stały, odławianiem bezdomnych zwierząt zajmuje się Straż Gminna lub Przychodnia Weterynaryjna.

2) Wyłapywanie bezdomnych zwierząt może odbywać się również na zgłoszenie interwencyjne.

3) Bezdomne zwierzęta po odłowieniu będą przewiezione i umieszczone w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt "Leśny Zakątek",ul. Mieszka I-go 55, 75-950 Koszalin.

4) Przed przewiezieniem do schroniska wyłapane zwierzęta mogą być przetrzymywane w miejscu tymczasowym ustalonym w umowie pomiędzy Wójtem Gminy Manowo a podmiotem przeprowadzającym odławianie zwierząt m.in. psy agresywne w stosunku dla osób i zwierząt, chore, poddane obserwacji np. pogryzły człowieka.

5) Przy wyłapywaniu i sprawowaniu opieki nad bezdomnymi zwierzętami zapewniona będzie pomoc lekarsko - weterynaryjna. Zwierzę bezdomne, które skaleczyło człowieka, zostanie odłowione i przekazane na obserwację weterynaryjną zgodnie z zaleceniem Powiatowego Lekarza Weterynarii.

6) W przypadku ustalenia właściciela lub opiekuna zwierzęcia, które zostało odłowione właściciel ponosi koszty jego wyłapania, przewiezienia i umieszczenia w schronisku, w tym koszty opieki weterynaryjnej do wysokości wydatków poniesionych przez Gminę.

7) Bezdomne zwierzę gospodarskie po wyłapaniu będzie niezwłocznie przewiezione i umieszczone w wyznaczonym przez gminę gospodarstwie rolnym.

§ 5. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami realizowane jest poprzez:

1) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących;

2) dokarmianie kotów wolno żyjących;

3) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących, którzy podjęli się opieki nad bezdomnymi kotami;

4) sterylizację kotów wolno żyjących;

5) nadzór nad sprawowaniem opieki nad wolno żyjącymi kotami sprawuje Inspektor ds. Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Manowo.

§ 6. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:

1) prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawanie do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym oraz zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;

2) umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie internetowej urzędu.

§ 7. Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami realizowana jest poprzez:

1) zachęcenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy do włączenia treści programowych w dziedzinie ochrony zwierząt, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczania liczby zwierząt poprzez sterylizację;

2) promowanie adopcji zwierząt bezdomnych poprzez: zamieszczenie na stronie internetowej urzędu informacji dot. zwierząt przeznaczonych do adopcji.

§ 8. Opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz bezdomnych psów agresywnych prowadzi Przychodnia Weterynaryjna - "Prywatna Praktyka Weterynaryjna", ul. Moniuszki 20, 75-558 Koszalin, w systemie 24 godzinnym.

§ 9. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazuje się Gospodarstwo Rolne, położone w miejscowości Kretomino, przy ul. Kościelnej 9, 75 - 900 Koszalin.

Rozdział 3.
Środki finansowe przeznaczone na realizację programu

§ 10. 1. Program będzie realizowany ze środków budżetu Gminy Manowo.

2. Na podjęcie działań objętych Programem w danym roku budżetowym, została przeznaczona w budżecie kwota w wysokości 37 000 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych). Kwota może zostać zwiększona poprzez przesunięcie środków z innych działań w ramach budżetu.

3. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239).


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 856), który zobowiązuje Radę Gminy do określania w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę, wynikającego z art. 11 ust. 1 w/w ustawy.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt obligatoryjne uchwalanie przez gminy programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, przyczyni się do ograniczenia bezdomności zwierząt.

W związku z powyższym przygotowany został "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Manowo w 2016 roku". Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań jak:

1) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację psów i kotów oraz usypianie ślepych miotów;

2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z Gminy;

3) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;

4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

5) odławianie bezdomnych zwierząt;

6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;

7) edukacja mieszkańców Gminy Manowo w zakresie opieki nad zwierzętami.

Wprowadzenie przez Gminę Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt wymaga zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy w wysokości 37.000 zł, z możliwością zwiększenia poprzez przesunięcie środków w ramach budżetu.

"Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt" został skierowany do zaopiniowania przez:

1) Powiatowego Lekarza Weterynarii,

2) Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Oddział w Koszalinie;

3) Polski Związek Łowiecki, Ośrodek Hodowli Zwierzyny w Manowie.

4) Koła Łowieckie

W ustawowym terminie 21 dni pozytywną opinię o programie wydało Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, O/Koszalin oraz Koło Łowieckie "ORĘŻ" w Koszalinie. Powiatowy Lekarz Weterynarii wniósł uwagi po terminie ustawowym w dniu 16.03.2016 r., jednak zostały one uwzględnione w ww. Programie. Pozostałe organy i organizacje nie wyraziły swojej opinii o przedłożonym programie, w związku z czym, zgodnie z art. 11a, ust 8 ww. ustawy należy przyjąć, że program został zaakceptowany.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama